Tehtävä 1. Nepsy-lapsen tunnistaminen

Tämän moduulin tarkoituksena on vahvistaa ammattilaisten ja huoltajien kykyä tunnistaa nepsy-lapsen oireilu, ennen kuin etenemme lapsen toimintakyvyn arviointiin.

Oppitunti sisältää

 • pohdintaa aikuisten ja ammattilaisten nepsy-osaamisesta

Oppitunnin aiheet (7 kpl) – lastenpsykiatri Anita Puustjärven luennot Nepsy-perusteet 2 op -kurssilta

 • Mitä ovat neuropsykiatriset häiriöt?
 • ADHD:n oirekuva ja hoito
 • Autismikirjon oirekuva ja hoito
 • Tic-oireiden ja Touretten oireyhtymän oirekuva ja hoito
 • Aistitiedon käsittelyn oirekuva ja hoito
 • Aistihaasteiden tunnistaminen
 • Neuropsykiatrisen häiriön arvioimisesta

Terveydenhoitaja, nepsy-valmentaja,
erityislasten äiti Ulla Käppi

Nepsy-valmentaja, erityislasten äiti Ulla Käppi
 • kiinnostus nepsy-asioihin lähti omien lasten auttamisesta
 • itselläni ADHD-diagnoosi
 • ollut avoterveydenhuollossa
 • nyt aikuisten psykososiaalisessa kuntoutuksessa

Aikuisten ja erityisesti ammattilaisten tulee ensimmäiseksi tunnistaa nepsy-oireilu ja saada ymmärrystä oireiden vaikutuksista arkeen

 • ammattilaisten nepsy-osaamisesta
 • diagnoosi tuo ymmärrystä
 • syvällisempi tieto näyttää puuttuvan
 • kuntoutuksessa parempi tilanne
Nepsy-valmentaja, erityislasten äiti Ulla Käppi

Nepsy-osaamisesta

Yhdenvertaisuusasiantuntija Aslak Rantakokko työskentele Suomen Vanhempainliitossa. Hänen tavoitteenaan on edistää vanhempien osallisuutta sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Ja tässä työssä mikään ei etene ilman hyvää vuorovaikutusta.

Yhdenvertaisuusasiantuntija Aslak Rantakokko

Neurokirjon haasteiden taustaa

 • nepsy-osaamisen puute
 • soteuudistuksessa palvelupolkujen hahmottaminen
 • ihmisen elinkaari lähtökohtana
 • asenteiden muutos lähtee aikuisista

Muistilistat pienten lasten havainnoinnin tueksi

Aikuisten tulee tietää, miten lapsen kehitys etenee, mitkä ovat edistäviä ja mitkä hidastavia tekijöitä ja miten kehitykselle luodaan parhaat mahdolliset edellytykset.

 • pienellä lapsella on jo syntyessään valmiudet havaitsemiseen, muistamiseen ja oppimiseen
 • kyky uusien asioiden oppimiseen on erittäin suuri alle 3-vuotiaana
 • lapsen tiedot ja taidot karttuvat kehityksellisessä ympäristössä ja vuorovaikutussuhteissa
 • aikuiset muokkaavat omalla toiminnallaan lapsen elinympäristöä

Lapsen kehitys ja huolenaiheet
Havainnoinnin muistilistat (3-5-vuotiaat lapset)

 • Lapsen tunne-elämän kehitys
 • Ajattelu, muisti, oppiminen
 • Kielellinen kehitys
 • Oman toiminnan ohjaus
 • Motorinen kehitys
 • Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus
 • Leikki ja leikkitaidot

Lähde on Helsingin kaupungin julkaisema opas Havainnointi ja pedagoginen tuki 3-5 -vuotiaiden varhaiskasvatuksessa.

Lataa:

Havainnoinnin muistilistat 3-, 4- ja 5-vuotiaiden kehityksestä

Lataa pdf:t sivun ylälaidasta Materiaalit-osiosta

Taitovalmentajan koulutus
Tehtävä 1

 • Ensimmäisen tentin tarkoituksena on varmistaa opiskelijaan nepsy-perusteiden osaaminen.
 • Oppimateriaalina lastenpsykiatri Anita Puustjärven luennot (moduulin 7 aihetta)

Suorita nepsy-perusteiden automatisoitu tentti.

Vastaa

Vieritä ylös