Toimintakykytiedon kerääminen taitovalmennuksessa

Toimintakykytiedon kerääminen sivistyspalveluista sote-järjestelmiin

Toimintakykytiedon keräämisen tulisi sisältyä varhaiskasvatuksen ja koulun lakisääteisiin tehtäviin – varhaiskasvatuksessa vasu-keskusteluihin ja koulussa oppilaan kehityskeskusteluihin.

Kun keräämme toimintakykytietoa jo varhaiskasvatuksessa ja koulussa ja jaamme tiedon sote-toimijoille, käynnistämme samalla yhteisen selvityksen, millaista tukea ja apua lapsi tai nuori tarvitsee.

Sivistyspalveluiden arvioinnit kirjataan kuitenkin eri tietojärjestelmiin eli varhaiskasvatuksen ja koulun järjestelmiin. Tämän tiedon hyödyntäminen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa edellyttää tiedon jakamista huoltajan allekirjoittamalla monialaisen yhteistyön suostumuksella.

Monialaista yhteistyötä neuvolan ja varhaiskasvatuksen välillä tehdään jokaisen lapsen kohdalla lakisääteisten laajojen terveystarkastuksien yhteydessä.

Toimintakykytiedon kerääminen ja kirjaaminen varhaiskasvatuksessa ja neuvolassa

Toimintakykytiedon varhaiskasvatuksessa

Toimintakykytiedon kerääminen perusopetuksessa

Perusopetuksessa tarkastellaan oppilaan toimintakykyä ensin oppimisen ja koulunkäynnin tuen näkökulmasta. Perusopetuslaissa määritellään oppimisen ja koulunkäynnin tuen periaatteet.

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. (perusopetuslaki 16 a)

  • nyt tuen taso määritellää, kun tehostettu tuki ei riitä,
  • toisaalta resurssit määrittelee tuen mahdollisuudet
  • voidaanko kolmiportainen tuki määritellä ICF-viitekehyksessä?

Perusopetuksen pedagoginen dokumentointi

Yksilökohtainen opiskeluhuolto oppimisen ja koulunkäynnin tuen rinnalla

Lainsäädäntö erottaa toisistaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädetyn yksilökohtaisen opiskeluhuollon ja perusopetuslaissa säädetyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen.

Opiskeluhuoltolain mukainen yksilökohtainen opiskeluhuolto ja perusopetuslain mukainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki eroavat oikeudellisesti toisistaan. Molemmissa lähtökohtana on yhteistyö ja vuorovaikutus oppilaan ja huoltajan kanssa.

  • Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina vapaaehtoisuuteen
  • oppimisen ja koulunkäynnin tuki ei edellytä oppilaan tai huoltajan suostumusta.

Neurokirjon seulonta sote-palveluissa

Kun varhaiskasvatuksen tai koulun lomakkeista herää huoli neuvolassa tai opiskeluhuollossa, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset toteuttavat omat ICF-arvioinnit ja kirjaavat tulokset tietojärjestelmiin. Esimerkiksi terveydenhoitajat määräaikaistarkastuksissa sekä kuraattorit ja psykologit omalla vastaanotolla.

Vastaa

Vieritä ylös