Taitovalmennuksen tavoitteet

Taitovalmennuksen tavoitteena on lapsen ja nuoren toimintakyvyn vahvistaminen

Lastenpsykiatri Anita Puustjärvi kertoo, mitä ammattilaisen tulisi ottaa huomioon taitovalmennusta käynnistäessään

Vaikka Anita puhuu lapsen tilannearviosta, samat periaatteet ovat täysin sovellettavissa nuorten ja jopa aikuisten hoitoon ja kuntoutukseen.

Hoidon, kuntoutuksen ja taitovalmennuksen tavoitteena
on toimintakyvyn tukeminen

Keskeistä uusien taitojen oppiminen

 • ei häiriön pysyvä paraneminen
 • mitä taitoja opittava, jotta isompana selviytyy itsenäisesti
 • tavoite löytää sopiva tapa toteuttaa itseään elämässä eteenpäin

Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö
sivistys- ja sote-palveluissa

 • mitä tietoa taitovalmentajan tekemä toimintakyvyn arvio voi tarjota moniammatilliseen ja monialaiseen tilannearvioon?
 • tilannearviota tarkastellaan taitovalmennuksen näkökulmasta
 • tilannearvio toteutetaan yhdessä huoltajien kanssa
 • taitovalmennus on osa tukitoimia, hoitoa ja kuntoutusta

Tilannearvio: pedagoginen / diagnostinen arvio

Tilannearvion määrittelyt

 • kartoitetaan vahvuudet ja haasteet
 • mikä on tuen tarve?
 • pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet?
 • tavoite, joka parantaa toimintakykyä, elämänlaatua

Tilannearvion muistilista

 • vahvuuksien ja haasteiden kartoitus
 • tuen tarpeen määrittely
 • tavoitteet mitattavissa ja saavutettavissa
 • menetelmien valinta
 • apuvälineet tavoitteiden mukaan
 • kuormituksen huomioiminen
 • tukitoimien yhteensovittaminen
 • arviointi säännöllisesti
 • vastuuhenkilön nimeäminen

Taitovalmennuksen perustana on
huolenpito yleisestä hyvinvoinnista

 • riittävä uni ja liikunta
 • monipuolinen ravitsemus
 • myönteiset vuorovaikutussuhteet sekä
 • arjen sujuvuus

Taitovalmennus on yksilöllistä

 • valmennus aloitetaan, kun havaitaan haasteita
 • erilaisten valmennusmuotojen tarve on yksilöllistä; kaikki eivät tarvitse kaikkea

Tavoite

 • tavoitteena on toimintakyvyn koheneminen
 • olennaista on valmennuksen jatkuvuus ja pitkäjänteisyys

Onko yleisen hyvinvoinnin toimet kunnossa?

Varmista, että lapsi

 • nukkuu riittävästi, ilman kännykkää
 • liikkuu riittävästi
 • on vuorovaikutuksessa
 • saa myönteisiä, jaettuja yhteisen ilon kokemuksia
 • lapsen arki on sujuvaa

Mitä haasteita toimintakyvyn arviointi nosti esiin?

Tarvitseeko lapsi

 • yksilöllistä kuntoutusta?
 • puheterapiaa, toimintaterapiaa, psykoterapiaa?
 • vai tarvitaanko yleistä toimintakyvyn tukemista eli taitovalmennusta?
 • vanhempien tai aikuisten opastusta, jotta osaavat auttaa lasta arjessa?

Jos lapsella on lääkitys, mitä taitoja
harjoitellaan lääkityksen aikana?

 • yleensä oirelääkkeitä, jotka pitävät oireita poissa tai lieventävät niitä, eivät paranna pysyvästi
 • uusia taitoja on tärkeää harjoitella lääkehoidon aikana
 • opitut taidot pysyvät, vaikka lääke ei ole käytössä

Jos lapsella ja perheellä on useita tuki- ja hoitomuotoja,
miten ne sovitetaan yhteen?

Useiden hoitomuotojen yhteensovittaminen

 • mitkä tuki- ja hoitomuodot nyt käytössä?
 • mikä on tarve?
 • tarkistettava, ettei käytetä tehoamattomia hoitomuoja
 • ei jatketa hoitoa, jos siitä ei enää ole hyötyä

Miten varmistamme tiedonkulun?

Mihin taitovalmennuksen dokumentit tallennetaan?

 • miten tiedonkulku varmistetaan eri ikävaiheissa?
 • riskikohtia siirtymät: varhaiskasvatus – esiopetus – alakoulu – yläkoulu
 • siirtymät erikoissairaanhoidon ja peruspalvelujen välillä
 • miten tieto tukitoimista siirtyy toimijalta toiselle?
 • miten perhe tietää, mistä tukea ja apua saa?

Onko pykoedukaatio iän mukaista?

 • psykoedukaatio eli tiedon tarjoaminen
 • päivitettävä kun lapsi kasvaa
 • murkkuikäinen ja eskari-ikäinen tarvitsevat tietoa eri muodossa
 • psykoedukaatio on osa pitkäjänteistä hoitoa

Miten menetelmiä valitaan?
Taitovalmennuksessa hyödynnetään ICF-viitekehystä

 • hyödynnä tutkittua tietoa
 • tietoa kokemuksista eri menetelmien käytössä
 • perheellä tai toimijoilla voi olla toiveita
 • menetelmien valinnassa oltava realistinen
 • lasta ei saa kuormittaa liikaa

Tarvitaanko yhteisöllistä tukea?

Kasvuympäristön interventio

 • voidaan tarvita myös muunlaista tukea
 • esim. jos ryhmässä kiusaamista, siihen pitää puuttua, eikä se ole yksilötason asia vaan ryhmätason asia
 • tai jos perheen dynamiikassa on jo vääristymiä, esim valtataistelua, siihen pitää saada apua

Miten hoidon, kuntoutuksen ja
taitovalmennuksen tuloksia arvioidaan?

 • onko tapahtunut muutosta tavoitteen suuntaisesti
 • jos ei muutosta, olivatko työkalut sopivia?
 • oliko tavoite epärealistinen?
 • jos mennään eteenpäin, koska arvioidaan seuraavan kerran?
 • jos tavoite on jo saavutettu, mietitään mitä tehdään

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös