Oppimaa®Taitovalmennuksen ryhmäopiskelu

Ratkaisukeskeinen työmenetelmä, jolla ammattilaiset

 • vahvistavat lasten ja nuorten toimintakykyä
 • varhaiskasvatuksen, koulun, perhetyön tai lastensuojelun arjessa
 • yhteistyössä kodin kanssa

Menetelmä sopii

 • kaikille, ei vain neurokirjon lapsille ja nuorille
 • meillä kaikilla on uusia taitoja opittavana

Taitovalmennuksen koulutus

Oppimaa®Taitovalmennuksen tarkoituksena on vahvistaa neurokirjon varhaista tukea, oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea, ehkäistä häiriökysyntää ja vähentää palvelujärjestelmän kustannuksia.

Taitovalmennus on varhaisen tuen toimintamalli, jolla sivistyksen ja sote-alan ammattilaiset auttavat lasta tai nuorta oppimaan uusia taitoja yhteistyössä kodin kanssa. He ohjaavat lasta tai nuorta oman työnkuvansa mukaisesti, mutta tarjoavat ohjausta myös huoltajille. Näin taitojen harjoitteleminen siirtyy lapsen tai nuoren kaikkiin oppimisympäristöihin. Koko perhe voimaantuu ja myös ammattilaisten hyvinvointi paranee.

Näin organisaatioon luodaan pysyviä toimintamalleja

Taitovalmennuksen koulutusmalli perustuu kollektiiviseen oppimiseen. Se tarkoittaa työyhteisöjen ryhmäopiskelua ja työssäoppimista esihenkilön/ryhmänohjaajan johdolla.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää esihenkilön osallistumista ja sitoutumista koulutukseen. Näin yksilöiden osaaminen muuttuu ryhmän osaamiseksi.

Ryhmän osaaminen muuttuu organisaation osaamiseksi käytännön toiminnan kautta. Se tulee näkyväksi toimintamalleissa, toimintatavoissa ja rakenteissa. 

Kun toimintamallit kirjataan organisaation strategiaan, hyviksi havaitut käytännöt pysyvät, vaikka henkilöstö vaihtuisi.

Ryhmäopiskelulla vahvistetaan

 • yhdessä tekemistä
 • yhteistä ajattelua
 • osaamisen
 • hiljaisen tiedon
 • ja kokemusten jakamista

Oppimaa®Taitovalmennukseen sisältyy

Oppimaa®Taitovalmennuksen koulutus työyhteisöille

Kurssit

 • Taitovalmentajan koulutus 20 op – työssäoppiminen
 • Taitovalmennuksen työkalut – päivittyvä työkalupakki
 • Varhainen tuki. Taitovalmennuksen lisämateriaalit – hyödyllistä tietoa
 • Taitovalmennus kotona – perheille
 • Nepsy-perusteet – nepsy-perusteiden hallinta

Muu materiaali ja tuki

 • Sisote-yhteistyön vahvistaminen – ohjeet
 • Varhaisen tuen mallin rakentaminen – ohjeet
 • Säännöllinen uutiskirje – tietoa uusista materiaaleista
 • Asiakastuki
 • koulutus ja tehtävät
 • valmennuksen toteutusmalli
 • helposti käytettävissä yhdessä paikassa
 • täsmäharjoitukset yhdessä paikassa
 • helpot hakutoiminnot
 • ideoita nopeasti vaikka puhelimella

Koulutuksen jälkeen ammattilainen

 • osaa hyödyntää osallisuuden työkaluja
 • osaa arvioida toimintakykyä ICF-viitekehyksessä
 • hallitsee ICF-lomakkeiden käytön
 • osaa ohjata taitojen harjoittelua
 • osaa ohjata muita työntekijöitä taitovalmennuksessa
 • osaa arvioida valmennuksen vaikuttavuutta ICF-viitekehyksessä
 • hallitsee anonyymin tiedon keräämisen tiedolla johtamisen tarpeisiin
 • toimii tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja kotien kanssa
 • hahmottaa neurokirjon varhaisen tuen mallin kokemusperustaisesti
 • rakentaa ja ylläpitää oman työyhteisönsä varhaisen tuen mallia

Taitovalmennuksen 5 askeleen toimintamalli

 • 1. KESY- tai SYKE-keskustelut 2 op
 • 2. Toimintakyvyn arviointi 3 op
 • 3. Taitovalmennuksen suunnitelma 3 op
 • 4. Taitovalmennuksen toteuttaminen 9 op
 • 5. Vaikuttavuuden arviointi ja loppuraportti 3 op

Lapsi tai nuori harjoittelee täsmätaitoja toimintakyvyn 
arvioinnissa ilmenneisiin haasteisiin omassa arjessaan

Opiskelu tapahtuu tiimipalavereissa ja työyhteisön arjessa

Ryhmän perustaminen

 • esimerkiksi päiväkodin, koulun tai perhetyön tiimiryhmä
 • esihenkilö valmis toimimaan ryhmänvetäjänä

Työskentely

 • Tutustuminen oppimateriaaleihin
  • opiskelija tutustuu 5 askeleen toimintamalliin verkossa ennen tiimipalaveria
  • kts. yllä Taitovalmennuksen oppimateriaalit
  • tavoitteena saada yleiskuva, mitä lähdetään tekemään
  • tarvittaessa opiskelija suorittaa ensin Nepsy-perusteet 2 op
 • Työskentelyn eteneminen 
  • kukin moduuli käydään läpi keskustelemalla yksi kerrallaan tiimipalavereissa
  • samalla sovitaan, miten tehtävä toteutetaan käytännössä 
  • aikataulu sovitetaan työyhteisön tarpeiden mukaan
 • Tehtävien toteuttaminen
  • jokaiseen moduuliin sisältyy tehtävä, joka toteutetaan osana työyhteisön arkea
  • ohjeet ja työkalut löytyvät materiaaleista
 • Tehtävien raportointi
  • tehtävät raportoidaan täyttämällä kyseiseen askeleeseen liittyvä kyselylomake
  • opiskelija lähettää täytetyn lomakkeen ryhmänvetäjälle
 • Vertaisarviointi
  • tiimipalaverissa opiskelija esittelee, miten tehtävän tekeminen sujui
  • ryhmä keskustelee ja tarjoaa vertaiskommentointia
 • Loppuraportit
  • valmennuksen päätteeksi opiskelija kirjoittaa kustakin valmennuksesta loppuraportin
  • taitovalmentajan tutkintoa varten vähintään kolme valmennusta
  • loppuraporttiin sisältyy myös opiskelijan pohdinta, miten koulutuksessa opittuja asioita voisi sisällyttää työyhteisön toimintakulttuuriin
  • loppuraportit lähetetään ryhmänvetäjälle
 • Suoritusten hyväksyminen
  • ryhmänvetäjä hyväksyy opiskelijoiden väliraportit ja loppuraportit suoritetuiksi
  • lopuksi hän lähettää opiskelijan loppuraportit Oppimaahan
 • Todistus
  • Oppimaa toimittaa hyväksytystä suorituksesta opiskelijalle todistuksen

Taitovalmentajaksi opiskelu työyhteisössä

Nepsy-perusteiden hallinta

 • Nepsy-perusteet 2 op
 • tai Nepsy-kurssi 5 op
 • taitovalmentajan koulutus edellyttää opiskelijalta nepsy-perusteiden hallintaa
 • osaamisen voi hankkia suorittamalla Oppimaan nepsy-verkkokurssin
 • nepsy-perusteet sisältyy myös taitovalmennuksen koulutuspakettiin

Työyhteisöjen ryhmäopiskelu

 • kollektiivinen oppiminen
 • koulutus ryhmäopiskeluna verkossa ja työssä oppiminen työyhteisöjen arjessa

Esimerkkejä opiskeluryhmistä

Alle kouluikäisen varhainen tuki -ryhmä

 • päiväkodin tiimi: vo, veo, lastenhoitaja
 • neuvolan tiimi: neuvolan terveydenhoitaja, neuvolalääkäri
 • perhe/sote-keskuksen tiimi: toimintaterapeutti, puheterapeutti, fysioterapeutti, perhetyöntekijä, nepsy-tiimin jäsen jne.

