Taitovalmennuksen käynnistäminen _noora

Tämän oppitunnin tarkoituksena on kuvata lyhyesti taitovalmennuksen toimintamalli sekä siihen liittyvä koulutus.

Oppimaan taitovalmennus on varhaiskasvatuksen ja opetuksen työmenetelmä, jolla

 • kartoitetaan lapsen tai oppilaan toimintakyky ICF-viitekehyksessä osana pedagogisia prosesseja
 • toimintakyvyn pohjalta laaditaan taitovalmennuksen suunnitelma
 • toteutetaan valmennusta
 • vaikuttavauutta arvioidaan säännöllisesti ICF-viitekehyksessä

Taitovalmennuksen tarkoituksena on tarjota lapselle strukturoitua ohjausta matalan kynnyksen palveluna varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa. Samalla huoltajat ja lapsen lähipiirin aikuiset osallistetaan lapsen tukitoimiin.

 • Taitovalmennusta voi toteuttaa kuka tahansa hyödyntämällä täällä esiteltyjä työkaluja.

Taitovalmennuksessa lapsi/oppilas opettelee uusia taitoja
omassa arjessaan aikuisten tukemana
yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti vastuuhenkilön johdolla.

Taitovalmennuksen käynnistäminen

Kun huoli lapsen tai nuoren kehityksestä nousee esiin, taitovalmennus tulisi käynnistää

 • varhaiskasvatuksessa osana lapsen vasu-keskusteluja ja ohjausta
 • koulussa oppilaan kehityskeskustelujen ja verkostopalaverien yhteydessä osana tukitoimien toteutusta
 • perhepalveluissa osana perheen ja lapsen tukitoimia
 • lastensuojelussa osana lapsen tai nuoren tukitoimia sekä lastensuojelussa että koulussa

Valmennuksen alkaessa nimetään vastuuhenkilö.

Varhainen puuttuminen haasteisiin eri puolilla Suomea

Noora Koponen, Eduskunnan nepsy-verkoston perustaja

Varhainen puuttuminen haasteisiin

 • tilanteet vaihtelevat eri puolilla Suomea
 • puuttumisen tulisi tapahtua varhain
 • aika usein ollaan jo pitkällä, ehkä jopa aloitettu koulu, ennen kuin tartutaan asiaan
 • perheelle tulisi tarjota tukea jo neuvolassa
 • neuvolaan tarvitaan neurokirjon osaamista

Taitovalmennuksen vastuuhenkilö eli valmentaja

 • taitovalmennuksen vastuuhenkilö voi olla kuka tahansa sivistyksen tai soten ammattilainen, joka hallitsee nepsy-perusteet
 • varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa taitovalmentajan tulisi olla vastuussa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta tai oppilaan kehityskeskusteluista
 • taitovalmentajan tukena valmennustyössä tulisi toimia esimerkiksi lastenhoitaja tai koulunkäynninohjaaja
 • vastuuhenkilö toimii yhteistyössä muiden lapsen kehitysympäristöissä toimivien ammattilaisten ja lapsen huoltajien kanssa.
 • mukaan voi kutsua myös harrastusten vetäjiä, sukulaisia ym.

Taitovalmennus ICF-viitekehyksessä

Taitovalmennuksen lähtökohta on toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä

 • Suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja yksilöity taitovalmennus ICF-viitekehyksessä vahvistaa varhaiskasvatuksen, koulun ja sote-palveluiden käytössä olevia tukijärjestelmiä.
 • Kun kaikki lapsen ympärillä toimivat aikuiset toimivat yhteisesti sovitun suunnitelman mukaisesti, tukitoimien vaikutus vahvistuu.
 • Ottamalla ICF-pohjaiset lomakkeet käyttöön ammattilaiset voivat seurata lapsen/oppilaan toimintakyvyn kehitystä ja tukitoimien vaikuttavuutta.
 • Samalla ICF-pohjainen seuranta edistää lapsen/oppilaan mahdollisuutta päästä nepsy-valmennukseen tai lääkinnälliseen kuntoutukseen.
Noora Koponen, Eduskunnan nepsy-verkoston perustaja

ICF-viitekehys käyttöön

 • ICF-viitekehyksen hyödyntäminen auttaisi lääkärille pääsyä ja diagnoosin saamista
 • vasta sen jälkeen mahdollista saada kuntoutusta ja terapiaa
 • tätä polkua täytyy päästä kulkemaan
 • lapsen kuuleminen erityisen tärkeää

Taitovalmennuksen hyvät käytännöt

 • Lähtökohtana lapselle merkityksellinen toiminta, tarpeet ja tavoitteet.
 • Lapsi ja perhe otetaan mukaan ohjauksen suunnitteluun.
 • Taitovalmennus toteutetaan lapsen kehitysympäristöissä (perhe, varhaiskasvatus, harrastus, esi- ja perusopetus jne.).
 • Valmennus nivoutuu osaksi lapsen arjen toimintaa.
 • Aikuisten vastuulla on mahdollistaa lapsen aktiivinen toiminta.

Oppimaan taitovalmennuksen työkalupakki

 • Tämä kurssi on taitovalmennuksen työkalupakki, joka tarjoaa yksilöllisiin tukitoimiin tarvittavat työkalut ja ohjeistuksen.
 • Työkalupakkia voivat hyödyntää sekä ammattilaiset että huoltajat.
 • Työkalupakki tarjoaa hyväksi havaittuja keinoja lasten haasteisiin ja uusien taitojen opetteluun.

Taitovalmennuksen tulisi olla matalan kynnyksen palvelu,
jolloin se on asiakkaalle maksutonta.

Matalan kynnyksen nepsy-palveluja

 • nepsy-tukipuhelin
 • psykoedukaatio
 • nepsy-lainaamo
 • taitovalmennus ja vastuuhenkilö
 • nepsy-palveluohjaus

Neurovähemmistön tukeminen on investointi tulevaisuuteen

Noora Koponen, Eduskunnan nepsy-verkoston perustaja

Tarvitsemme lainsäädäntöä ja strategioita

 • neurovähemmistön jäsenet ovat usein pudonneet verkostoista
 • kun tukea ei saada ajoissa, korjaavat palvelut maksavat enemmän
 • edessä voi olla mm. syrjäytyminen, päätyminen lastensuojeluun tai vankilaan

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös