Taitovalmennuksen ammattilaismalli ja pikaohjeet

Taitovalmennuksen ammattilaismalli

Taitovalmennuksen ammattilaismalli perustuu toimintakyvyn arviointiin ICF-viitekehyksessä. Malli sisältää tarvittavat ICF-lomakkeet ja ohjeet niiden hyödyntämiseen. Taitovalmennusta hyödyntämällä ammattilainen tutustuu helpolla tavalla ICF-viitekehykseen käytännön työn kautta.

Ammattilaismallin avulla voidaan rakentaa kuntiin ja hyvinvointialueille toimintamalli, joka perustuu yhdenmukaiseen toimintakyvyn arviointiin ICF-viitekehyksessä. Se mahdollistaa haasteiden varhaisen tunnistamisen ja tukitoimien nopean käynnistämisen. Näin ehkäistään päätyminen raskaampiin palveluihin.

ICF-viitekehyksen myötä voidaan saada merkittäviä kustannussäästöjä sekä sote- että sivistyspalveluihin.

Taitovalmennus perustuu ICF-viitekehykseen

ICF on kansallinen ja kansainvälinen toimintakyvyn luokitus. Se on eri alojen asiantuntijoiden ja asiakkaiden yhteinen kieli, jolla arvioidaan asiakkaan toimintaedellytyksiä ja toimintarajoitteita. Toimintakyky kertoo, miten ihminen toimii ja selviää siinä ympäristössä, jossa hän elää.

Taitovalmennuksen kotimalli ja ICF-viitekehys

 • tutustuttaa käyttäjän ICF-luokitukseen käytännön työssä, mutta ICF-osaamista ei tarvita
 • käyttää samoja harjoituksia ja keinoja kuin ammattilaismalli
 • helpottaa ammattilaista siirtymään taitovalmennuksen ammattilaismalliin

Taitovalmennuksen ammattilaismalli ja ICF-viitekehys

 • perustuu toimintakyvyn arviointiin ICF-lomakkeella
 • mahdollistaa useiden arvioiden yhdistämisen toimintakykyprofiiliksi
 • ohjaa hyödyntämään täsmäkeinoja kyseiseen haasteeseen ICF-koodin avulla
 • tärkeä työkalu hoidon ja palvelutarpeen arviointiin
 • tarjoaa yhtenevän tilannekuvan palveluiden ja etuuksien hakuun

Taitovalmennuksen ammattilaismallin vaiheet

Ammattilaismallin taitovalmennus koostuu viidestä vaiheesta.

 1. Lapsen/oppilaan toimintakyvyn itsearviointi KESY/SYKE-keskustelun avulla, lapsen vasun tai oppilaan kehityskeskustelujen yhteydessä
 2. Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä, jolloin lapsen/oppilaan itsearviointi yhdistetään eri toimijoiden arviointiin ICF-lomakkeelle, josta laaditaan toimintakykyprofiili
 3. Taitovalmennuksen suunnitelman laatiminen ICF-arvioinnin pohjalta
 4. Taitovalmennuksen toteuttaminen lapsen arjessa, harjoitukset ja keinot löytyvät ICF-koodien mukaan
 5. Vaikuttavuuden arviointi ICF-viitekehyksessä ja seuraavan suunnitelman laatiminen

Taitovalmennus on matalan kynnyksen palvelu

 • Taitovalmennus vahvistaa lapsen ja nuoren toimintakykyä arjessa tavoitteellisesti, strukturoidusti ja mitattavasti.
 • Se tulisi käynnistää heti huolen herättyä lapsen/nuoren ICF-pohjaisessa itsearvioinnissa lapsen vasun tai oppilaan kehityskeskustelujen yhteydessä.
 • Matalan kynnyksen palveluna taitovalmennus on asiakkaalle maksuntonta.
 • Taitovalmennusta voi toteuttaa kuka tahansa ammattilainen varhaiskasvatuksen ja opetuksen arjessa osana sivistyspalveluiden lakisääteisiä tehtäviä yhdessä huoltajien ja lähipiirin kanssa.
 • soveltuu myös perhetyön ja lastensuojelun työntekijöille

Taitovalmennusta voivat toteuttaa esimerkiksi

 • varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja työparina
 • luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja työparina
 • huoltajat yhdessä varhaiskasvatuksen tai koulun ammattilaisten kanssa
 • oppilashuollon työntekijät
 • perhetyöntekijät ja huoltajat yhdessä
 • lastensuojelun omahoitajat

Valmennuksen alkaessa taitovalmennukselle nimetään vastuuhenkilö.

Taitovalmennus sopii kaikille

Taitovalmennus sopii erityisesti neurokirjon lapsille ja nuorille, mutta sen työkaluista hyötyvät kaikki. Me kaikki opiskelemme uusia taitoja elämämme aikana.

Varhaiskasvatuksessa taitovalmennuksen tavoitteena on tunnistaa kehityksellisiä haasteita mahdollisimman varhain ja käynnistää puuttuvien taitojen tavoitteellinen harjoittelu lapsen arjessa. Erityinen huomio kohdistetaan itsesäätelytaitojen harjoittelemiseen, jotta lapsella on hyvä pohja toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemiseen esi- ja alkuopetuksessa.

Alakoulussa harjoitellaan erityisesti toiminnanohjauksen taitoja, jotka luovat pohjaa oppimiselle, osallisuudelle ja itsestä huolehtimiselle.

Yläkoulussa ja toisella asteella kartoitetaan mahdollisia taitopuutteita ja niistä johtuvia ei-toivottuja toimintamalleja. Tällöin valmennus toimii etenkin oppilashuollon työkaluna.

Taitovalmennus vahvistaa lasten ja nuorten toimintakykyä

Taitovalmennuksen ohjeistus ja työkalut

Tämä sivusto tarjoaa taitovalmennuksen ohjeistuksen ja työkalut helppokäyttöisessä muodossa. Siihen sisältyy

Taitovalmennus kotona

 • tutustuttaa käyttäjän ICF-luokitukseen käytännön työssä, mutta ICF-osaamista ei tarvita
 • käyttää samoja harjoituksia ja keinoja kuin ammattilaismalli
 • helpottaa ammattilaista siirtymään taitovalmennuksen ammattilaismalliin

Taitovalmennuksen ammattilaismalli

 • perustuu toimintakyvyn arviointiin ICF-lomakkeella
 • mahdollistaa useiden arvioiden yhdistämisen toimintakykyprofiiliksi
 • ohjaa hyödyntämään täsmäkeinoja kyseiseen haasteeseen ICF-koodin avulla
 • tärkeä työkalu hoidon ja palvelutarpeen arviointiin
 • tarjoaa yhtenevän tilannekuvan palveluiden ja etuuksien hakuun
 • työvaiheiden ohjeistus
 • ICF-lomakkeet toimintakyvyn arviointiin
 • arvioinnin apukysymykset ICF-koodien mukaisesti
 • suunnitelmalomakkeet taitovalmennuksen toteuttamiseen
 • työkalupakki eli työkaluja taitojen harjoittelemiseen ICF-koodien mukaan
 • ohjeistusta sivistys- ja sote-palveluiden yhteistyöhön

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös