Toimintakykyprofiili

Tämän oppitunnin tarkoituksena…

Toimintakykyprofiili kokoaa asiat yhteen

Olemme nyt kirjanneet toimintakyvyn numeerisen arvioinnin eli tarkenteen jokaiseen kuvauskohteeseen. Tarkenteella tarkoitetaan ICF-koodien loppuun eli pisteen jälkeen merkittäviä numeroita. Niitä käytetään, kun ICF-kuvauskohteeseen kirjattu kaikki tieto toimintakyvystä arvioidaan kokonaisuutena ja asiakkaan toimintakyvystä halutaan antaa kokonaisarvio.

ICF-koodeihin merkityt tarkenteet voidaan esittää asiakkaan toimintakykyprofiilina. Se toimii havainnollisena yhteenvetona asiakkaan toimintakykytilanteesta tiettynä ajan hetkenä.

Esimerkki 1. Suoritukseen liittyvä toimintakykyprofiilin koodi
Pukeutuminen (d540.2)

  • Lapsella on haasteita pukeutumisessa (d540.2)
  • Kyseessä kuvauskohde Pukeutuminen ja koodi d540.2 tarkoittaa, että lapsella on jonkin verran haasteita pukeutumisessa ja hän tarvitsee siinä harjoittelua (tarkenne eli vaikeusaste 2 asteikolla 1-4)

Esimerkki 2. Ympäristötekijöihin liittyvä koodi
Päivittäisen elämän tuotteet ja teknologiat (e115.+3)

  • Lapsi on ottanut käyttöön painoliivin ja se on rauhoittanut häntä merkittävästi (e115.+3).
  • Kyseessä kuvauskohde Päivittäisen elämän tuotteet ja teknologiat henkilökohtaiseen käyttöön ja koodi e115.+3 tarkoittaa, että painoliivi on edistänyt merkittävästi lapsen toimintakykyä (tarkenne +3)

Toimintakykyprofiilin visuaalinen kuvaus

Kun asiakkaan toimintakyvystä on selkeä käsitys ja tavoitteet on asetettu, ICF-interventiotaulukkoa (5) apuna käyttäen on mahdollista suunnitella moniammatillisen työryhmän tehtävät ja yhteistyö. Lomakkeelle voidaan merkitä kuka tai mikä taho vastaa mistäkin hoidon tai kuntoutuksen osa-alueesta. Näin voidaan huolehtia siitä, että asiakkaan kaikki hoidon ja kuntoutuksen tavoitteet ja tehtävät tulevat huomioiduiksi ja jonkin tahon vastuulle.

Toimintakyvyssä tapahtuu aina muutoksia, joten asiakkaan toimintakykyarvio on tehtävä uudestaan sovitun ajan kuluttua. Tällöin uutta arviota voidaan helposti verrata aiemmin tehtyyn toimintakykyprofiiliin (seurantalomake) (5

ICF-luokituksessa suoritukset ja osallistuminen on nostettu yhtä merkittäväksi ja oleelliseksi osaksi toimintakykyä kuin kehon toiminnot ja rakenteet. Tämä korostaa asiakkaan oman näkemyksen merkitystä: miten hän kokee toimintakykynsä mahdollistavan tai rajoittavan hänen jokapäiväisen elämänsä suorituksia tai osallistumisia. ICF:n avulla on siten mahdollista saada kattavampi kuva asiakkaan toimintakyvystä osana hänen elämäänsä.

ICF toimii myös välineenä, kun tavoitellaan asiakkaan ja asiantuntijan yhteistä ymmärrystä asiakkaan toimintakyvystä sekä hoidon ja kuntoutuksen tavoitteiden asettelusta. Parhaimmillaan kuvauslomake auttaa asiakasta hahmottamaan omaa elämäntilannettaan.

Asiakkaan ja ammattilaisten näkemysten mahdolliset erot ovat usein hyödyllinen keskustelun lähtökohta. ICF mahdollistaa toimintakykytie- don kirjaamisen sähköisiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin rakenteisessa muodossa. Näin tieto on helpommin saatavilla ja jalostettavissa esimerkiksi tilastoihin, raportteihin ja erilaisiin suunnitelmiin

Vastaa

Vieritä ylös