Lapsen vasu – johdanto

Lapsen vasu – Lakisääteinen asiakirja

”Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. ” Varhaiskasvatuslaki 23 § (540/2018)

Vasujen käsittely tiimipalavereissa, perhepäivähoitaja itsenäisesti

Mihin lapsen vasu vastaa? Lapsen vasussa oleellista on millaista pedagoginen toiminta on, ei se millainen lapsi on.

Lapsen etu inklusiivisessa varhaiskasvatuskessa

 • Inklusiivisiin periaatteisiin kuuluu:
 • kaikkia lapsia koskevat yhtäläiset oikeudet, tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, moninaisuuden arvostaminen sekä sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys
 • Lapsen vasuun kirjataan, miten suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa toteutetaan kunkin lapsen kohdalla varhaiskasvatuksessa nklusiivisten periaatteiden mukaisesti
 • Lapsen vasuun kirjataan myös lapsen mahdollinen yksilöllinen tuki ja sen

Lapsen vasun sisällöt

Lapsen mielipide selvitettävä ja otettava huomioon vasua laadittaessa. vakalaki 23 pykälä

 • etsittävä sopivat keinot
 • entä yhteishuoltajauus ja tiedonsaanti
 • huom. maahanmuuttajataustaiset lapset, videot

Lapsen vasun vastuut

 • Päiväkodeissa lapsen vasun laatimisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö
  • Päiväkodeissa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö
  • Varhaiskasvatuksen sosionomin osaamista voidaan hyödyntää erityisesti lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemuksen osalta
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden toteuttamisen arviointiin tarpeen mukaan
 • Perhepäivähoidossa suunnitelmaa tehtäessä voidaan käyttää opettajan asiantuntijuutta
  • Varhaiskasvatuksen opettaja tai erityisopettaja voi osallistua perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessiin
  • Johtaja vastaa siitä, että lasten vasut laaditaan ja niiden toteutumista seurataan perusteiden mukaisesti
  • Huomioitava myös yksityinen perhepäivähoito valvonnan näkökulmasta.

Lapsen vasun jatkumo

 • säännöllinen tarkistaminen, vähintään kerran vuodessa
 • Lapsen vasu on kehittyvä asiakirja ja muodostaa jatkumon lapsen varhaiskasvatukseen osallistumisen ajan
 • Jatkumolla tarkoitetaan sitä, että lapsen vasuun pedagogiselle toiminnalle kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet ovat ajankohtaisia ja oleellisia lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta
 • Lapsen vasu-keskustelujen
 • tarkoituksenmukainen sijoittelu
 • Tarkennuksia (huoltajan kanssa keskustellen)
 • Jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, esiopetuksesta kouluun

Pedagogiikka

 Miten lapsen ja huoltajien osallisuus taataan?

 • Miten lapsen vasuun valitaan juuri kyseisen lapsen kannalta oleelliset asiat?
 • Miten laaditaan pedagogista toimintaa konkreettisesti ohjaava lapsen vasu?
 • Mitä lapsen vasuun kirjataan?
 • –> Miten ryhmän lasten vasut ohjaavat pedagogista toimintaa?

Asian voi ilmaista monella tavalla

 • Pukeminen on lapselle vaikeaa. -> Lapsi tarvitsee tukea pukemisessa

Lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet lähtökohtana

Lapsen vasuun kirjataan lapsen keskeiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä niiden hyödyntäminen tavoitteiden asettamisen ja toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi.

 • Miten lasten mielipiteet ja kiinnostuksen kohteet selvitetään ja tehdään näkyväksi?
 • Miten nostamme yhdessä lapsen kanssa lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet oppimisen tueksi ja kohteeksi sekä motivaation vahvistajaksi?
 • Miten edistämme osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kokemuksia lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita huomioimalla?

Tavoitteet henkilöstön pedagogiselle toiminnalle

 • kuvaavat sitä miten pedagogisella toiminnalla ja oppimisympäristöillä tuetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti lasten kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä ryhmässä toimimista
 • asetettaessa otetaan huomioon myös huoltajan ja mahdollisten muiden asiantuntijoiden näkemykset lapsen hyvinvoinnista, kehityksestä, oppimisesta, ja tuen tarpeista
 • otetaan huomioon myös toimintakulttuurin kehittämisessä.

Kun tavoitteita on kohtuullinen määrä, voidaan ryhmässä keskittyä niihin asioihin, jotka tällä hetkellä ovat merkittävimpiä.

Lapsen orastavien taitojen tukeminen

 • Tavoitteista sovittaessa huomioidaan lapsen orastavat taidot ja se, miten niitä voidaan edistää pedagogisella toiminnalla
 • Olennaista on kirjata tavoitteet lapsen kasvatukselle, opetukselle ja hoidolle
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita ja oppimisen alueita huomioidaan

Usein merkityksellisempää on tietää se, milloin ja missä olosuhteissa lapsi osaa kuin se, ettei hän osaa.

Toimenpiteet ja menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi

 • selkeä kirjaaminen helpottaa lapsen vasun tavoitteiden toteuttamista arjessa.
 • tulee kirjata niin konkreettisina, että niiden toteutumisen arviointi on mahdollista.

Mitä teemme, että pääsemme lasten vasuissa asetettuihin tavoitteisiin?

Lapsen vasun tarkistaminen

Lapsen vasun tarkistamiseen valmistautuminen aloitetaan aiemmin laaditun suunnitelman tarkastelulla

 • Kysymyksiä keskustelun ja kirjaamisen tueksi:
  • Ovatko sopimamme asiat toteutuneet?
  • Ovatko sovitut menetelmät olleet toimivia?
  • Onko tavoitteet saavutettu vai ovatko ne edelleen ajankohtaisia?
  • Mitä sovitusta olisi hyvä muuttaa ja miksi?
  • Mikä säilyy ennallaan?
  • Mitä sovimme nyt?

Tiedonsiirto ja tietosuoja

 • Lapsen vasussa on kyse henkilökohtaisista tiedoista → asiakirjan suojaaminen
 • Huoltajaa tulee informoida etukäteen, mihin heiltä saatuja tietoja käytetään ja missä tilanteissa tietoja siirretään ja miksi
 • Pääsääntöisesti huoltajan suostumus tiedonsiirtoon
 • Varhaiskasvatuksen/esiopetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot siirretään
 • Lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus lastensuojelulle tai poliisille

Salassapito

 • Lapsen vasu on salassa pidettävä.
 • Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen varhaiskasvatuksesta vastaavilla henkilöillä ja tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden toteuttamisen arviointiin osallistuvilla henkilöillä on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjälle ja tuottajalle sellaiset tiedot, jotka ovat varhaiskasvatuksen järjestämisen, tuottamisen ja tuen arvioinnin kannalta välttämättömiä.
 • Lapsen vasu on pysyvästi säilytettävä asiakirja ja se täytyy arkistoida oleellisine liitteineen Kansallisarkiston päätöksen mukaisesti.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollosta saapuvia lausuntoja ei säilytetä erikseen varhaiskasvatuksen asiakirjakokonaisuudessa, vaan ne arkistoidaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteyteen.
 • Varhaiskasvatuksen järjestäjä ohjaa paikallisissa toimintatavoissa.

Lapsen vasu täydentävässä varhaiskasvatuksessa esiopetuksen aikana

 • Lapsen vasu on pakollinen, varhaiskasvatuslakiin perustuva suunnitelma, joka on laadittava, kun lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen
 • LEOPS on pakollinen suunnitelma vain silloin, kun lapsi saa esiopetuksen tehostettua tukea, joten kunnat voivat yleisen tuen osalta harkita sen tarpeellisuutta. Mikäli esiopetuksen oppimissuunnitelmaa ei laadita, laaditaan lapsen vasu, jossa voidaan ottaa huomioon esiopetuksen tavoitteet sekä miten esiopetuksessa tuetaan lapsen oppimista, kasvua ja hyvinvointia.

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS) ja lapsen vasu voidaan yhdistää, kun

➢ molemmat lapsikohtaiset suunnitelmat on nimetty yhdistettyyn suunnitelmaan.

➢ täydentävää varhaiskasvatusta koskien suunnitelmaan kirjataan vasuperusteiden* mukaiset asiat

Samoja periaatteita yhdistämisestä voidaan soveltaa myös niissä tilanteissa, kun lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) esiopetuksen erityiseen tukeen

Vastaa

Vieritä ylös