Erityisperhe ja neurokirjon palvelujärjestelmä

Materiaaleja

 • Näkökulmia sijaishuoltoon, LSKL
 • Työkirja pikku koululaisen oppimisen tukemiseen, MLL
 • Nepsy-kulut, Mia
 • Osallisuus nepsy-perheet, opinnäyte
 • Nepsy-palvelujärjestelmä, maisterityö, mediatekstit, pdf
 • Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus -hankkeen loppuraportti, pdf
 • arviointi, yläkoulu, pdf
 • ICF tuotokset ja tuloksia, vars-suomi, pdf

Palvelupolut, Mia, Turun amk

 • Helsingin kaupungin ja HUSin käyttöön, moniammatillisen lasten ja nuorten palvelupolun suunnitteluun
 • Sote-uudistus:
  • painopiste perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan
  • perus- ja erityistason palveluiden integrointi ja moniammatillinen ja -alainen yhteistyö
  • palveluita tuotetaan asiakkaan omassa lähiympäristössä
  • palveluiden oikea-aikaisuutta ja oikeanlaisuutta lisätään yhteensovittamalla palveluita palvelu- ja hoitoketjuiksi
  • palveluketjut vähentävät pirstaleisuutta ja päälleikkäistä työtä
  • paljon palveluita tarvitsevien hoitoa ja palveluita tulee kehittää
  • tuottavuus, vaikuttavuus, kustannusten hillitseminen, läpinäkyvyys
 • tavoitteita testataan palvelupolkuskenaarioilla
  • palvelupolkujen sujuvuus
  • konkreettiset keinot
  • kustannusten muodostuminen
  • tekijöiden tunnistaminen, hillitseminen tai nostaminen
  • kokemusasiantuntijoiden työpajat
  • kohderyhmä 0-23-vuotiaat, joilla oireilua tai diagnooseja
 • avainmenestystekijät
 • kustannusten muutokset
  • mukana vain nepsystä johtuvat kustannukset, ei perustyöhön liittyvät kustannukset kuten vasu- tai kehityskeskustelut
  • palkkakustannuksia sivukuluineen
  • talousyksikön arviointeja
  • yksikkökustannukset, organisaatiokohtaisesti
  • ei huomioida välillisiä kustannuksia, esim vanhempien ansionmenetyksiä
  • kolmannen sektorin kustannuksia ei huomioida, sillä rahoitus tulee eri kanavista
  • ei arvioi vaikuttavuutta
  • tulokset sovellettavissa valtakunnallisesti
 • konstruktiivinen tutkimusote
  • konstruktion toteuttamisyhritys
  • mallinnuksilla testataan palvelupolkukonstruktioiden soveltuvuutta käytäntöön
  • tutkijan ja käytännön edustajien läheinen yhteistyö ominaista
 • menetelmänä skenaarioanalyysi
  • vahvuus keskipitkän ja pitkän aikavälin näkökulma
  • palvelupolut perustuvat asiakkaan psosessinomaisiin aikasarjoihin ja niiden luomien kustannusten mallintamiseen
  • skenaarioita vähintään 3-5 kpl
  • luodaan jatkumoja eli skenaarioputkia, jotka kuvaavat kehityksen kulkua tiettyjen ulkoisten ehtojen vallitessa
  • nepsy-häiriöt heterogeenisiä, siksi kaksi erilaista nepsy-asiakasta
 • Ratkaisujen etsiminen
  • häiriöiden tunnistaminen ja niihin liittyvät tukien ja palveluiden tarpeet
  • tunnistettaan nykytila
  • skenaariot ja kustannukset
  • avaintekijöiden tunnistaminen kustannusten muodostumisessa, peilaus soten tavoitteisiin ja menetelmiin

