Oppimaan taitovalmennuksen malli

Oppimaan taitovalmennus on varhaiskasvatuksen ja opetuksen työmenetelmä, jolla

 • kartoitetaan lapsen tai oppilaan toimintakyky ICF-viitekehyksessä osana pedagogisia prosesseja
 • toimintakyvyn pohjalta laaditaan taitovalmennuksen suunnitelma
 • toteutetaan valmennusta
 • vaikuttavauutta arvioidaan säännöllisesti ICF-viitekehyksessä

Taitovalmennuksen tarkoituksena on tarjota lapselle strukturoitua ohjausta matalan kynnyksen palveluna varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa. Samalla huoltajat ja lapsen lähipiirin aikuiset osallistetaan lapsen tukitoimiin ja ohjaukseen.

 • Taitovalmennusta voi toteuttaa kuka tahansa hyödyntämällä täällä esiteltyjä työkaluja.
 • Täällä voi suorittaa myös Oppimaan taitovalmentajan koulutuksen, joka kattaa 10 opintopistettä.

Taitovalmennuksessa lapsi/oppilas opettelee taitoja
omassa arjessaan aikuisten tukemana.

Taitovalmennuksen vastuuhenkilö eli valmentaja

 • Taitovalmennuksen vastuuhenkilö voi olla kuka tahansa sivistyksen tai soten ammattilainen, joka hallitsee nepsy-perusteet tai on suorittanut tällä kurssilla Oppimaan taitovalmentajan koulutuksen (10 op).
 • Vastuuhenkilö toimii yhteistyössä muiden lapsen kehitysympäristöissä toimivien ammattilaisten ja lapsen huoltajien kanssa. Mukaan voi kutsua myös harrastusten vetäjiä, sukulaisia ym.

Taitovalmennus ICF-viitekehyksessä

 • Suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja yksilöity taitovalmennus ICF-viitekehyksessä vahvistaa varhaiskasvatuksen, koulun ja sote-palveluiden käytössä olevia tukijärjestelmiä.
 • Kun kaikki lapsen ympärillä toimivat aikuiset toimivat yhteisesti sovitun suunnitelman mukaisesti, tukitoimien vaikutus vahvistuu.
 • Ottamalla ICF-pohjaiset lomakkeet käyttöön ammattilaiset voivat seurata lapsen/oppilaan toimintakyvyn kehitystä ja tukitoimien vaikuttavuutta. Samalla ICF-pohjainen seuranta edistää lapsen/oppilaan mahdollisuutta päästä nepsy-valmennukseen tai lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Taitovalmennuksen hyvät käytännöt

 • Lähtökohtana lapselle merkityksellinen toiminta, tarpeet ja tavoitteet.
 • Lapsi ja perhe otetaan mukaan ohjauksen suunnitteluun.
 • Taitovalmennus toteutetaan lapsen kehitysympäristöissä (perhe, varhaiskasvatus, harrastus, esi- ja perusopetus jne.).
 • Valmennus nivoutuu osaksi lapsen arjen toimintaa.
 • Aikuisten vastuulla on mahdollistaa lapsen aktiivinen toiminta.

Taitovalmennuksen käynnistäminen

Kun huoli lapsen tai nuoren kehityksestä nousee esiin, taitovalmennus tulisi käynnistää

 • varhaiskasvatuksessa osana lapsen vasu-keskusteluja ja ohjausta
 • koulussa oppilaan kehityskeskustelujen ja verkostopalaverien yhteydessä osana tukitoimien toteutusta
 • perhepalveluissa osana perheen ja lapsen tukitoimia
 • lastensuojelussa osana lapsen tai nuoren tukitoimia sekä lastensuojelussa että koulussa

Palvelun tulee käynnistyä helpolla yhteydenotolla. Ohjauksen alkaessa nimetään vastuuhenkilö.

Vastaa

Vieritä ylös