Kouluikäisen toimintakyky

Tällä oppitunnilla saat tietoa oppilaan toimintakyvyn arvioinnista koulumaailmassa. Kannattaa keskustella lapsen tai nuoren kanssa ennen oppilaan kehityskeskusteluja, miksi siellä keskustellaan toimintakyvystä.

 • Kerro, että tarkoituksena on löytää juuri oikeita keinoja tukemaan häntä oppimisessa ja muutenkin pärjäämisessä.

Tärkeää muistaa, että oppilaan kanssa keskustellaan vain uusien taitojen oppimisesta toimintakyvyn yhteydessä. ICF-lomakkeet ovat aikuisia ja järjestelmää varten.

Toimintakyky ja koulun tukitoimet

Opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteistä keskustelua kutsutaan yleensä kehityskeskusteluksi. Näissä keskusteluissa arvioidaan oppilaan koulutyötä, joten toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi on tärkeä osa keskustelua.

Seuraava arvioinnin vuosikello on poimittu KESY-keskustelumateriaalista.

Arvioinnin vuosikello

1-6 -luokkien kehityskeskustelut syksyllä

Arvioinnin vuosikellon mukaan 1-6- luokkien kehityskeskustelut toteutetaan syyslukukauden alussa. Huoltaja ja oppilas saavat sen rungon etukäteen nähtäväksi oppilastietojärjestelmään. Keskustelussa määritellään oppimisen edistymiseen, työskentelytaitoihin tai käyttäytymiseen liittyviä, oppimista edistäviä tavoitteita, jotka kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppiainekohtaisia tavoitteita ei merkitä oppilastietojärjestelmään, ellei siihen ole erityistä tarvetta.

Tehostetun ja erityisen tuen keskustelut käydään niihin tarkoitettujen sisältöjen puitteissa ja kirjataan myös oppilastietojärjestelmään.

1-5 -luokkien arviointikeskustelut keväällä

1-5-luokkien arviointikeskustelut toteutetaan joulu-tammikuussa. Näihin keskusteluihin on olemassa keskustelurunko ja niissä on hyvä olla mukana näyttöjä osaamisesta, portfolioita, ym. tuotoksia. Keskustelun pohjana voi olla myös etukäteen täytetty itsearviointikaavake. Tässäkin keskustelussa tavoitteet päivitetään oppilastietojärjestelmän oppimissuunnitelmaan.

Arviointikeskustelu auttaa oppilasta hahmottamaan ja ymmärtämään, mitä hänen on tarkoitus oppia, mitä hän on oppinut ja miten hän voi edistää oppimistaan. Keväällä oppilas saa lukuvuositodistuksen, joka on yhteenveto koko vuoden arvioinnista. 

Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävä on ohjata ja kannustaa opiskelua. Arvioinnin tulee olla monipuolista ja kohdistua oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen, ei persoonaan ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Arvioinnin tulee olla keskustelevaa ja vuorovaikutteista. Sen tulee edistää oppimista ja kehittää oppilasta itse- ja vertaisarviointiin. Siinä tulee huomioida erilaiset oppimis- ja työskentelytavat sekä huolehtia edistymisen ja osaamisen osoittamisen esteettömyydestä. 

Arvioinnissa on tärkeää tukea oppilasta oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä. Sen avulla saatavaa tietoa hyödynnetään opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa. Sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Keskustelut huoltajan ja oppilaan kanssa edistävät luottamusta ja välittävät tietoa oppilaasta. 

Lukuvuoden aikana arviointia dokumentoidaan oppilastietojärjestelmään kirjattavilla oppimissuunnitelman päivityksillä ja jatkuvan arvioinnin keinoilla. Lukuvuositodistus on näiden arviointitasojen yhteenveto.

ICF-viitekehys oppilaan kehityskeskusteluissa

ICF-viitekehys tarjoaa koululle rakenteisen mallin, jolla oppilaan toimintakykyä arvioidaan vielä monipuolisemmin ja tarkemmin. ICF:n yhteinen kieli tukee toimintakyvyn kokonaisuuden hahmottamista. Se muuttaa kuvailevan kirjaamisen rakenteiseksi ja ottaa huomioon haasteen vaikeusasteen. Toimintakyvyn arviointi edesauttaa tuen suunnittelua ja edistää mahdollisiin tutkimuksiin tai kuntoutukseen pääsyä.

Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä ja taitovalmennus kannattaakin ottaa käyttöön erityisesti alakoulussa ja koko luokalle. Tällöin taitovalmennuksesta tulee myönteinen yhteinen kokemus kaikille oppilaille. Kaikki oppilaat opettelevat uusia taitoja.

 • Keskustele oppilaan ja huoltajan kanssa KESY-keskustelun tuloksista.
 • Käykää sen jälkeen läpi ICF-lomake ja keskustelkaa siihen sisältyvistä kysymyksistä
 • Koosta lomake keskustelun pohjalta

Huoltaja oppilaan kehityskeskusteluissa

Toimintakyvyn arviointi perustuu vapaaehtoisuuteen. Sinulta huoltajana tulee pyytää suostumus.

Oppilaan toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä

KESY/SYKE-keskustelu luo pohjan arvioinnille

 • Tarkastelkaa ensin, mitä nousi esiin oppilaan KESY/SYKE-keskustelussa
 • Keskustelkaa sen jälkeen yhdessä oppilaan itsearvioinnista sekä ICF-lomakkeen kysymyksistä. Keskustelu voidaan toteuttaa myös sinun ja oppilaan kanssa erikseen.
 • ICF-lomakkeen täyttämisessä saatte tukea apukysymyksistä, jotka löytyvät tämän oppitunnin alasivuilta.
 • Ammattilainen kirjaa lomakkeelle teidän kaikkien osallistujien yhteisesti sovitut vastaukset ICF-lomakkeen kohtiin.
 • Näin lopputulos on oppilaan, huoltajan ja ammattilaisen yhteinen näkemys oppilaan toimintakyvystä.
 • Tiedot liitetään oppilaan oppimissuunnitelmaan.
 • Kannattaa tutustua apukysymyksiin ennakkoon.
 • Muista pohtia myös ympäristötekijöitä. Huoltajan näkemys on niissä tärkeä.

Tarkastelkaa oppilaan toimintakykyä ICF-viitekehyksessä

Yksilötekijät

 • vahvuudet
 • kiinnostuksen kohteet

Osallistuminen

 • Vuorovaikutus
 • Kouluopetus
 • Vapaa-aika

Kehon toiminnot

 • Mielentoiminnot
 • Aistitoiminnot
 • Puhetoiminnot
 • Koordinaatio

Ympäristötekijät

 • sosiaalinen asenneympäristö
 • fyysinen ympäristö

Suoritukset

 • Oppiminen ja tiedon soveltaminen
 • Yleisluonteiset tehtävät
 • Kommunikointi
 • Liikkuminen
 • Itsestä huolehtiminen

Terveydentila

 • huomioon otettavaa toimintakyvyn kannalta

Tavoite

 • Mikä on oppilaan päätavoite arjessa osallistumiselle?
  • Oppilaan näkemys?
  • Aikuisten näkemys?
 • Mitä alatavoitteita löytyy?
 • Tiedot kirjataan taitovalmennuksen suunnitelmaan.

Kirjataan

 • Mitkä tekijät edistävät tavoitteeseen pääsyä?
  • Niitä vahvistetaan.
 • Mitkä tekijät rajoittavat tavoitteeseen pääsyä?
  • Mihin niistä voimme vaikuttaa?

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös