Lapsen vasun laatiminen

 • muutoksia, jatkumo, yksi suunnitelma jota päivitetään aina esiopetukseen saakka, täydentävä vaka voi olla esiopetuksessa
 • kehittyvä asiakirja, pedagoginen prosessi
 • arkistointi – pysyvästi säilytettävä asiakirja, oleellisine liitteineen kansallisarkiston sääntöjen mukaan, kunnan arkistonmuodostussuunnitelma
 • kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi
 • henkilöstö etsii keinot lapsen osallisuuden toteuttamiseksi
 • kaikkea tietoa ei kirjata, oleellisimmat tiedot varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi
 • valmistautuminen: lapsen vasu -esite huoltajille
 • keskustelu: huoltajien erotilanne, joskus voi tavata erikseen
 • lapsen vasun laatiminen, tarvittaessa monialainen yhteistyö, lasten neuvolan ja lasun kanssa sovitaan yhteistyömallit, huoltajan suostumuksella, lapsen edun ensisijaisuus
 • pedagoginen ymmärrys

Mallilomake ym

 • perustiedot
 • miten lapsen ja huoltajien näkökulmat huomioidaan, perheen toiveet, kotikieli, katsomukselliset asiat
 • Kohta 3. Monialainen yhteistyö
 • 3.1. Organisaatiot, henkilöt, yhteystiedot
 • 3.2. Sovitut yhteistyötavat, vastuut ja palvelut
 • kirjataan monialaisen yhteistyön toteuttaminen, esimerkiksi neuvolan tai lastensuojelun kanssa
 • Mahdollisen tuen edellyttämän yhteistyön ja palvelujen näkökulmasta huomioidaan
  • yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa
  • lapsen tuen toteuttamisen vastuut
  • erityisasiantuntijoiden palvelujen käyttö
  • sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden tarvittavien asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio
  • mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja vastuut
 • Kohta 4. Lapsen vasun tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen arviointi
 • 4.1. tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen
 • 4.2. lapsen tuen arviointi
 • 4.3. muut havainnot lapselle aiemmin laaditusta vasusta
 • Lapsen vasua arvioitaessa arviointi kohdistuu pedagogiikan toteutumiseen, oppimisympäristöihin ja toiminnan järjestelyihin sekä mahdolliseen tuen vaikuttavuuteen ja tukitoimien toteutumiseen. Arviointi ei kohdistu lapseen.
 • 4.1 Kuinka hyvin lapsen vasuun kirjatut kasvatukselle, opetukselle ja hoidolle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja ovatko toimenpiteet olleet tarkoituksenmukaisia. Miten kehitystä, oppimista ja hyvinvointia on edistetty?
 • 4.2 Onko lapselle annettu tuki ja tukitoimenpiteet olleet toimivia ja riittäviä? Miten sovitut pedagogiset, rakenteelliset ja/tai hoidolliset tuen muodot ovat toteutuneet, ja mitkä ovat olleet niiden vaikutukset? Miten sovitut yhteistyökäytännöt ovat toteutuneet? 
 • 4.3. Muut havainnot, esim. toteutuneet terapiat
 • Kohta 5. Tavoitteet pedagogiselle toiminnalle ja toimenpiteet
 • 5.1 Lapsen vasuun kuvataan lapsen keskeiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä tarpeet tavoitteiden asettamisen ja toiminnan suunnittelun pohjaksi.
 • 5.2 Tähän kirjataan keskeiset tavoitteet henkilöstön pedagogiselle toiminnalle. Tavoitteiden asettamisessa tulee hyödyntää lapsen vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita ja tarpeita. Tässä osassa huomioidaan lapsen orastavat taidot ja se, miten niitä voidaan edistää pedagogisella toiminnalla.
 • 5.3 Tässä kirjataan konkreettiset pedagogiset toimenpiteet ja menetelmät pedagogiselle toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Menetelmät tulee kirjata niin konkreettisina, että niiden toteutumisen arviointi on mahdollista
 • 5.4. Tässä kohdassa kirjataan tavoitteet ja menetelmät, miten edistetään monipuolisesti vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteettien ja itsetunnon kehittymistä.
 • Tähän kohtaan voi myös kirjata kieleen ja kulttuuriin liittyviä muita tarkentavia näkökulmia pedagogisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyen esimerkiksi saamen kieleen, romanikieleen ja viittomakieleen
  • Suomea/ruotsia toisena kielenä opetetaan tavoitteellisesti, säännöllisesti ja pedagogisesti suunniteltuna lasten tarpeista ja edellytyksistä lähtien
  • Lapsilla voi olla kotikielenä vain yksi kieli tai useampi kieli, miten monikielisyys näkyy varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä ja huomioidaan vuorovaikutuksessa
  • Kielen oppimisen tukena voidaan käyttää esimerkiksi kuvia, esineitä, laulua tai piirtämistä
 • 5.5 Tähän kohtaan kirjataan lapsen tukeen liittyvät tarpeet sekä tarvittavat pedagogiset, rakenteelliset ja hoidolliset tuen muodot. Tähän kirjataan myös mahdolliset lapselle annettavat tukipalvelut.
 • 5.6 Tähän kohtaan kirjataan päivämäärä, jos lapsen tuesta on annettu hallintopäätös. Lapsen vasuun kirjataan myös päivämäärä, jos hallintopäätös kumotaan. Muihin huomioihin voidaan kirjata hallintopäätökseen liittyviä tarkentavia näkökulmia.
 • 5.7. Tämän kohdan tarkoituksena on varmistaa lapsen vasuun kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen jatkuva arviointi. Jatkuvalla arvioinnilla tarkoitetaa havainnoinnin ja pedagogisen dokumentoinnin avulla tarkennettavia tavoitteita ja toimenpiteitä. Jatkuvan arvioinnin avulla lapsen vasu pysyy ajan tasalla.
 • 6. Tähän osioon kirjataan muita huomioitavia asioita, kuten esimerkiksi päiväuniin, ruokailuun tai pukemiseen liittyvät asiat.
 • 7. Lapsen vasun laatimisessa voidaan hyödyntää muita mahdollisia suunnitelmia kuten esimerkiksi lääkehoitosuunnitelma, suomi toisena/ruotsi toisena kielenä-suunnitelma.
 • 8. Tähän kohtaan kirjataan huoltajan kanssa yhdessä sovittu jatkosuunnitelma ja milloin suunnitelmaa seuraavan kerran arvioidaan.

Tavoitteen asettaminen pedagogiselle toiminnalle

 • Mitkä ovat lapsen orastavia taitoja?
 • Miten lapsen orastavia taitoja voidaan edistää ryhmässä?
 • -> Tavoitteen asettaminen auttaa jäsentämään tehtyjä havaintoja ja keskustelua
 • → Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi ovat konkreettisia työtapoja tai menetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi

KieliPeda

Vastaa

Vieritä ylös