Näin käytät toimintakykymobiilia

Mikä on toimintakykymobiili?

Toimintakykymobiilisovelluksessa on ICF-pohjainen toimintakyvyn arviointi- ja kirjaamispohja,  toimintakyvyn mittareita sekä kodin turvallisuusarvio. Arviointi tehdään numeraalisesti ja avoimella tekstillä. Kirjaus siirtyy SBM-alustan kautta ptj-kertomukseksi säästäen aikaa.

Ratkaisun perusidea

Toimintakykymobiili on sovellus, jota käytetään Eksotessa toimintakyky- ja turvallisuustiedon keräämiseen.

 • Sovellus sisältää myös erilaisia toimintakyvyn mittaamiseen tarkoitettuja mittareita.
 • Sovellus toimii tablettitietokoneessa. Asiakas osallistuu arviointiin yhteistyössä ammattilaisen kanssa.
 • Ammattilainen tarvitsee sovelluksen käyttöön tunnukset ja laitteen.
 • Lisäksi on käyttökoulutus sovelluksen käyttöön.
 • Eksotessa lähes kaikki toimintakykymobiilin käyttäjät ovat käyneet 2-päiväisen ICF-koulutuksen toimintakykyosaamisen parantamiseksi. 

ICF-pohjainen arviointitieto siirtyy potilastietojärjestelmään rakenteisessa muodossa. Tieto varastoituu myös SBM-toiminnanohjausjärjestelmään, jossa toiminta- ja turvallisuustietoa ja niiden muutoksia on mahdollista tarkastella mm. visualisoituna. 

ICF-osaaminen

 • ICF-asiantuntijuuden kehittyminen
 • tämä on tekninen väline
 • pitää kasvaa ICF-asiantuntijuuteen
 • meillä Etelä-Karjalassa valtava määrä työntekijöitä käyttää sovellusta
 • tuottaa rakenteisen ICF-pohjaisen toimintakykytiedon

Toimintakykymobiilin kokonaisuus

Toimintakykymobiilin prosessit

 • ammattilainen tai asiakas kirjaa tiedot
 • SBM, tiedon varastointi muokkaus ja välitys
 • visuaaalinen tieto heti käytettävissä
 • tiedon siirto potilastietojärjestelmään
 • tieto helposti saatavilla
Riikka Lehmus

Toimintaympäristö

Toimintakykymobiilin käyttö ja käytön laajentaminen linkittyvät tiiviisti mm. digitalisaation käyttöönottoon sote-sektorilla (mm. THL:n suositukset terveydenhuollon digitalisaation hallintaan). 

Toimintakykymobiililla tehdyt toimintakykyarviot ovat käyttäjäkyselyn mukaan säästäneet kirjaamiseen käytettävää aikaa noin 30min/arviointi. Lisäksi arvioinneista sekä kirjaamisesta tulee aikaisempaa tasalaatuisempaa. Myös päällekkäistä kirjaamista pyritään välttämään. 

Toimintakykymobiililla kerätystä tiedosta syntyy toimintakykytietoa, jota on mahdollista hyödyntää mm. tiedolla johtamisen näkökulmasta.

 • Tiedon avulla voidaan esimerkiksi arvioida palveluiden tai kuntoutuksen vaikutusta asiakkaiden toimintakykyyn ja arkeen. 
 • Toimintakyvyn arviointi on merkittävässä roolissa sote-asiakkaiden palveluja järjestettäessä sekä niistä päätettäessä.
 • Toimintakykyarvioinnilla on vaikutusta myös monien etuuksien myöntämiseen.
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)
 • Toimintakykytiedon hyödyntämisen toiminnallinen määrittely, yleiskuvaus (THL)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys

Toimintakykymobiili on käytössä Etelä-Karjalan hyvinvointialueella mm. palvelutarpeen arvioinnissa, kotikuntoutuksessa sekä asumisen yksikössä. Käyttäjinä ovat mm. fysio- ja toimintaterapeutit, muistikoordinaattorit, palveluohjaajat sekä lähi- ja sairaanhoitajat. Laajentamisen jälkeen uusia käyttäjiä on mm. kuntoutusohjaajat, lasten ja nuorten perheohjaajat sekä aikuisten monialaisten palveluiden yksiköissä (psykosos. kuntoutus).

Toimintakykymobiilin käyttäjiä ja laitteen käyttöön ottavia yksiköitä koulutetaan. Käyttäjistä lähes kaikki ovat käyneet 2-päiväisen ICF-koulutuksen. Käyttäjät saavat tukea. Käyttäjät ovat olleet toimintakykymobiilin kehittämisessä mukana. Kehittämisideoita ja -tarpeita on kerätty mm. käyttäjäkyselyn avulla. Kehittämistä tehdään yksiköiden tarpeet edellä, ennakoiden. 

Asiakkaat osallistuvat toimintakyvyn arviointiin yhdessä ammattilaisen kanssa; arviointi tehdään aina asiakkaan kanssa. Myös omaisilla ja läheisillä on mahdollisuus osallistua arviointeihin. 

Toimintakykymobiilin arviointia

Arvioinnin tulokset tiivistettynä

 • Asiakkaalle enemmän aikaa. Kirjaamiseen käytetty aika vähentynyt noin 30min/arvio
 • Asiakas osallistuu enemmän (käyttäjäkyselyiden mukaan)
 • Toimintakykyosaaminen lisääntyy ja kirjaaminen yhdenmukaistuu (rakenteinen kirjaaminen)
 • Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen ja vertailtavuus
  • palvelujen vaikuttavuus
  • resurssointi
 • Toimintakykymobiilin käyttöönotto ja kehittäminen hallitumpaa ja systemaattisempaa
  • hallintamalli, käyttäjä- ja laiterekisterit

Vinkit toimintamallin soveltajille

 • Tiivis yhteistyö eri ammattilaisten (mm. ict ja sote) kesken; yhteinen ymmärrys tilanteesta
  • osaamista eri osa-alueita
  • aito ja oikea halu kehittää
 • Resurssointi
  • kehittäminen vie aikaa
  • käyttäjäkoulutukset ja käytön tuki suunniteltava
  • rahoitus (kehittäminen, käyttöönotto, laitteen kustannukset käytön aikana ym.)
 • Toimintakykymobiili sopii eri kohderyhmille eri ympäristöissä, mutta se vaatii sisällön kehittämistä sekä hyvää perehdyttämistä ja koulutusta

Näin käytät toimintakykymobiilia

Käynnistys

 • aplikaatio avattu
 • tunnukset, että tieto saadaan liikkumaan potilastietojärjestelmään saakka
 • lähettämätön lomake, poistan
 • käyttöliittymä: neljä käyttäjäryhmää
 • lapset ja nuoret, aikuiset ja iäkkäät, psykososiaalinen kuntoutus, kuntoutusohjaus

Asiakas

 • hetu – lapset ja nuoret
 • nostaa asiakkaan tiedot esiin
 • yksilötekijät aluksi,
 • edellisen kerran kirjatut asiat
 • keskustellaan, onko tilanne ennallaan

Suoritukset ja osallistuminen

 • arvioidaan, ammattilainen tietää, mitkä kohdat
 • järjestelmä nostaa himmeällä, kynän taakse voi kirjoittaa
 • voin arvioida muita kohteita
 • kehon toiminnot
 • ympäristötekijät
 • valittu asiantuntijat
 • koko icf-kirjasto avautuu

Yhteenveto

 • lähetä valmiina
 • tallenna keskeneräisenä
 • yksi yhteinen moniammatillinen arvio
 • tai yksi tekijä

Asiakkaan toimintakykytiedon tarkasteleminen

Kirjautuminen

 • esimerkki
 • kolme kaistaa
 • kehon toiminnot, suoritukset ja osallistuminen, ympäristötekijät
 • nostaa 5 viimeisintä arviointia
 • millaisia trendejä näkyviin
 • kaikilla tämä käytettävissä
 • kokemuksia neurologialla

Tulevaisuus

 • toivon että tulee käyttöön
 • miksi tehdä turhaa työtä?
 • arvioiden määrän vähentäminen
 • henkilöstövaje vaikuttaa
 • kahteen kertaan kirjotettavaa proosaa
 • edellisten arvioiden hyödyntäminen

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös