Taitovalmennuksen koulutusmalli

Ratkaisukeskeinen työmenetelmä, jolla ammattilaiset

 • vahvistavat lasten ja nuorten toimintakykyä
 • varhaiskasvatuksen, koulun, perhetyön tai lastensuojelun arjessa
 • yhteistyössä kodin kanssa

Vähemmän työtä – enemmän tuloksia!

Taitovalmennuksen koulutusmalli

Oppimaa®Taitovalmennuksen tarkoituksena on vahvistaa neurokirjon varhaista tukea, oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea, ehkäistä häiriökysyntää ja vähentää palvelujärjestelmän kustannuksia.

Taitovalmennus on varhaisen tuen toimintamalli, jolla sivistyksen ja sote-alan ammattilaiset auttavat lasta tai nuorta oppimaan uusia taitoja yhteistyössä kodin kanssa. He ohjaavat lasta tai nuorta oman työnkuvansa mukaisesti, mutta tarjoavat ohjausta myös huoltajille. Näin taitojen harjoitteleminen siirtyy lapsen tai nuoren kaikkiin oppimisympäristöihin. Koko perhe voimaantuu ja myös ammattilaisten hyvinvointi paranee.

Taitovalmennuksen koulutusmalli perustuu kollektiiviseen oppimiseen. Se tarkoittaa työyhteisön ryhmäopiskelua ja työssäoppimista esihenkilön/ryhmänohjaajan johdolla.

Koulutuksen tavoitteena on luoda organisaatioon pysyviä toimintamalleja

Taitovalmennus edellyttää työmenetelmän opiskelua. Yksittäisen työntekijän kouluttautuminen ei kuitenkaan vahvista organisaation osaamista. Siksi koulutus perustuu työyhteisön yhteiseen opiskeluun esihenkilön johdolla.

Ryhmäopiskelun tavoitteena on vahvistaa

 • yhdessä tekemistä
 • yhteistä ajattelua
 • osaamisen
 • hiljaisen tiedon
 • ja kokemusten jakamista

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää esihenkilön osallistumista ja sitoutumista koulutukseen. Näin yksilöiden osaaminen muuttuu ryhmän osaamiseksi.

Ryhmän osaaminen muuttuu organisaation osaamiseksi käytännön toiminnan kautta. Se tulee näkyväksi toimintamalleissa, toimintatavoissa ja rakenteissa. 

Kun toimintamallit kirjataan organisaation strategiaan, hyviksi havaitut käytännöt pysyvät, vaikka henkilöstö vaihtuisi.

Oppimaa®Taitovalmennukseen sisältyy

Oppimaa®Taitovalmennus – työyhteisöille

 • Nepsy-perusteet 2 op – perusteet haltuun
 • Taitovalmentajan koulutus 10 op – työssäoppiminen
 • Taitovalmennuksen työkalut – päivittyvä työkalupakki

Maksuttomat verkkokurssit

 • Taitovalmennus kotona – ohjeita perheelle, maksuton
 • Neurokirjon palvelujärjestelmä – tietoa johdolle ja päättäjille, maksuton
 • koulutus ja tehtävät
 • valmennuksen toteutusmalli
 • helposti käytettävissä yhdessä paikassa
 • täsmäharjoitukset yhdessä paikassa
 • helpot hakutoiminnot
 • ideoita nopeasti vaikka puhelimella

5 askeleen toimintamalli

 • 1. KESY- tai SYKE-keskustelut 1 op
 • 2. Toimintakyvyn arviointi 2 op
 • 3. Taitovalmennuksen suunnitelma 1 op
 • 4. Taitovalmennuksen toteuttaminen 4 op
 • 5. Vaikuttavuuden arviointi ja loppuraportti 2 op

Lapsi tai nuori harjoittelee täsmätaitoja toimintakyvyn 
arvioinnissa ilmenneisiin haasteisiin omassa arjessaan

Taitovalmentajaksi opiskelu työyhteisössä

Opiskelijalla nepsy-perusteet hallussa

 • taitovalmentajan koulutus edellyttää opiskelijalta nepsy-perusteiden hallintaa
 • sen voi osoittaa suorittamalla Nepsy-perusteet 2 op -verkkokurssin tai Oppimaan 5 opintopisteen nepsy-kurssin
 • nepsy-perusteiden osaamisen voi osoittaa myös muilla tavoin ryhmänohjaajalle

Työyhteisöjen ryhmäopiskelu

 • koulutus ja yhdessä oppiminen tapahtuu työyhteisöjen arjessa
 • ryhmä voi olla esimerkiksi päiväkodin tiimi tai alkuopetuksen luokanopettajat yhdessä koulunkäynninohjaajien kanssa
 • ryhmä voi olla myös yhden neuvolan henkilöstö tai koulun opiskeluhuollon henkilöstö
 • kollektiivista oppimista vahvistaa päiväkodin ja neuvolan samanaikainen opiskelu ja ryhmäkeskustelut esimerkiksi videovälitteisesti
 • koulussa opetuksen ja opiskeluhuollon henkilöstöllä voi olla olla mahdollisuus keskusteluun myös kasvokkain

Ryhmänohjaaja

 • ryhmänohjaaja on esihenkilö tai tiiminvetäjä, joka ohjaa ryhmän työskentelyä arjessa muutenkin
 • rakentaa opiskelun aikataulun, mm. keskustelut moduulit kerrallaan
 • ryhmänohjaaja saa laajemmat oikeudet kurssialustalla
  • voi seurata opiskelijoiden etenemistä kurssilla
  • voi lähettää viestejä ryhmälle
  • hyväksyy opiskelijoiden tehtävät
  • seuraa keskustelufoorumia
  • hyväksyy opiskelijoiden loppuraportit
  • lähettää tiedot suorituksista Oppimaalle

Opiskelija

 • tutustuu verkkomateriaaliin
 • osallistuu ryhmäkeskusteluihin
 • suorittaa kurssitehtävät
 • valmentaa vähintään kolmea lasta tai nuorta hyödyntämällä taitovalmennuksen työkaluja ja omaa osaamistaan
 • toimii yhteistyössä kodin kanssa
 • kirjoittaa valmennuksista loppuraportit, jotka ryhmänohjaaja hyväksyy
 • saa todistuksen Oppimaa®Taitovalmentajan tutkinnon (10 op) suorittamisesta

Ryhmäkeskustelut

 • keskusteluissa ryhmän jäsenet sanoittavat omaa osaamistaan sekä kokemuksiaan taitovalmennuksesta
 • tällöin koko ryhmä saa hyödyllistä tietoa uransa eri vaiheissa olevilta työtovereilta
 • tätä hiljaista tietoa kirjataan omaan varhaisen tuen toimintamalliin
 • toimintamallissa huomioidaan sivistyksen ja soten monialainen ja moniammatillinen yhteistyö
 • hyviksi havaitut toimintamallit kootaan yhteen organisaatiotasolla

Toimintamallien käsittely

 • organisaatiossa
 • kunnassa
 • hyvinvointialueella
 • YTA-alueella
 • toimintamallien käsittely kunnan opiskeluhuollon ohjausryhmässä
 • lopputulos viedään koulutuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmaan ja kunnan hyvinvointisuunnitelmaan
 • tieto hyvinvointialueen opiskeluhuollon yhteistyöryhmälle ja alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan
 • toimintamallien käsittely YTA-tasolla
 • Oppimaa®Taitovalmentajan koulutuksen käynyt ammattilainen
 • ohjaa lasta tai nuorta taitojen oppimisessa omassa työyhteisössään, esimerkiksi
  • varhaiskasvatuksessa
  • neuvolan ohjaustyössä
  • koulussa
  • opiskeluhuollossa
  • perhetyössä
  • lastensuojelussa
 • toimii yhteistyössä kodin kanssa
 • voi toimia myös työparina;
  • varhaiskasvatuksen opettaja – lastenhoitaja;
  • luokanopettaja – koulunkäynninohjaaja
  • jne.

Ohjattu taitovalmennus kotona

 • taitovalmentaja tukee ja ohjaa kodin taitovalmennusta
 • laatii suunnitelman yhdessä huoltajien kanssa
 • tukee keskusteluilla ja esimerkiksi Wilma-viesteillä
 • huoltajat saavat tietoa ja opastusta myös Taitovalmennus kotona -sivuston kautta
 • maksuton kurssi

Palvelujärjestelmän kehittäminen

 • maksuton kurssi hyvinvointialueiden ja kuntien johdolle ja päättäjille
 • Oppimaa haastattelee asiantuntijoita neurokirjon palvelujärjestelmän kehittämisestä
 • kurssille kerätään tietoa myös taitovalmennuksen kokemuksista ja vaikuttavuudesta
 • toimii tukimateriaalina myös taitovalmennuksen kehittämiseen

Hyödyt kunnille ja hyvinvointialueille

 • lapsi ja perhe saavat ohjattua tukea heti, kun huoli ilmenee
 • tuki jalkautuu osana lakisääteisiä tehtäviä
 • toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä löytää paljon tukea tarvitsevat
 • helpottaa ja nopeuttaa palvelutarpeen arviointia
 • valmennuksen vaikuttavuuden arviointi ICF:n mukaan
 • häiriökysyntä vähenee
 • raskaiden ja kalliiden palveluiden tarve vähenee
 • syntyy kustannussääntöjä

Itsenäinen kouluttautuminen taitovalmentajaksi

 • Työmenetelmää voi opiskella myös itsenäisesti.
 • Sopii esimerkiksi terapeuteille, nepsy-valmentajille jne.
 • Opiskelija suorittaa tutkintoon liittyvät tehtävät.
 • Lataa hyväksytyn suorituksen jälkeen tutkintotodistuksen.

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös