ICF ja toimintakyvyn arvioiminen

Mikä ihmeen ICF?

ICF on toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus, joka

 • tarjoaa viitekehyksen yksilön toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen kuvaamiseen
 • auttaa ymmärtämään paremmin henkilön yksilöllisiä tarpeita
 • antaa yhteisen kielen ammattilaisille ja asiakkaille

ICF-viitekehyksessä toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena, johon vaikuttaa

 • ihmisen terveys,
 • elinympäristö,
 • toimintaympäristö sekä
 • omat tiedot ja
 • taidot.

ICF – Kokonaisvaltainen toimintakyvyn
ja toimintarajoitteiden ymmärtäminen

Toimintakyvyn osa-alueet ovat siis vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden
ja jokaisella toimintakyvyn osatekijällä on vaikutusta suorituksiin.

Lisätietoa: THL

 • ICF, yhteenvetoa
 • • Yhteinen kieli ja käsitteet
 • • Yhteisesti jaettu käsitys toimintakyvystä
 • • Kontekstuaaliset tekijät ymmärtäen
 • • Kytkeminen moniammatillisesti teoreettiseen jäsentämiseen ja ymmärrykseen
 • • Kuntoutuksessa asiakkaan tavoite
 • • Moniammatillinen lapsi- ja perhelähtöinen yhteistyö ja tarvittaessa työnjako tavoitteen ympärillä

Asiakkaan näkökulma – tärkein näkökulma

 • Lapsen/nuoren ja hänen perheensä tavoitteet
 • ammattiryhmäkohtaiset tavoitteet
 • Miten moniammatillinen tiimi voi tukea näiden tavoitteiden toteutumista
 • yhteistyö ja työnjako

Miksi tarvitsemme tietoa toimintakyvystä?

Toimintakyky kertoo,

 • miten ihminen toimii ja selviää siinä ympäristössä, jossa hän elää.

Mutta

 • diagnoosi ei yksin riitä kuvaamaan yksilön päivittäin kohtaamia toimintakyvyn haasteita.
 • diagnoosi ei kerro henkilön omasta kokemuksesta. Toimintakyky voi olla erilainen, vaikka henkilöillä olisi sama diagnoosi.
 • toimintakyky muuttuu yleensä ajan myötä.
 • toimintakyvyn rajoitteita voi olla, vaikka ei olisi diagnoosia.

Siksi

 • tarvitsemme kirjattua ja yhtenäistä tietoa toimintakyvystä palvelutarpeen arviointiin
 • ICF mahdollistaa yhteisen rakenteisen kirjaamisen ja kuvaamisen asiakastyössä ja sähköisissä tietojärjestelmissä.
 • Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen perusteet 2022, Kela ja THL suosittelevat ICF:n käyttöä

Kokemus on osoittanut, että ICF nostaa esiin yksilöt,
jotka tarvitsevat enemmän tukea ja kuntoutusta.
Se auttaa ohjaamaan oikeat henkilöt
vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin.

Miksi tarvitsemme ICF – luokitusta taitovalmennuksessa?

Kun käytämme ICF-lomakkeita taitovalmennuksen arvioinnissa, puhumme samaa kieltä kuin varhaiskasvatuksen, opetuksen ja soten ammattilaiset. Käytämme samoja käsitteitä ja samoja arvioinnin malleja, jolloin pystymme osoittamaan toimintakyvyssä tapahtuneet muutokset yhtenevästi.

KESY/SYKE -keskustelujen lopputulos arvioidaan ICF-viitekehyksessä joko itsenäisesti tai yhdistettynä useamman ihmisen arviointina

Lapsen toimintakykyä ei voida määrittää vain 
yksittäisten asiantuntijoiden arvioiden perusteella.

Arjen toimintakyvyn kuvauksessa tarvitaan varhaiskasvatuksen ja koulun sekä vanhempien arvioita asiantuntijoiden arvioinnin lisäksi. Tällöin voidaan rakentaa yhteinen ymmärrys, miten lapsen kehitystä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Siihen tarvitaan lapsen koko kuntoutusverkosto mukaan.

Lasten ja nuorten toimintakyky ICF-viitekehyksessä

Lasten ja nuorten kuntoutukseen ja kuntoutuksen tutkimuksen viitekehykseksi WHO on kehittänyt ICF-luokituksen sovelluksen, jota kutsutaan ICF-CY:ksi. Siinä määritellään ikäkausittain lapsen toimintakykyyn sisältyvät tekijät. Koodistoa voidaan hyödyntää lapsen toimintakyvyn dokumentoinnissa.

 ICF-CY-luokituksessa korostuvat erityisesti

 • lapsen toiminnan tarkastelu perheen parissa,
 • kehityksellisten viivästymien laadun ja muutosten huomioiminen,
 • sosiaalisen ympäristön ja perheen roolin vaikutus lapsen osallistumiseen ja osallisuuteen erilaisissa elämäntilanteissa sekä
 • lapsen kasvun ja kehityksen myötä tapahtuvan toimintaympäristön muutosten ymmärtäminen ja huomioiminen.

Arviointi kolmesta näkökulmasta:

Yksilötekijät: Olemme erilaisia, kaikilla on yksilöllisiä tietoja, taitoja, vahvuuksia, osaamista

ICF: yksilölliset tekijät

 • ikä, sukupuoli, geneettinen tausta
 • tiedot, taidot, osaaminen, oppimistrategiat
 • kokemukset, elämäntyyli
 • toiveet, maailmankatsomus, suhtautuminen
 • rutiininomaiset käyttäytymistavat, tottumukset, työtavat
 • elämän tilanne ja sosioekonomiset tekijät
 • aiemmat sairaudet

Pitää ottaa huomioon, ICF:ssä ei ole ehdotusta, miten. vammaisjärjestöt vastustaneet

 • oletteko saanut muilta tarvitsemaanne tukea? e3
 • Kuinka paljon tarvitsette lääke – tai muuta hoitoa pystyäksenne toimimaan päivittäisessä elämässänne? e1101, e5800
 • Kuinka terveellisenä pidätte fyysistä ympäristöänne? e2
 • Onko teilla tarpeeksi rahaa tarpeisiinne nähden? e1650
 • Saatteko tarpeeksi tietoa jokapäiväisen elämänne kannalta tärkeistä asioista? 3535
 • Kuinka tyytyväinen olette ystäviltänne saamaanne tukee? e320
 • Kuinka tyytyväinen olette asuinalueenne olosuhteisiin? e2
 • Kuinka tyytyväinen olette mahdollisuuksiinne saada terveyspalveluja? e5800
 • Kuinka tyytyväinen olette mahdollisuuksiinne käyttää julkisia ja7tai muita liikennevälineitä? e5400

tarkenne: toimintakyvyn taso, tarkempi tieto; voi tehdä profiilin, visuaalinen, nopea käsitys, on yksilöllinen, on kuvauslomake, ei mittari

ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health

Vastaa

Vieritä ylös