Toimintakykytieto ja pedagogiset asiakirjat

Pedagogiset asiakirjat

Pedagogiset asiakirjat liittyvät läheisesti toimintakykytiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen. Oikeastaan toimintakyky luo pohjan lapsen ja nuoren oppimiselle ja kasvulle. Tarvitsemme siksi toimintakykytietoa monesta eri näkökulmasta, jotta voimme yhdessä rakentaa oppimiselle ja kasvulle parhaan ympäristön.

Pedagogiset asiakirjat ovat opettajille ja työntekijöille opetuksen ja tuen suunnittelun väline. Asiakirjoihin tallentuu oppijalle sopivia opetuksen järjestämistapoja ja tukitoimien kuvauksia, joihin palataan säännöllisin väliajoin. Niihin liittyy oppijan, huoltajan ja opettajan väliset säännölliset keskustelut, joissa luodaan yhteinen ymmärrys oppijan vahvuuksista ja mahdollisista haasteista.

Pedagogiset asiakirjat ovat virallisia asiakirjoja. Ne velvoittavat kirjaamaan yhdessä sovitut suunnitelmat ja toteuttamaan niihin sisältyvät toimet. Niissä osoitetaan oppijan tuen tarpeet, joihin ammattilaisten tulee vastata. Suunnitelma on vaikuttavuuden arvioinnin väline. Suunnitelma on jatkumo, jolla osoitetaan tukitoimien vaikuttavuus.

. Pedagogiset asiakirjat ovat opettajien ja työntekijöiden tuki sekä opetuksen ja suunnittelun väline. Niihin tallennetaan oppijan opetuksen järjestämistapoja ja tukitoimia. Niihin tietoihin palataan, kunta tarkastellaan toimien vaikuttavuutta. Suunnitelma vahvistaa oppilaan oikeusturvaa, oikeutta oppia.

Asiakirjat

 • Varhaiskasvatus
  • lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
 • Esi- ja perusopetus
  • oppimissuunnitelma
  • HOJKS
  • Pedagoginen arvio
  • Pedagoginen selvitys
 • Perusopetus
  • Pedagoginen arvio
  • oppimissuunnitelma
  • Pedagoginen selvitys
  • HOJKS
 • Toinen aste
  • HOKS
  • HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma

Prosessit

 1. Oppijan tilanteesta kerätään tietoa yhteisen suunnittelun pohjaksi
 2. Keskustelut: oppija, huoltaja, opetuksen ammattilainen
 3. Oppijan tuen tarpeiden, kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien tunnistaminen
 4. Toimintatapoja arvioidaan
 5. Valitaan yhteiset tavoitteet
 6. Oppijaa ja koko ryhmää koskevat opetuksen järjestämisen tavat ja tukitoimet
 7. Koko yhteisö sitoutuu toimien toteuttamiseen
 8. Toteutusta ja vaikuttavuutta arvioidaan

Haasteita

 • kirjaamisen päällekkäisyys, tekninen toteutus voi edellyttää kahdesti kirjaamista
 • osataanko rajata asioita
 • edellytetäänkö kuvausta myös erikoissairaanhoitoa ajatelleen?
 • oppijaa koskevan tiedon hajautuminen – pedagogiset asiakirjat osa isoa kokonaisuutta, muiden ammattilaisten kirjauksia ja dokumentteja
 • asiakirjojen saatavuus niille, jotka niitä tarvitsevat, salassapito -> monialaisen yhteistyön suostumus
 • kirjattujen asioiden siirtyminen käytäntöön, hautautuuko asiakirja? miten varmistetaan?
 • tulkinnallisuus, myöhempi käyttö
 • pedagogiset asiakirjat ovat oppijan mukana kulkeva tietovaranto = rakenteinen yhteinen tietojärjestelmä

 • kuka on vastuussa pedagogisen asiakirjan laatimisesta?
  • vo? veo? konsultoiva veo?
  • luokanopettaja? erityisopettaja? laaja-alainen erityisopettaja?
  • konsultointi?
 • kirjaaminen on vaativa resursseja vievät työtehtävä
  • kirjaaminen vaikuttaa, miten tuki viedään käytäntöön
  • jos kirjataan, onko toteutukseen resursseja?
  • aikaa kuluu myös palavereihin ja keskusteluihin
  • paljon paradokseja – kirjaaminen vie aikaa lapselta, kirjaaja ei voi vaikuttaa resursseihin

KOKONAISTILANTEEN KIRJAAMINEN

 • kokonaistilanteen kuvaaminen
  • kuvaileva vai tulkinnallinen?
  • käyttäytymisen haasteet, ongelmat, yksilölliset ominaisuudet usein mainitaan, vahvuudet vähemmälle
  • poikien ja tyttöjen ero merkinnöissä
  • oppimisympäristöä tarkastellaan vähemmän
 • kirjaaminen lähtökohtana oppija toimijana
  • yksiselitteiset ilmaisut
  • kontekstuaalinen kirjaaminen: tietty ajankohta, oppiaine, tilanne, olosuhde, mielentila; ajallinen tai paikallinen yhteys
  • toimintakykyarvioiden välinen aika, määräaikaistarkastukset
  • yksilöllinen vai yhteisöllinen tekijä?
  • olemassa olevien taitojen ja tämänhetkisen kehityksen painottaminen, mikä on oppijan taito kirjaamishetkellä, missä vaiheessa hän on taidon oppimisessa
  • vahvuusperustainen kirjaainen
  • kenen näkökulmasta kirjaus

TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

 • onnistuneen pedagogisen kirjaamisen lähtökohta
 • onko tavoite epätarkka?
 • kenen toimintaa tavoite kuvaa?
 • arviointi erityisen haastava vaihe!!
 • tarvitaan riittävä tietopohja- ICF
 • erotettava lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet
 • tarkkuus ja konkretia
 • realistisuus
 • palkitsevuus ja ymmärrettävyys
 • eettinen kestävyys
 • ajallinen rajaus; saavuttaminen mahdollista lähitulevaisuudessa
 • mitattavuus – ICF
 • ihmekysymys, myönteinen kuvaus, ICF MAINITAAN TÄSSÄ MUTTA VAIN TOIMINTA-ALUEITTAIN OPISKELEVILLE OPPILAILLE

PEDAGOGISTEN RATKAISUJEN JA TUKITOIMIEN KIRJAAMINEN

 • kuka toteuttaa, milloin, missä, missä yhteydessä?
 • miten toteutuu 5 O:n malli
  • oppimisympäristön muokkaus
  • opetusjärjestelyt
  • opetusmenetelmät
  • oppimisen tukimateriaalit
  • oppimisen arviointi
 • pedagogisten ratkaisujen ja tukitoimien rajaaminen
  • mikä on oppijan tavoite?
  • rajattu joukko tavoitteita ja niiden saavuttamiseksi ajateltuja pedagogisia ratkaisuja tai tukitoimia, joiden hyödyllisyyttä, toimivuutta ja vaikuttavuutta pystytään myös systemaattisesti arvioimaan
  • diagnoosin perusteella tukea ei tule määritellä, sillä tuen tarve on yksilöllinen saman diagnoosiryhmän sisällä
  • vaikka oppija voi saada yhtäaikaisesti vain yhden tasoista tukea, lähes kaikki tukimuodot ovat valittavissa ja käytettävissä tuen eri tasoilla!!! (oph, okm)
  • henkilökohtaisiin asiakirjoihin ei tarvitse merkitä kaikkia yleisiä periaatteita, esim kuvien käyttö struktuurien luomisessa, jotka koskevat luokan tai ryhmän kaikkia oppijoita, voidaan kuitenkin avata keskusteluissa
  • jotkut tukitoimet tulee kohdistaa koko ryhmään, esim interventio kiusaamisen vuoksi
 • kirjausten tarkkuus
  • mitä ratkaisulla tarkoitetaan ja miten sitä sovelletaan
 • eriyttäminen
  • oppisisältöjen eriyttäminen/ konkreettiset tehtävät
  • opetusmenetelmien eriyttäminen / esim. ennakoiva tukiopetus, jossa keskitytään…opiskelu 10 min. jaksoissa, tauko
  • oppimistulosten arvioinnin eriyttäminen / osaamisen osoittaminen suullisesti
  • oppimisympäristön eriyttäminen / istumapaikka
 • vastuuhenkilön nimeäminen
  • esim koulunkäynninohjaaja vastaa tietyistä tukitoimista
  • kuka vastaa pedagogisten ratkaisujen arvioinnista, seurannasta ja mahdollisesta monialaisen tiimin kokoon kutsumisesta
 • ratkaisujen ja tuen perusteleminen
  • mitkä seikat vaikuttaneet
 • jatkumon luominen eri asiakirjojen kirjausten välille
  • tuen toteutustapa sekä sen vaikuttavuuden arviointitapa tai – kriteerit mahdollisimman tarkasti

OPPIJOIDEN JA HUOLTAJIEN OSALLISUUS

 • osallistuminen palavereihin
  • arvostava kohtaaminen
  • keskusteleva vuorovaikutus
  • yhteisen ymmärryksen varmistaminen
  • ajan antaminen
  • vastuun jakaminen
 • oppijan äänen kirjaaminen asiakirjaan
 • huoltajien äänen kuuleminen ja kirjaaminen
  • keskusteluun valmistautuminen
  • vanhempien kanssa tehtyjen sopimusten kirjaaminen
  • vanhempien näkemysten ja ehdotusten kirjaaminen

AMMATILLINEN YHTEISTYÖ

 • esim. sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti
 • kuka kirjaa ja mitä kirjaa?
 • osallistuminen näkyy harvoin asiakirjoissa
  • äänetön läsnäolija
  • täydentävä tuen tarjoaja
  • asiantuntija
  • auktoriteetti (tehnyt jonkun päätöksen)
  • kumppani
 • asiakirjoissa tukitoimet jäävät usein koulun tehtäväksi, irralliseksi toiminnaksi kumppanuuspohjaisen yhteistyön sijaan
 • mikä on muiden osallistujien vastuu?

Yhteistyötahon ääni kuuluviin palaverissa

 • voi olla vain lausunto
 • tapaamisen suunnittelu tärkeä
 • jokaisen läsnäolijan ääni kuuluviin
 • varsinaisen kirjaamisen toteuttaa yleensä opettaja tai opettajat yhdessä
 • edellytys, että osallistujat tekevät icf-arvioinnin??
 • palaveri noudattaa icf:n rakennetta
 • helposti ymmärrettävä kieli
 • yhteisten tavoitteiden asettaminen
 • miten asiakirjoissa viitataan eri asiantuntijoiden lausuntoihin tai kommentteihin

Vastaa

Vieritä ylös