Kouluikäisen varhainen tuki -ryhmä

 • koulun tiimi: opettaja, erityisopettaja, koulunkäynninohjaaja
 • opiskeluhuollon tiimi: kuraattori, psykologi, koulu/nepsy-valmentaja
 • kouluterveyden tiimi: kouluterveydenhoitaja, koululääkäri
 • perhe/sote-keskuksen tiimi: perhetyöntekijä, nepsy-tiimin jäsen jne.

Ryhmänohjaaja

 • esihenkilöiden osallistuminen ja sitoutuminen tärkeää
 • tehtävät liittyvät työyhteisön normaaliin arkeen
 • ryhmänohjaaja on lähiesihenkilö tai tiiminvetäjä, joka ohjaa työskentelyä arjessa muutenkin
 • rakentaa opiskelun aikataulun, mm. keskustelut moduulit kerrallaan
 • ryhmänohjaaja saa laajemmat oikeudet kurssialustalla
  • seuraa opiskelijoiden etenemistä kurssilla
  • hyväksyy opiskelijoiden suoritukset, jotka linkittyvät työyhteisön tehtäviin
  • seuraa keskustelufoorumia
  • hyväksyy opiskelijoiden loppuraportit
  • lähettää tiedot suorituksista Oppimaalle

Opiskelija

 • opiskelee itsenäisesti
 • keskustelee ryhmässä
 • saa tukea työtovereilta
 • Oppimaa®Taitovalmentajan pätevyys
 • tutustuu verkkomateriaaliin
 • osallistuu ryhmäkeskusteluihin
 • suorittaa kurssitehtävät
 • valmentaa vähintään kolmea lasta tai nuorta hyödyntämällä taitovalmennuksen työkaluja ja omaa osaamistaan
 • toimii yhteistyössä kodin kanssa
 • kirjoittaa valmennuksista raportit, jotka ryhmänohjaaja hyväksyy
 • saa todistuksen Oppimaa®Taitovalmentajan tutkinnon (20 op) suorittamisesta

Ryhmäkeskustelut

 • työyhteisöt kokoavat tietoa varhaisen tuen mallin kehittämiseen
 • organisaation toimintamalli perustuu työyhteisöjen arjen tarpeisiin
 • keskusteluissa ryhmän jäsenet sanoittavat omaa osaamistaan sekä kokemuksiaan taitovalmennuksesta
 • tällöin koko ryhmä saa hyödyllistä tietoa uransa eri vaiheissa olevilta työtovereilta
 • tätä hiljaista tietoa kirjataan omaan varhaisen tuen toimintamalliin
 • toimintamallissa huomioidaan sivistyksen ja soten monialainen ja moniammatillinen yhteistyö
 • hyviksi havaitut toimintamallit kootaan yhteen organisaatiotasolla
 • Oppimaa®Taitovalmentajan koulutuksen käynyt ammattilainen
 • ohjaa lasta tai nuorta taitojen oppimisessa omassa työyhteisössään, esimerkiksi
  • varhaiskasvatuksessa
  • neuvolan ohjaustyössä
  • koulussa
  • opiskeluhuollossa
  • perhetyössä
  • lastensuojelussa
 • voi toimia myös työparina;
  • varhaiskasvatuksen opettaja – lastenhoitaja;
  • luokanopettaja – koulunkäynninohjaaja
  • jne.
 • toimii yhteistyössä kodin kanssa
  • Taitovalmennus kotona -opas vahvistaa taitovalmennusta kotona

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös