Toimintakyvyn arviointi yläkoulussa ja toisella asteella

SYKE – Syventävä keskustelu
Kuvamateriaali kouluun, kotiin, oppilashuoltoon ja muihin tilanteisiin, joissa keskustellaan nuoren kanssa

SYKE-keskustelun materiaalit

Pelialusta

Kuvakortit

Sanakortit

 • Minä, minäkuva
 • Minä ja muut, sosiaaliset suhteet
 • Harrastukset, vahvistaa hyvinvointia

Tunnepisarat

Huolipilvet

Lisää kortteja KESY-korteista tarpeen mukaan

 • oppituntien kortit
 • yläkoulun lisäkortit


Mikä se on? SYKE sisältää nuoren arkeen liittyviä kuvakortteja, sanakortteja ja alustan. Sijoittamalla kortteja kolmiosaiselle
alustalle nuori jäsentää elämäänsä ja kertoo kokemuksistaan, haasteistaan ja vahvuuksistaan itselleen sopivalla tavalla.
Mihin se perustuu? Teoreettisesti SYKE perustuu myönteiseen tunnistamiseen sekä positiivisella tavalla nähdyksi, kuulluksi
ja osalliseksi tulemiseen. Kortit tukevat nuoren ilmaisua ja keskustelun dialogisuutta. Ne tuovat kohtaamiseen mukavaa
tunnelmaa ja toiminnallisuutta.


Kuka voi käyttää? SYKE:ttä voi käyttää esimerkiksi opettaja, ohjaaja, psykologi, terapeutti, sosiaalityöntekijä, kuraattori,
terveydenhoitaja tai huoltaja. Käyttäjä soveltaa materiaalia keskustelun tarpeen ja oman ammatillisen kehyksensä puitteissa siten, että nuorelle tärkeät aiheet tulevat arvostavasti ja luottamuksella kohdatuiksi.


Mitä kannattaa huomioida? Aluksi on tärkeä kertoa osallistujille Sykkeen idea, tapaamisen aihe ja tietosuoja. Nuori voi käsitellä korttien kanssa asioitaan hyvinkin henkilökohtaisesti tai pitäytyä yleisellä tasolla. Hän voi tulkita kortteja omista lähtökohdistaan, esimerkiksi sanan kulttuuri voi mieltää joko kulttuuriseen taustaan tai kulttuurin harrastamiseen liittyväksi. Tapaamisessa on hyvä puhua tilannekeskeisesti arjen haasteista ja iloista sen sijaan, että puhuisi muodossa ”sinun haasteesi ja ilosi”. Keskustelussa käsitellään iloja ja onnistumisia yhtä lailla kuin etsitään ratkaisuja hyvinvoinnin haasteisiin ja asetetaan konkreetteja tavoitteita. Lopuksi tärkeät asiat dokumentoidaan kirjoittamalla ja/tai valokuvaamalla. Mikäli tilanteessa ilmenee tuen tarpeita tai turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, aikuinen tarjoaa tukea tai ohjaa nuoren välittömästi tuen piiriin.


Esimerkki korttien käytöstä nuoren hyvinvointia tukevassa keskustelussa:

 1. Pyydä nuorta sijoittamaan itselleen merkityksellisiä kuvakortteja alustalle, jossa on hymynaama, perusnaama ja surunaama. Hän laittaa vasempaan reunaan hyvin sujuvia, iloa ja voimia tuovia asioita, keskelle tavanomaisia asioita, oikeaan
  niitä, jotka vievät voimia, stressaavat tai eivät suju.
 2. Pyydä nuorta sijoittamaan tunnepisaroita niihin liittyvien kuvakorttien viereen. Keskustelkaa näistä tilanteista, onnistumisista, selviytymiskeinoista ja ratkaisuista.
 3. Voitte syventää keskustelua huolipilvien ja lisäkorttien avulla. Nuori valitsee itselleen tärkeimmät kortit, kaikkia ei kannata käyttää. Lisäkortteja löytyy teemoista Minä, Minä ja muut sekä Harrastukset.
 4. Keskustelun lopuksi voit kannustaa ja vahvistaa nuoren ajatuksia tähtikorteilla. Sydänkorteilla voitte molemmat merkitä
  ilahduttavia asioita tai voit osoittaa myötätuntoa.
 5. Sopikaa yhdessä, mitä asiaa lähdetään seuraavaksi viemään eteenpäin tai mikä asia otetaan tavoitteeksi. Tämä kirjataan
  muistiin esimerkiksi post-it lapulle, minkä jälkeen alustalle syntyneestä “korttikollaasista” otetaan kuva dokumentointia
  varten. Keskustelua voidaan jatkaa uudella tapaamiskerralla.
 6. SYKE- kortteja voi käyttää yhdessä muiden ko. aiheisiin liittyvien korttien kanssa. Esim. KESY – Keskustelu Symbolein
  -kortit sisältävät mm. oppimiseen ja oppiaineisiin liittyviä kuvia. Lisäalustoja voi tehdä itse tai printata Valterin tai Vanhempainliiton www-sivuilta teemoista Minä sekä Minä ja muut. Minä-ryhmän kortteja kannattaa laittaa Minä-alustalle
  ja Minä ja muut -kortteja ko. alustalle.

Huoli herännyt, korttien asettaminen, opiskelu (muut kortit kesystä tms.), sitten tunnehymiöt, erilaiset tunteet, yksinäisyys ym, ei voi puhua, kiu, jos halutaan syvemmälle, /huolipilvet) tämä jo riittää, valokuva

huolipilvet, mennään syvemmälle, valitsee itse, mitä haluaa käyttää, esim. seksuaalinen häirintä, syöminen, huolipilvet, sitten tämä voi riittää, jos vielä eteenpäin, vaikka seuraavalla kerralla, sanakortit, liittyvät minuun ja minäkuvaan, sosiaaliset suhteet ja harrastukset, harrastuksistas vahvuuksia, mitä on, mitä voisi aloittaa, nyt laaja keskustelu, sitten tähtikortit ohjaaja laittaa, sydänkortit

Vastaa

Vieritä ylös