Palvelujärjestelmän toimijat

OPH

OPISKELUHUOLLON UUDISTUS
Aikataulu

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset (377/2022) tulivat voimaan 1.1.2023.

Opetushallitus on uudistanut opetussuunnitelmien perusteet ja määräyksen ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollon keskeisistä periaatteista sekä tavoitteista lain mukaisiksi siten, että koulutuksen järjestäjät voivat ottaa lain 13 §:n mukaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat käyttöön 1.8.2023.

Työnjako

 • Hyvinvointialueella on yhteistyövelvoite koulutuksen järjestäjän opiskeluhuolto- suunnitelman valmistelussa (ThL 15 a § ja SoshL 27 c §)
 • Järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä
 • Opiskeluhuoltosuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaitosten ja opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

Opiskeluhuollon rakenteita

 • Alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä
  • Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma -> Alueellinen hyvinvointisuunnitelma
 • Opiskeluhuollon ohjausryhmä
  • Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma -> Kunnan hyvinvointisuunnitelma
 • Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä
 • Monialainen asiantuntijaryhmä
 • Opiskeluhuoltokertomus/-rekisteri

Keskeiset muutokset

 • yleissivistävän koulutuksen koulutusmuotojen määräykset yhtenäistyvät, myös lainsäädäntö yhteinen
 • koulutuksen järjestäjän on laadittava opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma, suunnittelun taso vaihtuu
 • koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma korvaa opiskeluhuollon osalta paikallisen opetussuunnitelman, päällekkäisyyden välttäminen
 • esi- ja perusopetuksessa siirrytään käyttämään käsitettä opiskeluhuolto, eri koulutusmuotojen yhtenevyys
 • koulutuksen järjestäjän tulee valmistella kutakin koulutusmuotoa koskevan määräyksen mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma

Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

 • opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen ja hyvinvointialueen suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden, huoltajien ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa
 • opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää yhteisöllistä työtä, joka on kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien ammattilaisten yhteinen tehtävä
 • opiskelijalla on opiskeluhuoltopalveluihin, joita ovat opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sekä opiskeluterveydenhuolto
 • järjestetään lähipalveluna

Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman valmistelu

 • opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa järjestäjätasolla opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista
 • Hyvinvointialueella on yhteistyövelvoite koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman valmistelussa. Vastuuhenkilön nimeäminen.
 • Suunnitelma valmistellaan yhteistyössä henkilöstön, opiskeluhuoltopalvelujen, opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Yhteistyörakenteista päättäminen.
 • Koulutuksen järjestäjä seuraa opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista oppilaitoksissa ja tarkistaa sitä tarvittaessa.
 • Toimintatapa kuvataan opiskeluhuoltosuunnitelmassa
 • Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma korvaa paikallisen opetussuunnitelman opiskeluhuollon osalta.
 • Koulutuksen järjestäjä valmistelee kutakin koulutusmuotoa koskevan määräyksen mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman
 • Koulutuksen järjestäjä päättää paikallisesti, miten tarvittavat tiedot asiakokonaisuuksista 1-5 (kts. kuva) kootaan ja miten oppilaitosten toimintaa niiden avulla ohjataan. Opiskeluhuoltopalvelujen osalta yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa
 • Opiskeluhuoltosuunnitelma liitetään kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan

Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista

 • Arvioon kootaan tiedot kultakin oppilaitokselta
 • Tiedot ilmoitetaan palvelujen henkilötyövuosina
 • Arvioilla varmistetaan
  • palvelujen riittävyys (oppilaiden ja yhteisön tarpeet)
  • terveystarkastusten toteutuminen
  • henkilöstömitoituksen toteutuminen
  • palvelujen järjestäminen määräajassa

1. Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista

Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta

 • yksilökohtaisessa ja yhteisöllisessä sekä opiskeluhuollon yhteistyössä tarvittavat resurssit
 • kokonaistarpeen arvioinnissa huomioidaan esimerkiksi oppilaitosyksiköiden määrä, oppilaitosten opiskelijoiden määrä sekä toimintaympäristön erityispiirteet
 • Hyödynnetään paikallista lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja elinoloja koskevaa seurantatietoa

Arvio käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista

 • ilmoitetaan kaikkien opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaistsen (opiskeluterveydenhuolto sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut) henkilötyövuodet

2. Lukioyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi

 • yhteisöllinen opiskeluhuolto on tärkeä osa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja sen kehittäminen edellyttää johtamista
 • oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lukioyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi

 • opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden seuraamisen käytännöt ja keskeiset tulokset
 • oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien johtaminen, kokoonpano ja toimintatavat
 • koulutukseen osallistumisen seuranta, poissaolojen ehkäiseminen ja niihin puuttuminen
 • tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen
 • yhteistyö ja käytänteet oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa

3. Toimenpiteet tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi (yksilökohtainen opiskeluhuolto)

 • Yksilökohtaisen opiskeluhuollon määritelmä:
  • opiskeluhuoltopalvelut
  • monialainen asiantuntijaryhmä
 • Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu opiskelijan suostumukseen
 • Opiskelijan osallisuus ja mielipiteet huomioidaan toimenpiteissä ja ratkaisuissa (ikä ja kehitystaso)
 • Tietojen luovuttamista, saamista ja salassapitoa koskevat säännökset!

Toimenpiteet tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi (yksilökohtainen opiskeluhuolto)

 • opiskelijan ohjaaminen opiskeluhuoltopalveluihin
 • yksittäisen opiskelijan tueksi koottavan monialaisen asiantuntijaryhmän kokoaminen, suostumuksen hankkiminen ja työskentelyyn osallistuminen
 • opiskeluhuoltokertomuksen laatiminen, säilytys ja vastuuhenkilön nimeäminen koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltorekisterille
 • tarvittavan opiskeluhuollon järjestäminen kurinpitotoimen tai opiskelijan osallistumisen epäämisen yhteydessä
 • opiskelijan koulupäivän aikaisen erityisruokavalion tai lääkityksen ilmoittamisen käytänteet oppilaitoksessa
 • opiskeluterveydenhuollon sairaanhoitopalvelujen järjestämistapa ja ohjaus niihin hakeutumiseksi

4. Yhteistyön järjestäminen opiskelijoiden ja heidän perheidensä sekä oppilaitoksessa työskentelevien ja muiden opiskeliljoiden hyvinvointia tukevien tahojen kanssa

 • Opiskeluhuolto on kaikkien oppilaitosyhteisössä työskentelevien ja opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisten yhteinen tehtävä
 • osallisuus opiskeluhuollon toimintatapojen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa on opiskeluhuollossa keskeistä
 • tämä edellyttää yhteisiä toimintatapoja ja erityisesti koulutuksen järjestäjän ja hyvinvointialueen yhteistyötä

Yhteistyön järjestäminen

 • opiskelijoiden, huoltajien, opetustoimen ja opiskeluhuoltopalveluiden osallisuus koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon laatimiseen ja yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseen
 • oppilaitoksen opetus- ja muun henkilöstön perehdytys ja osaamisen varmistaminen yhteisöllisessä työssä
 • yhteistyö koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa, kuten nuorisotoimi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi
 • yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon periaatteista ja toiminnasta tiedottaminen opiskelijoille, huoltajille, henkilöstölle ja yhteistyötahoille

5. Suunnitelmat opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä Kriisisuunnitelma

 • opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
  • fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja pedagoginen turvallisuus
 • edellyttää koulutuksen järjestäjältä suunnitelmallista toimintakulttuurin kehittämistä, yhteistä valmistelua ja toimintatapojen luomista oppilaitosten kanssa
 • koko henkilöstön perehdytys toimintatapoihin erilaisissa ongelmatilanteissa
 • tiedottaminen ja suunnitelmien päivitys

Suunnitelmat opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

 • erikseen toimenpiteet väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi, niiden esiintyvyyden seuraamiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumiseksi sekä jälkiseurannan käytänteet
 • opettajan tai rehtorin velvoite ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle
 • toimintatavat tukea tarvitsevan opiskelijan (teon kohde ja tekijä) ohjaamiseksi opiskeluhuoltopalveluihin
 • yhteistyö huoltajien kanssa viranomaisyhteistyö ml. toimintatavat koskien ilmoitusvelvollisuutta sosiaalitoimeen ja/tai poliisille

Kriisisuunnitelma (suunnitelma kriisi-, uhka- ja vaaratilanteiden varalle)

 • toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa
 • kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat kriisitilanteissa sekä toimintavalmiuksien harjoittelu
 • kokonaisuuden johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako
 • sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen välisen tiedottamisen periaatteet
 • kriisisuunnitelma valmistellaan yhteistyössä hyvinvointialueen ja muiden tarvittavien viranomaisten kanssa

Toimeenpanon tuki

• Koulutusmuotokohtaisia webinaareja, aamukahvitilaisuuksia, Tuunaamoja (tammi-helmikuu) https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri

• ePerusteet-klinikat koulutuksen järjestäjille. Lisätietoja: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ajankohtais ta/8578452

• Tukimateriaalia ePerusteisiin (tammi/helmikuu) sekä OPH.fi -sivuille (2023)

• Uudistus edellyttää käytännössä kaiken OPH:n opiskeluhuoltoa käsittelevän aineiston, sivustojen (ml. OPH.fi), oppaiden ja ohjeistusten päivitystyötä (2023-2024).

Vastaa

Vieritä ylös