Nepsy-häiriöt sekä tukien ja palveluiden tarpeet

 • ADHD
  • ympäristön tukitoimet, lääkehoito, erilaiset psykososiaaliset hoidot
  • toimintakykyä tukevat menetelmät omassa arkiympäristössä
  • aistitiedon käsittelyn haasteet
  • ADD; vähän tai ei lainkaan yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta
 • Autismikirjon häiriö
  • ennakointi, strukturointi
 • Touretten syndrooma, Tourette TS
 • Kehityksellinen kielihäiriö
 • Yhteiset ja muut toimintakykyyn vaikuttavat oireet
  • masennus, ahdistus, univaikeudet, hieno- ja karkeamotoriikan haasteet, oppimisvaikeudet, hahmottamisen häiriöt, käytöshäiriöt, syömishäiriöt, itsetunnon heikkous, alttius päihderiippuvuuteen
  • tarkkaavuuden, keskittymiskyvyn ja toiminnanohjauksen haasteet, impulsiivinen käyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus
  • aistisäätelyn poikkeavuus
  • väsymys, nälkä verensokerin laskiessa
  • ympäristön tietämättömyys
  • lapsen vamma tai diagnoosi ei suoraan kerro lapsen piirteistä, elämästä, toimintakyvystä eikä tuen tai avun tarpeista, tarpeet ovat yksilöllisiä
  • syrjäytymisen riski

Lapsen, nuoren ja perheen tukeminen

 • varhainen tunnistaminen
 • tukien ja palveluiden oikea-aikainen aloittaminen
 • niiden yksilöllinen suunnittelu
 • vanhempien ja perheen tukeminen
 • tutkimusten oikea-aikaisuus
 • mahdollisen diagnoosin saaminen
 • yksilöllisesti suunnitellut kuntoutukset
 • ensitietoa kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä
 • vertaistuki
 • hyvä palveluohjaus: yksilölliset hoito-, kuntoutus- ja palvelupolut
 • monialainen yhteistyö, yhteiset toimintamallit

Arkiympäristön tuki

 • kaikilla ymmärrys ja tietoa asiasta
 • yhteiset toimintamallit: struktuurit, rutiinit, aistihaasteet, kannustus
 • kodin, varhaiskasvatuksen, koulun ja soten tiivis yhteistyö arjessa

Sisoten julkisen palvelujärjestelmän kuvaus nepsy-kontekstissa

Sivistyspalvelut

 • varhaiskasvatus: lapsen tuki ja tavoitteet kirjataan lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU)
  • tuki perustuu kolmiportaisen tuen malliin: yleinen, tehostettu, erityinen tuki
  • oppimisen ja kehityksen tuet toteutetaan osana lapsen varhaiskasvatuksen arkea
 • perusopetus:
  • tehostetun tuen tukitoimet ja tavoitteet kirjataan pedagogiseen arvioon (oppimissuunnitelma, HOPS)
  • erityisen tuen tukitoimet ja tavoitteet kirjataan pedagogiseen selvitykseen (HOJKS)
 • tuki tulee käynnistää heti kun, tuen tarve ilmenee
 • tuki ei edellytä diagnoosia
 • tukitoimia mm: päivän strukturointi, ennakointi, aistiesteellisyyden poistaminen, toiminnanohjauksen tukeminen, oppimisympäristön mukauttaminen, tukiopetus, eriyttäminen, erityisopetus jne. HUOM. LISTAUS oppimaassa

Sosiaalipalvelut

 • sosiaalipalvelut järjestetään ensijaisesti sosiaalihuoltolain perusteella TARKISTETTAVA LISTAT
 • lain mukaan on tuotettava välttämättömät sosiaalipalvelut yksilöllisen tarpeen mukaan
 • myös omaisten ja läheisten tukemiseksi
 • muita palveluita
  • vammaispalvelut
  • kehitysvammalain mukainen erityishuolto-ohjelma, ei edellytä kehitysvammadiagnoosia
  • lastensuojelu
  • perhehoito
  • omaishoidon tuki
  • toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, sovittelu jne…
  • kasvatus – ja perheneuvonta, perheneuvola
  • perhesosiaalityö

Terveydenhuollon palvelut

 • neuvola
 • kouluterveydenhuolto
 • opiskeluterveydenhuolto
  • terveystarkastukset
 • terveyskeskus
 • erikoissairaanhoito
  • lastenneurologia, lasten- ja nuorisopsykiatria

Sisote-palvelujärjestelmän nykytila (Hki, HUS)

Kokemusasiantuntijat

 • varhainen tunnistaminen ja tuki
 • oikeanlaiset ja oikea-aikaiset palvelut
 • nepsy-osaaminen

Kattavan osaamisen tarve

 • varhaiskasvatuksen ja koulun opettajat
 • erityisopettajat
 • oppilashuoltoryhmät
 • sosiaalityöntekijät
 • perheohjaajat
 • lääkärit
 • terapeutit

Perusteiden hallinta

 • avustajat (!)
 • lastenhoitajat (!)
 • nuorisotyöntekijät
 • harrastusten vetäjät

Asiakasraati

Sivistyspalvelut

 • henkilökohtainen tuki
 • tutu ja pysyvät aikuiset
 • joustavat tukiratkaisut
  • opettajien, lisäaikuisten, oppilashuollon ja koululääkärin tärkeä merkitys kouluarjen pulmien ratkaisuissa
  • monikanavainen opetus
  • erityisopetuksen menetelmät
 • nepsy-osaaminen
 • yksilökeskeiset oppimisen ja tuen ratkaisut
  • aistiesteellisyys
  • vuorovaikutukset tukemisen osaamattomuus
  • suunniteltujen tukitoimien toteutumattomuus
 • kodin ja koulun yhteistyö
  • – aamu- ja iltapäiväkerhot tärkeitä, mutta puuttuvat usein
 • moniammatillinen yhteistyö

Sosiaalihuollon palvelut

 • vapaa-ajan kuljetuspalvelut
 • ammatillinen tukihenkilö
 • kotiin tuotavat palvelut
 • nuorisotyöntekijät
 • matalan kynnyksen palvelut, saavutettavat nopeasti, tuki ja apu
 • saavutettavuus ja soveltuvuus ollut heikkoa
 • tarpeettomat sijoitukset ja huostaanotot epäinhimillisiä
 • yksi palvelupiste ja yksi puhelinnumero, mistä neuvontaa akuutteisin asioihin

Terveydenhuollon palvelut

 • oikea-aikainen diagnosointi ja kuntoutus
 • kuntoutuksen tulisi jalkautua arkeen
 • erikoissairaanhoidon tulisi jaa nepsy-osaamista sivistystoimeen
 • somaattiselle hoitopuolelle pelkopoliklinikka

Palvelujärjestelmä

 • vaikea saada tietoa palveluista ja tuista
 • järjestelmä siiloutunut
 • palveluohjausta vaikea saada
 • työntekijöiden palveluohjaus rajoittui oman toiminnan palveluihin
 • vertaisverkosto tärkeä tiedonlähde
 • palvelujärjestelmä haluaa muuttaa lapsen neurotyypilliseksi
 • sisarusten tukea ei huomioida
 • vanhemmilla myös tarvetta ohjaukseen, psykologi
 • TOIVEITA
  • yksilöllisten toiveiden huomioiminen
  • koordinaattori tai yhteyshenkilö tarpeen, antaisi palveluohjausta, toimisi koollekutsujana verkostopalavereihin
  • toimijoilta yhtenäiset tavoitteet
  • mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallisuuteen
  • systemaattinen verkostopalaveri kaikkiin nivelvaiheisiin, varmistetaan tiedon ja hyvien käytänteiden siirto

Kustannuksiin vaikuttavat tekijät

Paljon palveluita tarvitsevat asiakasryhmät

 • 10-20 % käyttää 80 % yhteiskunnan terveydenhuollon resursseista
 • näitä asiakasryhmiä ei ole vielä pystytty yksiselitteisesti määrittelemään, sillä luokittelu etupäässä lääketieteellisen diagnoosin perusteella
 • sairausryhmistä mielensairaus ennustaa eniten kuulumista kalliiden potilaiden ryhmään
 • nepsy-häiriöt altistavat masennukselle, ahdistukselle, univaikeuksille ja syömishäiriöille, syrjäytymisen ja päihderiippuvuuden riski
 • korjaavat palvelut ja toimeentulotuet lisäävät kustannuksia
 • nepsyt käyttävät keskimäärin neljää palvelukokonaisuutta samanaikaisesti
 • nepsyt kuuluvat kalleimpien asiakasluokkien joukkoon
 • diagnosoituja ja diagnosoimattomia arveltu olevan noion 10 % suomalaisista, tarkoittaa 100 000 alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta 2021 väestöön suhteutettuna

Systeeminen toimintamalli

 • asiakaslähtöinen ja sisoten palvelurajat ylittävä yhteistoiminnallisuus, jolla muodostuu asiakkaan ja ammattilaisen suhde
 • tarvitaan neuropsykiatrista osaamista
 • ammattilaiset näkevät tilanteen kokonaisuutena, kaikki elämän osa-alueet ja ihmiset muodostavat systeemin, jonka kaikki osat vaikuttavat toisiinsa
 • systeeminen häiriö luo häiriökysyntää, johtaa tarpeettomiin lisävaiheisiin, puutteelliseen, jopa vääränlaiseen palveluun
 • häiriökysyntä heikentää palvelun saatavuutta, lisää työmäärää ja nosta palvelutuotannon kustannuksia, tarve ja tarjonta eivät kohtaa
 • häiriökysyntä ei johdu yksilöstä vaan palvelujärjestelmän kyvyttömyydestä ratkaista asiakkaan palvelutarvetta oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla
 • julkisella sektorilla häiriökysynnän määrä on yli 50 prosenttia-> keskeistä kokonaiskustannuksissa
 • ilman ammattilaisten neuropsykiatrista osaamista nepsy-lapset ja -nuoret jäävät ilman riittävää hoitoa
 • sosiaalihuollossa: ei kuulu vammaispalveluihin ekä lastensuojelun piiriin, varsinkin jos ei ole diagnoosia
 • ilman osaamista oireita tulkitaan väärin
 • ongelmien kasaantuminen johtaa lastensuojelun piiriin, vaikka ei ole lastensuojelullista tarvetta
 • palveluiden ja hoitojen odottelu lisää ongelmien kasaantumista
 • hoidon ja palveluiden koordinoinnin puute vaikeuttaa moniammatillista yhteistyötä
 • ammattilaisilla ristiriitainen käsitys asiakkaan tarpeista, dialogisuuden puute, ICF???
 • tietojen tallentaminen useisiin rekistereihin, joihin puutteellinen pääsy

Palvelupolkuskenaariot ja kustannukset

 1. skenaario: Hiljaisen lapsen ja nuoren palvelupolku
  • neuvola 2v, 3v -valvominen, syömisen haasteet
  • vaka – vähäinen (valikoiva) puhe – neuvola – puhuu kotona, ei huolta
  • lapsi 4 v – univaikeudet, puhe vähäistä
  • 6-vuotistarkastus neuvolassa- lääkäri uskoo koulun kehittävän
  • kouluun 7v – kiusataan puhumattomuuden vuoksi
  • terveyskeskuslääkäri – > lähete erikoissairaanhoitoon, puoli vuotta
  • erikoissairaanhoito, lastenpsykiatri – kognitiivisesti ikätasoinen, ei tarvitse erikoissairaanhoitoa, takaisin perusterveydenhuoltoon
  • yläasteella lapsi lopettaa puhumisen, valvomista
  • opettaja kehottaa koululääkärille, koulussa ei ole koululääkäriä
  • nuori masentuntunut, terveyskeskuslääkäri tekee lähetteen nuorisopsykiatrialle
  • 14-vuotias lopettaa koulunkäynnin, eristäytyy kotiin
  • psykiatri aloittaa lääkehoidon masennukseen,
  • toimintaterapia edellyttää poliklinikan psykologin tapaamista neljä kertaa, nuori kieltäytyy, 10 v itsemääräämisoikeus
  • takaisin perusterveydenhuoltoon lääkityksen seurantaan
  • 15 v. masentunut, huononee
  • terveyskeskuslääkärin lähete nuorisopsykiatrialle, koulu tekee lastensuojeluilmoituksen, lasun asiakkuus alkaa
  • erikoissairaanhoidon kutsu alkuarvioon sairaalakoulua varten
  • lastensuojelu aloittaa perhetyön 2 kertaa viikossa kahden kuukauden ajan, nuori menee piiloon
  • vanhemmat raportoivat: opettajalle, koulun henkilökunnalle, psykiatrille, lastensuojelun työntekijöille, perhetyöntekijöille
  • lasu ehdottaa ammatillista tukihenkilöä, nuori kieltäytyy, lasu päättyy
  • lasu sanoo asia kuuluu terveydenhuoltoon, sairaalakoulu ehkä auttaa, äiti jää pois töistä
  • nuori viiltelee, lastensairaalasta nuorisopsykiatrialle, tehdään testit, osastolla, psykiatri tekee hoitosuunnitelman, ettei kuntoutusta kannata aloittaa, toimintakyvyn ylläpito perheen asia
  • palaa kotiin, päättää peruskoulun kiitettävin arvosanoin
  • 17 v nuorisopsykiatrian asiakkuus päättyy, terveyskeskukseen
  • etäopiskelua lukiossa, 21 v ylioppilas
  • itsemurha
  • neljä kriteeriä täyttyi jo varhaiskasvatuksessa!! ei apua
  • koulussa ei tunnisteta tuen tarvetta eikä kiusaamista
  • nuori eristäytynyt, ei kykene ottamaan vastaan erikoissairaanhoidon hoitoa
  • koulu ei kykene, siirtää vastuun lasuun tekemällä ilmoituksen
  • lasun perhetyöstä puuttuu nepsy-osaaminen, tuet vääränlaisia
  • palvelut ja tuet noin 120 000€, suurin kulu itsemurha
 2. skenaario: Hiljaisen lapsen ja nuoren palvelupolku
  • osaoptimoimintia
  • tunnistaminen varhain ja oikea-aikaisesti
  • toimijat tekevät moniammatillista yhteistyötä
  • diagnoosi varhain
  • mutta vakan ja koulun tukitoimet riittämättömiä
  • tuentarpeet huomioidaan kotona ja sote-palveluissa
  • kouluympäristö ei huomioi,luokka levoton, muutamat oppilaat vievät huomion
  • muut palvelut eivät pysty korjaamaan koulun tuen puutetta
  • arkiympäristön tuki ei toimi
  • sivistystoimen tulisi integroitua muihin palveluihin
  • nuori syrjäytyy
 3. skenaario: Hiljaisen lapsen ja nuoren palvelupolku
  • neuvola -lapsen kävely viivästyy -neuvola ohjaa fysioterapiaan
  • kotipalvelu auttaa perhettä valvomisen haasteissa
  • valikoiva puhuminen, vaka- kuvakortit
  • neuvolan lääkäri ohjaa puheterapiaan, terapeutti seuraa myös päiväkodissa
  • verkostopalaveri, lääkäriltä lähete erikoissairaanhoitoon
  • neuropsylologiset tutkimukset-> valikoiva puhe, vuorovaikutuksen haasteet, aistisäätelyn yliherkkyyksiä, kognitiivisesti ikätasoinen
  • verkostopalaverissa keskustellaan tuloksista, ohjataan 3. sektorin palveluihin, ensitietoa ja vertaistukea, erikoislääkäri suosittelee 20 kertaa toimintaterapiaa, lapsen arkiympäristössä, terapeutti jalkauttaa tukimuotoja kotiin ja kouluun, varmistaa, että kaikki tekevät yhteistyötä
  • lapsi 6 v verkostopalaveri, kartoitetaan oikeaa koulutukea ja .muotoa -> alueellinen erityisluokka
  • 7 v koulu alkaa lähikoulun pienryhmässä, tiedonsiirtopalaveri, tiedot ja käytänteet
  • ala-asteella kattavasti apua opettajalta ja koulun nepsy-erityisopettajalta
  • lapsi akateemisesti lahjakas, eriytytetään ylöspäin, motivaatio säilyy, välitunnit hiljaisessa tilassa, ruokailu samoin
  • yläasteella integroituu normaaliluokkaan, nivelvaiheen palaveri, tukea opettajilta ja ympäristöstä
  • osaksi etäopiskelua, kahdeksannella ahdistuu, kokee olevansa erilainen -> oppilashuoltoryhmä -> lyhennetty koulupäivä, 15 tapaamista koulupsykologin kanssa, 3. sektorin vertaistukiryhmä
  • 16 v siirtopalaveri lukioon, opinnot räätälöidään, tukitoimet päivitetään, pienryhmä nepsy-nuoria, nepsy-opettajan johdolla
  • ylioppilas 18 v, 23 v. opiskelee taidehistoriaa
  • varhainen tunnistaminen kotona, vakassa ja neuvolassa, diagnoosi pian, varhainen kuntoutus, systeeminen työote koko asiakaspolun ajan, tietoa siirretään, nivelkohdat huomioidaan, tuki koko matkan ajan
  • henkilöstöä koulutettu, toimijat jalkautuvat arkiympäristöön verkostopalaverit sujuvoittavat, määritellään yhdessä tavoitteet, lisäsi palveluiden ja tukien integrointia
  • vanhemmat lapsen kasvattajia, säästyy voimavaroja, mutta aktiivinen toimija, perheen tuen tarve huomioidaan
  • yläasteen haastavampi vaihe, vastataan heti, ratkaistaan koulun omien ammattilaisten kesken, arjessa
  • edullisin malli
 4. skenaario: Tulistuvan lapsen ja nuoren palvelupolku
  • lapsi hermostuu herkästi, päiväkoti 3 v., raivokohtauksia
  • neuvola: kodin tilanne?
  • 6 v esikoulu, vilkas, äänekäs, riitatilanteita, kotona aikuisen kanssa tilanne hyvä
  • neuvolan lääkäri ei huolestu
  • 7 v kouluun, kouluterveydenhoitaja ja lääkäri, jäädään seuraamaan
  • 8 v opettaja huolestunut, vanhemmat väsyneitä, koulu tekee lastensuojeluilmoituksen
  • sosiaalityöntekijä kotiin-> alkuarvio -> lastensuojelun asiakkaaksi-> perhetyö
  • perhetyöntekijä kaksi kk, kuormittavat, loppuu
  • perheneuvola, aika 5 kuukauden päässä, neljä tapaamista, eivät osaa auttaa
  • 9 v. lapsi tulee humaltuneena kotiin, arki kotona kaaosta, lapsi rikkoo tavaroita, fyysistä sisaruksia kohtaan
  • vanhemmat tekevät lastensuojeluilmoituksen, -> sijoitus kolmeksi kuukaudeksi -> kotiin – > haasteet kasvavat – lapsi leimautuu koulussa häiriköksi – koulupoissaolot lisääntyvät – > sijoitus toiseen kaupunkiin
  • lapsi karkaa laitoksesta, ->vaativan tason yksikkö, 13 v ollut sijoitettuna jo neljään yksikköön -> poliisin kanssa tekemisissä, pahoinpitelyä, varastamista
  • 19 v vankeuteen – > vapautuessaan asunnoton ja syrjäytynyt, lasu järjestää asunnon, ei pääse hoitoon, koska päihdeongelma
  • nuorisoasema-> päihdekierre jatkuu, 23 v vankilassa kolme vuotta, syrjäytynyt
  • avunpyynnöistä huolimatta ei saatu apua, tuen tarpeita ei tunnistettu, ei ollut nepsy-osaamista
  • suurimmat kustannukset lasu ja vankila
 5. skenaario: Tulistuvan lapsen ja nuoren palvelupolku
  • neuvolassa 3 v. raivokohtaukset esiin – terveydenhoitaja ohjaa mielenterveystalon sivuille
  • 3 v päiväkoti – veo ohjaa neuvolalääkärille -> verkostopalaveri, vaka, vanhemmat, lapsi-> yhteiset toimintatavat ja tuet kotiin ja vakaan
  • koti ja vaka tiiviissä yhteistyössä, veo kokeilee erilaisia tukitoimia, pienryhmässä poistetaan häiriötekijöitä, ohjeiden pilkkominen ja strukturointi auttaa, päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa
  • 5 v. veo kutsuu moniammatillisen oppilashuoltoryhmän, myös terveydenhoitja, psykologi ja lapsen vanhemmat-> vuorovaikutuksen harjoittelu, tunteiden hallinta
  • neuvolalääkäri suosittelee 10 x toimintaterapia
  • 6 v neuvolatarkastus, toimintaterapeutti antaa palautteen, lääkäri lähete erikoissairaanhoitoon, -> tutkimukset -> aistiherkkyys, adhd-lääkitys, sopeutumisvalmennuskurssi
  • asiakkuus siirtyy terveyskeskuslääkärille, koulutettu lääkäreitä, tehtävänä seurata lääkityksiä, toteuttaa moniammatillista yhteistyötä, konsultoida erikoissairaanhoitoa, tarvittaessa lähete kuntoutukseen tai takaisin erikoissairaanhoitoon
  • 7 v koulu alkaa, siirtopalaveri, nepsy-erityisopettaja, 16 oppilasta luokalla, nepsy-koulutettu luokanopettaja ja avustaja, kaksi opetustilaa, kaksi nepsy-erityisopettajaa koulussa
  • ylästeelle siirtyminen, siirtopalaveri, sujuu tukitoimien ja koulu-koti-yhtiestyön avulla
  • 15 v oma erityisyys esille, oppilashuoltoryhmä, tpaaminen koulupsykologin kanssa, kuraattori ehdottaa 3. sektorin nepsy-nuorten iltoja, psykologi x 10, tilanne paranee
  • 23 v valmistunut ja työllistynyt ammattiin, asuu itsenäisesti
  • varhainen tunnistaminen käynnistää varhaiset tukitoimet japalvelut, aikuisilla erityisosaamista, verkostomainen yhteistyö, tieto kulkee, yhteisesti sovitut toimintatavat
  • kustannukset kaikkein pienimmät

Johtopäätökset

On iso työ, että kaikille nuorta opettaville opettajille saadaan tieto nuoren asioista ja myös keinoista, joilla häntä voitaisiin opinnoissa auttaa.

Koulupsyykkari: Kouluterveydenhuollon/terveydenhuollon, kodin ja koulun säännöllinen yhteistyö esim. neuvottelut, jossa nuori mukana, tiedon siirto/tiedon jakaminen, suunnitelmat/ohjeet kirjallisina. Nuoret pystyvät/ovat motivoituneita hyvin eri tavalla kahden keskiseen työskentelyyn esim psyykkarin kanssa. Käynnit pidetään lyhyinä ja säännöllisinä, vo-huoneessa hypistelytuotteita ja mahdollisuus esimerkiksi piirtämiseen, mikä auttaa monia keskittymään työskentelyyn.

Valmennuksen sisältöjä

 • Hahmotusvaikeuksiin liittyvät neuropsykologiset tutkimukset, pdf
 • Hahmotusvaikeuksien jäsennystä, pdf
 • Muisti ja oppimisen vaikeudet, pdf
 • Taito. Toiminnanohjaus, tukeminen, pdf
 • Taito. Lukitaitojen ja toiominnanuksen tukeminen koulussa, pdf NMI, 2 op
 • ZEKKI-digipalvelu työvälineenä, pdf
 • Anita, rutiinit, rituaalit, pakko-oireet, pdf
 • Kehityksellisten vaikeuksien seuranta, pdf
 • Irene Rämä, väikkäri autismi, opetus
 • Anita, aistitiedon käsittelyn vaikeuksien tunnistaminen ja hoito, pdf
 • TARMO e-versio
 • Tulostettava secret työkalu, pdf
 • tulostettava vireystila ja tunteet pdf
 • Aistitiedon käisttely osana toimintakykyä, Heta Salmenperä, pdf

Vastaa

Vieritä ylös