Monialaisen yhteistyön haasteet

Varhainen tunnistaminen – strukturoitu seulonta

Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatus

 • vasu-keskustelut, kaikille lapsille, huoltaja mukana

Leikki-ikäisen lapsen neurologiseen arviointiin liittyvä tiedonsiirtoprosessi varhaiskasvatus – neuvola – varhaiskasvatus (LOHJA)

Varhaiskasvatuksesta neuvolaan

Perhe saa päivähoitopaikasta saatekirjeen noin kuukausi ennen lapsen syntymäpäivää (3 – 6 – vuotiaat). Tämän perusteella he varaavat lapselle neuvola-ajan. Ennen sovittua neuvolakäyntiä varhaiskasvatuksessa pyydetään huoltajilta lupa tiedonsiirtoon neuvolaan.

Varhaiskasvatuksesta lähetetään kaikkiin LENE – arviointeihin liittyen noin viikkoa ennen lapsen neuvola-aikaa varhaiskasvatussuunnitelmasta poimituin tiedoin ja havainnointiin perustuvin täydennyksin havainnointilomake postitse.

Huoltajia tiedotetaan lapsen asioiden käsittelystä varhaiskasvatuksen moniammatillisessa ryhmässä. Neuvolan työntekijän ei tarvitse enää tiedottaa huoltajia erikseen. Huoltajilla on mahdollisuus halutessaan osallistua tapaamiseen.

Neuvolassa

Neuvolassa tehdään LENE – arviointi käsikirjan mukaan. Varhaiskasvatuksesta saadun havainnointilomakkeen merkintöjen pohjalta terveydenhoitaja voi tehdä kevennetysti 5- ja 6 –vuotiaiden tarkastukset, jos lapsen kehityksessä ei ole huolta. Jos vanhempi on jostain asiasta huolissaan, tehdään tehtävät aina LENE – käsikirjan mukaan myös neuvolassa, vaikka varhaiskasvatuksessa ei huolta koeta samalla tavalla.

Jos jotain osiota ei tehdä neuvolassa, vaan tieto siirretään varhaiskasvatuksen havainnointilomakkeelta, merkitään tämä tiedoksi lomakkeelle otsikoinnin viereen.

Viisivuotiaan kohdalla puheenkehityksen arviointiin käytetään aiemmin käytössä ollutta Kehu – arvioinnin osiota kokonaisuudessaan, mikäli vanhempi on huolissaan puheen kehityksestä tai varhaiskasvatuksen tiedonsiirtolomakkeessa on merkitty lapsen vielä opettelevan kehityksen eri osa-alueiden taitoja tai ilmaistu muutoin huolta siihen liittyen. Lohjan neuvoloissa ei käytetä Lumiukko – testistöä puheenkehityksen arvioimisessa (vrt. valtakunnallinen LENE – ohjeistus).

Tarkastuksen yhteydessä pyydetään tiedonsiirtolomakkeeseen huoltajan allekirjoitus. Huoltaja voi halutessaan yliviivata tahot, joihin hän ei anna lupaa lähettää tietoja lapsensa tarkastukseen liittyen. Neuvolassa tieto yhteistyöluvasta kirjataan potilaskertomusjärjestelmään lastenneuvolasivuston aloitusnäkymään Huomioitavaa – kohtaan.

Neuvolasta varhaiskasvatukseen

Neljävuotiaan laajan tarkastuksen lääkärintarkastuksen yhteydessä lääkäri merkitsee tarvittavat lisäykset ja allekirjoituksensa tiedonsiirtolomakkeeseen, joka lähetetään yhdessä pisteytyslomakkeen kopion kanssa lapsen päiväkotiin tai perhepäivähoidon esimiehille postitse.

Kolme-, viisi- ja kuusivuotiaan tarkastuksista lähetetään palautelomake tarvittaessa, ei automaattisesti. Tiedonsiirtolomakkeeseen liitetään kopio LENE – arvioinnin pisteytyslomakkeesta. Viisivuotiaan puheen kehityksen arvioinnista liitetään myös kopio lähetettäviin papereihin.

Arkistointi

LENE – arvioinnin lomakkeet arkistoidaan lapsen terveyskansioon neuvolaan. Laajan tarkastuksen arviointilomakkeet säilytetään aikuisuuteen saakka, muut poistetaan vuosi perusopetusiän päättymisestä.

Arvioinnista kirjoitetaan lyhyt kooste sähköiseen potilaskertomusjärjestelmään.

Koulu

 • oppilaan kehityskeskustelut, kaikille oppilaille, huoltaja voi olla mukana

Sote-palvelut

Neuvola

 • neuvolan määräaikaistarkastukset
 • myös Lene
 • vanhemmuuden tuen tarpeen tunnistaminen

Opiskeluhuolto

 • määräaikaiset terveydenhoitajan tarkastukset / alakoulu: 2 lk, 3 lk, 4 lk, 6 lk, yläkoulu 7 lk, 9 lk
 • laaja-alaiset terveystarkastukset (terveydenhoitaja, lääkäri, opettajan haastattelu) alakoulu 1 lk, 5 lk, yläkoulu: 8 lk

Monialaisen yhteistyön suostumus

 • nimetään vastuuhenkilö
 • hoitaa huoltajalta suostumuksen, että lomakkeen tiedot voi välittää terveydenhuoltoon

Tiedon kirjaaminen

 • terveydenhoitaja kirjaa potilastietojärjestelmään lomakkeen tiedot
 • tieto kulkee kaikille lasten, nuorten ja perheiden palveluille potilastietojärjestelmän mukana
 • helpottaa myös tutkimusten kartoitusta myöhemmin, joka on aikaa vievä prosessi

Huoli herää terveydenhuollossa

 • terveydenhoitajalla herää huoli, esittelee tulokset lääkärille

Tuen tarve tunnistettu – tarvitaan monialainen arvio

Monialaisen yhteistyön suostumuksen laajentaminen

 • vastuuhenkilö/kokoonkutsuja hoitaa suostumuksen päivityksen
 • kootaan monialainen asiantuntijaryhmä
  • miten määritellään osallistujat?
 • sovitut ammattilaiset täyttävät lomakkeen
 • lapsen/nuoren valokuva ja icf-lomake, huoltajat mukana tai erikseen
 • terveydenhoitaja/lääkäri kokoaa arviot, tekee yhteenvedon
 • palaveri ICF-viitekehyksen mukaan
 • riittääkö taitovalmennus
 • mahdollinen konsultaatio
  • konsultaatio perustason sisällä
  • konsultaatio perustaso – esh
  • terapeutit
  • sosiaalipalvelut?
  • esim. perhetyö – oma lomake? ympäristön vaikutus
  • psykologin tutkimus

Ohjeet alasivuilla

 • vaka
 • huoltajat
 • terveydenhoitaja

Monialaisen yhteistyön palaveri

 • palaverin agenda ICF-viitekehyksen mukaan
 • yhteenveto
  • riittääkö taitovalmennus?
  • diagnostiikka perustasolla
  • tarvitaanko kuntoutussuunnitelma
  • ohjataanko jatkotutkimuksiin perustasolla
  • ohjaus erikoissairaanhoitoon
 • Suunnitelma
  • mihin tarkoitukseen
   • miten lapsi pärjää arjessa; arjen tukitoimet; taitovalmennus jatkuu?
   • kuntoutussuunnitelma
   • tutkimukset
  • kuka tekee ja mitä

Suunnitelman toteutus ja toimeenpano

Seuranta ja vaikuttavuus

 • nivelvaiheet

OPH:N VIDEO

 • Jyväskylän yliopiston selvitys neuvolan ja vakan yhteistyöstä
 • laki määrää vakan toimimaan yhteistyössä monialaisesti
 • laki: palveluohjaus
 • neuvolalla tärkeä rooli lakipohjainen yhteistyö vakan kanssa
 • yhteistyörakenteet, uudelleen rakennetaan nyt
 • palveluohjaus neuvolan määräaikaistarkastuksissa
  • erityisesti laajoissa tarkastuksissa
  • huoltajan suostumuksella vakan arvio mukana, kehitys ja hyvinvointi – eli lupa tulee aina vaka-> neuvola HUOM. LOMAKE
 • Tiedonsiirto, miten???

ALASUURi

 • neuvola ohjaa vakan palveluohjaukseen
 • miten muu palveluohjaus??
 • neuvola: yksilöllinen tuki
 • tiedonsiirto paperilomakkeella 80 % !!!
  • 4-vuotistarkastus, ainoa yhteistyö!!
  • vaka ei saa tietoa neuvolasta
 • miten tehdään? vanhemmat kuljettavat tietoa
 • mitä lomake pitää sisällään?
  • monissa kunnissa lomake tehty yhteistyössä
  • ei ole kansallista lomaketta
 • Kuopiossa yhteistyösopimus – neuvola – lapsiperheiden sosiaalityö – varhaiskasvatus
  • tiedonsiirtolomakkeet
  • Yhdessä aika -toimintamalli = moniammatillinen tapaaminen
   • perhe valitsee osallistujat omalta kannaltaan
   • ammattilaiset omalta kannaltaan
   • konkreettisia keinoja pohditaan, palveluohjausta
 • neuvolassa 5-6 kk:n iässä puhutaan vakasta
 • jos erityisen tuen tarpeita, neuvola suosittelee vakaa, jossa saisi tukea
  • pedagoginen tuki

OPH- nettisivut

Vantaa – Hyve-lomake, 4-vuotiaat, yhteinen näkemys vahvuuksista ja tuen tarpeista, paljon tekstiä, terveydenhoitaja käyttää lomaketta vanhmpien kuskustelussa, lomake sitten lääkärille, lääkärin tiedot vakaan

 • ei ole sähköistä lomaketta, toivotaan??!!

Vastaa

Vieritä ylös