Aistihaasteiden tunnistaminen

Tällä sivulla kerromme

 • aistitaitojen taustoista eli sensorisesta integraatiosta
 • sensorisen integraation merkityksestä aistikokemuksissa

Miksi on tärkeää tutustua aistimaailmaan ja 
sensorisen integraation teoriaan?

Mistä on kysymys?

 • huoli herää, vaikka lapsi näyttää terveeltä
 • lapsella saattaa olla aistiherkkyyttä
 • tarkkaavuuden ja vireystilan haasteita
 • kömpelyyttä
 • oppimisvaikeuksia
 • mistä oikein on kysymys?

Sensorisen integraation käsite

Aivojen ja kehon yhteistoiminta

 • aivojen aistitieto ohjaa toimia
 • luo perustan oppimiselle ja tarkoituksenmukaiselle toiminnalle

Epätavallinen reagointi aistimuksiin

Yliherkkyys tai epätavallinen reagointi aistimuksiin

 • vetäytyminen, välttely
 • kosketuksen vältteleminen
 • pelko liikettä ja korkeita paikkoja kohtaan
 • äänet, hajut, valo
 • kivun tunnistaminen
 • ihmisjoukot hämmentävät

Motoriset taidot

 • liikunnallisten leikkien vältteleminen
 • haluttomuus osallistua liikuntatunteihin ja urheiluharrastuksiin
 • liikuntatehtävien virheellinen suorittaminen

Tasapaino- ja liikeaistimusten käsittely

 • molempien käsien ja kehon puolien yhteistyö
 • hakeutuminen liikkeeseen
 • kompastelu ja kaatuilu
 • asennon ylläpitämisen vaikeus
 • kätisyys vakiintumaton

Puheen ja kielen kehitys, käyttäytyminen

 • sanojen ymmärtäminen edellyttää monen aistijärjestelmän integraatiota
 • kehon hahmotus
 • kuullun hahmotus
 • käyttäytymisen hallinta
 • toiminnan suunnittelu vaikeaa
 • heikko itsetunto

Sensorisen integraation terapia (SI-terapia)

Si-terapia on yksi lasten toimintaterapiassa käytettävistä menetelmistä, jota antaa terapiaan kouluttautunut terapeutti.  Si-terapiassa lapsi saa tukea aistihaasteiden hallintaan. Sirpa Kauranen on SI-terapiaan erikoistunut toimintaterapeutti. Hän auttaa lasta toimimaan jäsentyneemmin erilaisissa ympäristöissä SI-terapian avulla.

Sirpa Kauranen, SI-terapeutti

Sensorinen integraatio (SI)

 • SI on aistitiedon käsittelyä
 • SI-terapia antaa tukea niille, joilla on haasteita aistitiedon käsittelyssä
 • lapsen hermosto ei kykene käsittelemään aistimuksia
 • täällä harjoitellaan lapsen omilla ehdoilla
 • lapsi valitsee toiminnan, terapeutti ohjaa

Lisätietoa sensorisen integraation terapiasta saa yhdistyksen sivuilta osoitteesta www.sity.fi

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös