Toimintakyvyn arviointi ICF-koodeilla

Tämän oppitunnin tarkoituksena on opastaa ammattilaista arvioimaan lapsen tai nuoren toimintakykyä täyttämällä ICF-lomake.

Esittelemme lyhyesti ICF-viitekehyksen idean sekä työkalut, jotka helpottavat lomakkeen täyttämistä.

Toimintakyvyn arvioinnin tarkoituksena on löytää keinoja, joilla voimme tukea lasta ja nuorta pärjäämään paremmin omassa arjessaan.

Mitä sinun tulee tietää ICF-viitekehyksestä?

ICF-viitekehys auttaa meitä ymmärtämään toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Se koostuu kuvassa olevista osa-alueista.

Toimintakyvyn kaikki osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden ja jokaisella toimintakyvyn osatekijällä on vaikutusta henkilön suorituksiin.

Esimerkiksi lapsi ottaa adhd-lääkettä (ympäristötekijät), joka auttaa lasta keskittymään (ruumiin/kehon toiminnot)  ja hän suoriutuu  ja osallistuu koulussa paremmin (suoritukset ja osallistuminen).

Näin arvioit lapsen tai nuoren toimintakykyä ICF-viitekehyksessä

Tarkoituksena on arvioida yhdessä lapsen tai nuoren kanssa toimintakyvyn kuvauskohteita yksi kerrallaan. Keskusteluun voivat osallistua myös huoltajat ja muita aikuisia.

Kirjaaminen voidaan tehdä lapsen tai nuoren itsearviointina tai kaikkien yhteisenä arviona. Arvioinnin lähtökohta on joka tapauksessa lapsen tai nuoren KESY- tai SYKE-pöydän valokuva.

ICF-lomakkeen työkalut

1. Valokuvat

KESY-pöytä

SYKE-pöytä

Lapsen toimintakyvyn arviointi moniammatilliselle työryhmälle

Mikäli ensimmäisessä arvioinnissa ilmenee tarvetta tarkemmalle arvioinnille, se tulisi siirtää varhaiskasvatuksen erityisopettajalle tai muulle ammattilaiselle, jolle koodeihin perustuva arviointilomake on tuttu.

Lomake 3. ICF-pohjainen varhaiskasvatuksen tiedonsiirtolomake

 • ICF-pohjainen varhaiskasvatuksen tiedonsiirtolomake moniammatilliselle tiimille
 • lääkäri koostaa kaikkien ammattilaisten arvioista yhteenvedon ja toimintakykyprofiilin kuntoutussuunnitelmaa varten

Lomake 4. Neuvolan tiedonsiirtolomake

Lomake 5. Huoltajien lomake lapsen arjen toimintakyvyn kartoitukseen

2. ICF-lomakkeet

ladattavat pdf-lomakkeet Oppitunnin materiaaleissa TAI toimintakykymobiili, mikäli käytettävissä

 • Lomake 1. Varhaiskasvatus ja alakoulu
 • Lomake 2. Yläkoulu ja toinen aste

3. Apukysymykset kullekin lomakkeen kuvauskohteelle

Oppitunnin alasivuilla

 • 3-5 -vuotiaat
 • 6-12 -vuotiaat
 • 13 -17+ -vuotiaat

ICF-lomakkeen täyttäminen

 • Lataa täytettävä pdf-lomake oppitunnin materiaaleista.
 • Avaa alasivu, jossa kyseisen ikäryhmän apukysymykset
 • Sijoita ne vierekkäin ruudulle.
 • Täytä ICF-lomake yhdessä lapsen tai nuoren kanssa. Mukana voi olla myös huoltaja ja muita aikuisia.
 • Lomake sisältää kolme osa-aluetta 1) Ruumiin/kehon toiminnot 2) Suoritukset/taidot ja osallistuminen 3) Ympäristötekijät

Täytä lomakkeen ensimmäiset kaksi osa-aluetta seuraavasti:

 • RUUMIIN/KEHON TOIMINNOT
 • SUORITUKSET/TAIDOT JA OSALLISTUMINEN

1.1. Arvioi kuvauskohdetta yhdessä lapsen kanssa numeerisesti asteikolla 0 – 4 alla olevan mallin mukaan. Käytä tarvittaessa apukysymyksiä.

Kuva: ICF lasten kuntoutuksessa -hanke

1.2. Mikäli arvio on muu kuin nolla, arvioon lisätään aina myös sanallinen arvio.

Kuva: ICF lasten kuntoutuksessa -hanke

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

2. Täytä lomakkeen kolmas osa-alue eli ympäristötekijät seuraavasti. Arvioi, onko ympäristötekijän vaikutus toimintakykyä edistävä vai rajoittava asteikolla +4 ……. -4 alla olevan mallin mukaan.

Ympäristötekijöitä tarkastellaan aina LAPSEN näkökulmasta.

Kuva: ICF-lasten kuntoutuksessa -hanke

YKSILÖTEKIJÄT

Lisätiedot lomakkeessa: Kerro kokemuksistasi. Mikä auttaa kotona?

 • Olemme kaikki erilaisia. Meillä on yksilöllisiä ominaisuuksia, vahvuuksia, osaamista. Siksi yksilötekijöiden vaikutuksia ei arvioida numeerisesti ICF-lomakkeella
 • Aikuiset voivat kertoa kunkin kuvauskohteen yhteydessä lisätietoja haasteista ja hyviksi havaituista tukikeinoista. Mikä tilanteessa haastaa? Mikä yleensä auttaa?

Lisätietoja-kohta lomakkeen lopussa

 • Lisätietojen kirjaaminen lomakkeelle auttaa ammattilaisia ymmärtämään lasta/nuorta paremmin.
 • Samalla asia on kirjattu asiakirjoihin ja tieto kulkee lapsen mukana.

Toimintakykyprofiili kokoaa asiat yhteen

Olemme nyt kirjanneet toimintakyvyn numeerisen arvioinnin eli tarkenteen jokaiseen kuvauskohteeseen. Tarkenteella tarkoitetaan ICF-koodien loppuun eli pisteen jälkeen merkittäviä numeroita, jotka kuvaavat kuvauskohteen haitta- tai vaikeusastetta. Niitä käytetään, kun ICF-kuvauskohteeseen kirjattu kaikki tieto toimintakyvystä arvioidaan kokonaisuutena ja asiakkaan toimintakyvystä halutaan antaa kokonaisarvio.

ICF-koodeihin merkityt tarkenteet voidaan esittää asiakkaan toimintakykyprofiilina lomakkeen lopussa. Se toimii havainnollisena yhteenvetona asiakkaan toimintakykytilanteesta tiettynä ajan hetkenä.

Esimerkki 1. Suoritukseen liittyvä toimintakykyprofiilin koodi
Pukeutuminen (d540.2)

 • Lapsella on haasteita pukeutumisessa (d540.2)
 • Kyseessä kuvauskohde Pukeutuminen ja koodi d540.2 tarkoittaa, että lapsella on jonkin verran haasteita pukeutumisessa ja hän tarvitsee siinä harjoittelua (tarkenne eli vaikeusaste 2 asteikolla 1-4)

Esimerkki 2. Ympäristötekijöihin liittyvä koodi
Päivittäisen elämän tuotteet ja teknologiat (e115.+3)

Kuva: Funsense
 • Lapsi on ottanut käyttöön painoliivin ja se on rauhoittanut häntä merkittävästi (e115.+3).
 • Kyseessä kuvauskohde Päivittäisen elämän tuotteet ja teknologiat henkilökohtaiseen käyttöön ja koodi 115+3 tarkoittaa, että painoliivi on edistänyt merkittävästi lapsen toimintakykyä (tarkenne +3)

Toimintakyvyn muutosten seuraaminen

Toimintakyvyssä tapahtuu aina muutoksia, joten asiakkaan toimintakykyarvio on tehtävä uudestaan sovitun ajan kuluttua. Tällöin uutta arviota voidaan helposti verrata aiemmin tehtyyn toimintakykyprofiiliin.

ICF-luokituksessa suoritukset ja osallistuminen on nostettu yhtä merkittäväksi ja oleelliseksi osaksi toimintakykyä kuin kehon toiminnot ja rakenteet. Tämä korostaa asiakkaan oman näkemyksen merkitystä: miten hän kokee toimintakykynsä mahdollistavan tai rajoittavan hänen jokapäiväisen elämänsä suorituksia tai osallistumisia. ICF:n avulla on siten mahdollista saada kattavampi kuva asiakkaan toimintakyvystä osana hänen elämäänsä.

ICF toimii myös välineenä, kun tavoitellaan asiakkaan ja asiantuntijan yhteistä ymmärrystä asiakkaan toimintakyvystä sekä hoidon ja kuntoutuksen tavoitteiden asettelusta. Parhaimmillaan kuvauslomake auttaa asiakasta hahmottamaan omaa elämäntilannettaan.

ICF on keskustelun virittäjä

Asiakkaan ja ammattilaisten näkemysten mahdolliset erot ovat usein hyödyllinen keskustelun lähtökohta. ICF mahdollistaa toimintakykytie- don kirjaamisen sähköisiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin rakenteisessa muodossa. Näin tieto on helpommin saatavilla ja jalostettavissa esimerkiksi tilastoihin, raportteihin ja erilaisiin suunnitelmiin

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös