Kohtaatko työssäsi nepsy-haasteita?

Kouluttaudu Oppimaa®Taitovalmentajaksi 20 op

Taitovalmennus on ratkaisukeskeinen varhaisen tuen työmenetelmä nepsy-lasten ja -nuorten sekä perheiden tukemiseen.

Menetelmä on suunniteltu sivistyksen ja soten ammattilaisten päivittäiseen käyttöön. Menetelmä perustuu toimintakyvyn arviointiin ja täsmäharjoituksiin ICF-viitekehyksessä. Se vahvistaa ammattilaisen nepsy-osaamista, valmennuksen taitoja ja sisote-yhteistyötä.

Tutustu taitovalmennuksen opiskeluun

Taitovalmentajan osaamista tarvitaan

Sivistyspalveluissa

 • varhaiskasvatuksessa
 • koulussa

Terveyspalveluissa

 • neuvolassa
 • kouluterveydenhuollossa
 • kuntoutuksessa

Sosiaalipalveluissa

 • opiskeluhuollossa
 • perhetyössä
 • lastensuojelussa

Tilaa itsenäisen opiskelijan taitovalmentajan koulutus

Oppimaa®Taitovalmentaja 20 op

Itsenäinen opiskelija – 12 kk:n käyttöoikeus

 • Päivittyvä oppimateriaali sisältää 5 verkkokurssia
  • Nepsy-perusteet 2 op
  • Taitovalmentajan koulutus 20 op
  • Taitovalmennuksen työkalut
  • Taitovalmennus kotona, asiakasperheille
  • Neurokirjon varhainen tuki
 • Säännöllinen uutiskirje
 • Asiakastuki

Lisätiedot: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Tilaa taitovalmennuksen koulutus ryhmälle

Oppimaa®Taitovalmennus

Sisote-organisaatioiden ryhmäopiskeluun

 • Päivittyvä oppimateriaali sisältää 5 verkkokurssia
  • Nepsy-perusteet 2 op
  • Taitovalmentaja sisote-palveluissa 20 op
  • Taitovalmennuksen työkalut
  • Taitovalmennus kotona, asiakasperheille
  • Neurokirjon varhainen tuki
 • Säännöllinen uutiskirje
 • Asiakastuki

Ryhmäopiskelu, 12 kk:n käyttöoikeus / hlö

Pyydä tarjous

Taitovalmentajan koulutuksen myötä rakennetaan myös toimintakulttuuria

Neurokirjon varhaisen tuen malli

Kustannushyödyt

Lähde: Mia Tikkakoski, Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren palvelupolkuskenaariot ja niiden kustannukset. Turun AMK:n opinnäytetyö 2023

Tutustu Mia Tikkakosken opinnäytetyöhön, jossa käsitellään neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren palvelupolkuskenaarioita ja kustannuksia Helsingissä ja HUS:n alueella:

Mistä johtuu neurovähemmistön putoaminen pois palvelujärjestelmästä?

Oppimaa®Taitovalmennuksen hyödyt

Hyödyt kunnille ja hyvinvointialueille

 • Yhteinen, moniammatillinen neurokirjon varhaisen tuen malli
 • Yhteisesti jaettu ymmärrys ja yhteiset tavoitteet
 • Malli linkittyy perhekeskusten toimintaan
 • Toimijoilla samat työkalut ja yhteinen tavoite
 • Yksilöllinen tuen tarve tunnistetaan varhain
 • Tukitoimet, heti kun huoli ilmenee
 • Vaativan tuen tarve erottuu
 • Oppimisympäristöt rauhoittuvat
 • Päällekkäinen työ vähenee
 • Tiedonkulku paranee
 • ICF ketterä työkalu toiminnan vaikuttavuuden arviointiin
 • Työkaluja tiedolla johtamiseen
 • Häiriökysyntä vähenee
 • Kustannukset pienenevät
 • Alueellinen yhteistyö vahvistuu

Hyödyt sisote-ammattilaisille

 • Työyhteisöjen yhteinen opiskelu ja oppiminen
 • Sisote-yhteistyötä käytännössä
 • Yhteisesti jaettu ymmärrys ja yhteiset tavoitteet
 • 5 askeleen toimintamalli
 • Huoltajat ja lapsi/nuori mukaan keskusteluun omista asioista
 • Askeleet helpottavat lapsen vasu-keskusteluja ja oppilaan kehityskeskusteluja
 • Täsmäharjoitukset työkalupakissa
 • ICF-viitekehys helposti haltuun
 • ICF yhdenmukaistaa eri ammattiryhmien kieltä
 • Valmiit lomakkeet sisote-käyttöön
 • Verkostopalaverointi helpottuu
 • Päällekkäinen työ vähenee
 • Oppimaa®Taitovalmentajan pätevyys (20 op) haltuun työn ohessa
 • Päivittyvä jäsenyysssivusto arjen työkalu
 • Matalan kynnyksen varhainen tuki nivoutuu osaksi ammattilaisten arkea

Hyödyt lapsille ja perheille

 • Matalan kynnyksen maksuton palvelu
 • Kokonaisvaltainen tilannekuva
 • Tukea heti, kun huoli ilmenee
 • Lapsi, nuori ja perhe tasavertaisia toimijoita
 • Osallisia oman elämänsä ratkaisuissa
 • Palvelun koordinointi siirtyy perheeltä ammattilaiselle
 • Tiedonkulku paranee
 • Tuen saanti kotiin helpottuu
 • Ymmärrys tukitoimien vaikutuksista kasvaa
 • Taitovalmennus kotona -kurssi perheille
 • Ammattilaisten työkalut tutuiksi
 • Strukturoitu toimintamalli tukee vanhemmuutta
 • Perheiden stressi vähenee

Oppimaa Oy on vuonna 2011 perustettu perheyritys, joka auttaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja sote-alan ammattilaisia ottamaan käyttöön uusia menetelmiä ja hyviä käytänteitä verkko-opiskelun avulla. Keskeinen tavoitteemme on tukea neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään vahvistamalla ammattilaisten nepsy-osaamista ja rakentamalla nepsy-palveluverkkoa.

Oppimaa on kouluttanut tuhansia ammattilaisia lähes kaikissa Suomen kunnissa ja hyvinvointialueilla ottamaan haltuun nepsy-perusteet. Nepsy-verkkokurssit luovat hyvän pohjan taitovalmennuksen opiskelulle.

Oppimaan verkkokoulutus perustuu kymmenien asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden videohaastatteluihin. Kokonaisuus on pilkottu pieniin osiin, jolloin opiskelija voi edetä opinnoissa omaan tahtiin joustavasti oman aikataulun puitteissa. Kouluttaja on opiskelijan tukena. Häneen saa helposti yhteyden klikkaamalla Ota yhteyttä opettajaan.  

Taitovalmennuksen koulutuksessa olemme siirtyneet askeleen pidemmälle. Oppiminen tapahtuu sivistyksen ja soten ammattilaisten ryhmäopiskeluna. Tehtävät linkittyvät työntekijän normaaleihin työtehtäviin. Esihenkilö ohjaa ja tukee työskentelyä. Opiskelun hyödyt nousevat esiin käytännön työssä.

Kouluttaja

Helena Lehtimäki

FM, toimittaja, toimitusjohtaja
Oppimaa Oy

helena.lehtimaki at oppimaa.fi
040 5629 441

UKK – Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä Oppimaa®Taitovalmennus-sivusto tarjoaa sisote-ammattilaisille?

Oppimaa®Taitovalmennus-sivusto helpottaa sisote-ammattilaisten arjen työskentelyä monin tavoin. Sivusto sisältää viisi erillistä verkkokurssia. Viiden askeleen toimintamallin ohjeille ja lomakkeille on oma kurssinsa. Harjoitukset uusien taitojen oppimiseen löytyvät työkalupakista.

Jos tarvitset vahvistusta nepsy-perusteiden hallintaan, tämä oppimateriaali on koottu erilliselle kurssille. Lisämateriaalit varhaisen tuen mallin ja palveluverkon kehittämiseen kootaan omalle kurssilleen.

Sivustolla toimii tekoälyyn pohjautuva hakukone, jolla pystyt etsimään nopeasti uusia ehdotuksia lapsen tai nuoren taitojen harjoitteluun. Saat tiedon sivuston uusista sisällöistä säännöllisessä uutiskirjeessä. Pakettiin sisältyy myös perheille suunnattu Taitovalmennus kotona -kurssi, joka helpottaa kodin ja ammattilaisten yhteistyötä.

Verkkokoulutusalusta on suunnattu erityisesti organisaatioille työyhteisöjen ryhmätyöskentelyyn, mutta jäsenyydestä hyötyvät myös itsenäiset sivistyksen ja sote-alan toimijat.

Miten lasten, nuorten ja perheiden osallisuus toteutuu taitovalmennuksessa?

Lapsen ja nuoren itsearvointi toteutetaan KESY/SYKE-keskustelulla lapsen vasu-keskustelun tai oppilaan kehityskeskustelujen yhteydessä.  Huoltajien osallistuminen ja näkemys tilanteesta on keskeistä. Kokonaiskuva syntyy lapsen, huoltajien ja ammattilaisten yhteistyöllä ja keskusteluilla. Keskustelun tulokset kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai oppilaan oppimissuunnitelmaan.

Miten ammattilaisten ICF-osaamista vahvistetaan?

Sivusto tarjoaa koulutuksen ja tarvittavat lomakkeet toimintakyvyn arviointiin. ICF-osaaminen vahvistuu ennen kaikkea käytännön työssä helppokäyttöisten työkalujen avulla. Kun eri ammattiryhmät käyttävät samoja työkaluja, myös kieli yhdenmukaistuu.

Strukturoidulla, älykkäillä ICF-lomakkeilla voidaan kerätä myös anonyymiä dataa, jota voidaan hyödyntää kunta- ja hva-tasolla tiedolla johtamiseen. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi neuvolatarkastuksissa vuosiluokka kerrallaan.

Miten tukitoimien suunnitelmallisuus ja jatkuvuus varmistetaan?

Suunnitelmallisuus ja jatkuvuus varmistetaan taitovalmennuksen suunnitelmassa sekä lakisääteisissä asiakirjoissa. Organisaatio kirjaa toimintamalliin säännöllisen seurannan, nivelvaiheiden ja palveluneuvonnan ohjeet, joilla estetään putoaminen palveluverkosta.

Miten tiedonkulku toimii lähipiirissä?

Lapsen ympärillä oleville aikuisille tarjotaan tietoa toimintakyvyn merkityksestä sekä yksilöllisistä ohjeistusta lapsen tukemiseksi sähköisten lomakkeiden avulla. Tieto kulkee helposti organisaation sähköisissä viestimissä.

Miten tukitoimien vaikuttavuutta seurataan?

Tukitoimien vaikuttavuutta arvioidaan toteuttamalla toimintakyvyn arviointi ICF-lomakkeella säännöllisesti. Tietoa saadaan yksilötasolla, kuntatasolla ja hva-tasolla. Sähköisillä ICF-lomakkeilla kootaan anonyymia dataa tiedolla johtamiseen sekä kunta- että hva-tasolla.

Mitä kollektiivinen oppiminen tarkoittaa käytännössä?

Taitovalmennuksen koulutusalusta mahdollistaa työyhteisön ryhmäopiskelun esihenkilön johdolla. Esihenkilö johtaa keskusteluja ja hyväksyy tehtävät. Näin kaikki työntekijät saavat saman koulutuksen ja he tuottavat yhdessä omalle työyhteisölle sopivan varhaisen tuen toimintamallin. Strategiaan kirjattu toimintamalli pysyy, vaikka henkilöstö vaihtuisi.

Mitä hyötyä taitovalmennuksesta on asiakkaalle?

Asiakkaan huoli ja tuen tarve otetaan heti johdonmukaiseen käsittelyyn lapsen ja nuoren arjessa. Taitovalmennuksen työkalut helpottavat asioiden käsittelyä vasu-keskusteluissa ja oppilaan kehityskeskusteluissa. Taitovalmennuksen tiedot dokumentoidaan lapsen asiakirjojen yhteyteen. Huoltajan ei tarvitse kertoa samoja asioita yhä uudelleen eri toimijoille. Tieto siirtyy helposti nivelvaiheissakin. Valmiit lomakkeet ja ohjeet helpottavat huoltajien toimia. ICF antaa hyvän pohjan taitovalmennuksen suunnitelmaan ja toteutukseen. Huoltajia tuetaan valmennuksen toteuttamisessa kotona.

Tilaa uutiskirje

Saat tietoa Oppimaa®Taitovalmennuksen uusista sisällöistä ja Oppimaan verkkokursseista sähköpostiisi.

oppimaa.fi

Copyright Oppimaa Oy

Vieritä ylös