Miten tuotamme toimintakykytietoa?

Neurokirjon varhaisen tuen hyödyt sisote-palveluissa lyhyesti

 • Varhaiskasvatuksessa ja koulussa toteutetaan säännöllinen kokonaisvaltainen kuvaus lapsen ja nuoren toimintakyvystä
  • ICF-luokitus auttaa kohdistamaan tukitoimia paremmin lapsen ja nuoren tarpeiden mukaan
  • Lapsi tai nuori saa taitovalmennusta omassa arjessaan päiväkodissa, koulussa ja kotona
  • Taitovalmennus on matalan kynnyksen palvelu eli siitä ei koidu perheille kustannuksia
 • Monialaisen yhteistyön suostumus mahdollistaa ICF-tiedon jakamisen neuvolaan ja opiskeluhuoltoon
  • Sote-toimijoilla tarkempi tilannekuva diagnoosin ja kuntoutuksen arviointiin
  • ICF-tietoa voidaan hyödyntää myös tiedolla johtamiseen
 • Kaikki toimijat hyötyvät
  • Lapsen ja nuoret saavat oikeita palveluja oikeaan aikaan
  • Perheiden stressi vähenee
  • Sisote-palveluissa säästyy aikaa ja rahaa
  • Työympäristöt rauhoittuvat ja kaikki voivat paremmin

Neurokirjon varhaisen tuen perusta

Neurokirjon varhainen tuki perustuu kahteen pilariin. Ensinnäkin kaikilla lasten ja perheiden parissa työskentelevillä ammattilaisilla tulee olla nepsy-perusteet hallussa. Heidän tulee osata tunnistaa neurokirjon haasteita. Heillä tulee olla hallussa myös oikeita keinoja, joilla vastata neurokirjon haasteisiin lapsen ja nuoren arjessa.

Toinen pilari on toimintakyvyn arvioiminen. Toimintakyky kertoo, miten lapsi tai nuori toimii ja selviää arjessa. Maailman terveysjärjestö (WHO) on kehittänyt toimintakyvyn arviointiin kansainvälisen luokituksen, ICF-viitekehyksen. Sen avulla luodaan kokonaisvaltainen kuva lapsen tai nuoren toimintakyvystä.

ICF on työväline, jolla luodaan yhteinen ymmärrys, miten lasta ja nuorta voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. ICF:n avulla sivistyksen ja soten ammattilaiset voivat yhdessä koota tietoa lapsen toimintakyvystä, määritellä tuen tavoitteita ja seurata tuen vaikuttavuutta.

Näin ICF-lomakkeita käytetään taitovalmennuksessa

Katso video

 • taitovalmennus on ratkaisukeskeinen työmenetelmä, joka hyödyntää toimintakyvyn arviointia ICF-viitekehyksessä
 • nyt käytämme arviointiin sähköisiä pdf-lomakkeita
 • ICF-tieto saadaan talteen lasten ja nuorten arjessa

Toimintakykytietoa tarvitaan sekä sivistys- että sote-palveluissa

Toimintakykytietoa tarvitaan lasten varhaiskasvatuksessa mm. lapsen lakisääteisten vasu-keskustelujen yhteydessä. Samaa tietoa tarvitaan myös neuvolassa, mutta neuvolan henkilöstöllä ei ole mahdollisuutta seurata ja arvioida lapsen toimintakykyä päivittäin kuten varhaiskasvatuksessa. Tämän vuoksi olisi tärkeää sopia hyvinvointialueen ja kuntien välillä, miten varhaiskasvatuksen asiakastieto välitettäisiin soten järjestelmiin digitaalisesti, tietoturvallisesti ja säännöllisesti. Sama tulisi toteuttaa myös koulujen ja opiskeluhuollon välillä.

Toimintakykytieto on tarpeellista kaikille lapsen tuesta ja hoidosta vastaaville ammattilaisille. Sen avulla suunnitellaan tukitoimia. Sen avulla lääkäri laatii C-lausunnon, jolla haetaan Kelalta etuuksia. Sen avulla seurataan tuen ja hoidon vaikuttavuutta. ICF-luokituksen avulla saadaan tietoa ajankohtaisesta palvelutarpeesta ja kustannuksistä sekä tulevien vuosien ja vuosikymmenien palvelutarpeista.

Sivistyspalveluiden keräämä toimintakykytieto on tärkeä apuväline lapsen ja nuoren tukitoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Mutta sama tieto on hyödyllistä myös sote-toimijolle. Se nopeuttaa diagnosointia sekä hoidon ja palveluiden saamista. Samalla se säästää aikaa ja rahaa. Siksi meidän tulisi ottaa ICF-viitekehys käyttöön sekä hyvinvointialueella että kunnissa ja laatia sen käytölle yhteinen toimintamalli.

Neurokirjon varhainen tuki matalan kynnyksen palveluna

Katso video

 • varhainen tuki vähentää häiriökysyntää
 • ICF-lomakkeet lakisääteisiin tehtäviin
 • henkilöstön nepsy- ja ICF-osaaminen
 • monialaisen yhteistyön suostumus
 • tieto kulkemaan

Neurokirjon varhaisen tuen malli

ICF-lomakkeiden hyötyjä

ICF auttaa tunnistamaan pitkäaikaisvaikutuksia

 • kun toimintakykytieto tallennetaan eri ikäkausilla, datan avulla tunnistetaan interventioiden pitkäaikaisvaikutuksia
 • esimerkiksi tilanne 3-vuotiaana, 15-vuotiaana ja 30-vuotiaana
 • data tulisi siis saada talteen

ICF-lomakkeet C-lausunnon liitteeksi

 • C-lausunto Kelan etuuksien hakemiseen
 • lääkäri tarvitsee toimintakykytietoa C-lausunnon laatimiseen
 • ICF-lomakkeet antavat kokonaisvaltaisen kuvan toimintakyvystä
 • ICF-lomakkeet voidaan liittää lausunnon liitteeksi
 • ICF-lomakkeet nopeuttavat lääkärin työtä

Sähköisen C-lausunnon kehittäminen?

Pirkko Kortekangas, neurokirurgi, johtava asiantuntija, UNA Oy
 • lääkäri tarvitsee tietoa lapsen/nuoren kasvu- ja elinympäristöstä
 • lääkärillä ei voi olla tätä tietoa, mutta hän täyttää lausunnon
 • tarvitaan eri ammattilaisten ja läheisten arviointeja
 • päiväkodin ja koulun toimintakyvyn arvioinnit tulisi olla terveydenhuollon käytettävissä

Hyödyt kunnille ja hyvinvointialueille

 • Sekä kunnat että hyvinointialue hyötyvät ICF:n käyttöönotosta
 • Yhteisesti jaettu ymmärrys ja tavoitteet
 • Yhteinen, moniammatillinen tuen malli
 • Sisote-toimijoilla samat työkalut
 • Ammattilaiset oppivat ICF:n käytön oman työn arjessa
 • Yksilöllinen tuen tarve tunnistetaan varhain
 • Vaativan tuen tarve erottuu
 • Tukitoimet, heti kun huoli ilmenee
 • ICF:n rakenne tuo ryhtiä moniammatillisiin palavereihin
 • Kaikki puhuvat samasta asiasta asiakkaan näkökulmasta
 • Päällekkäinen työ vähenee
 • Tiedonkulku paranee
 • ICF tarjoaa työkaluja tiedolla johtamiseen
 • Häiriökysyntä vähenee
 • Kustannukset pienenevät
 • Alueellinen yhteistyö vahvistuu

Hyödyt sisote-ammattilaisille

 • Työyhteisöjen yhteinen opiskelu
 • Sisote-yhteistyötä käytännössä
 • Yhteisesti jaettu ymmärrys ja tavoitteet
 • 5 askeleen toimintamalli
 • Asiakas mukaan päättämään omista asioistaan
 • Keskustelut helpottuvat lasten kanssa
 • Täsmäharjoitukset työkalupakissa
 • Ammattilainen ottaa ICF-viitekehyksen helposti haltuun
 • ICF yhdenmukaistaa kieltä
 • Valmiit lomakkeet sisote-käyttöön
 • Verkostopalaverointi helpottuu
 • Päällekkäinen työ vähenee
 • Opiskelu taitovalmentajaksi työn arjessa
 • Päivittyvä jäsenyysssivusto arjen työkalu
 • Matalan kynnyksen varhainen tuki nivoutuu osaksi ammattilaisten arkea

Hyödyt lapsille ja perheille

 • Matalan kynnyksen maksuton palvelu
 • Kaikilla kokonaisvaltainen tilannekuva
 • Tukea heti, kun huoli ilmenee
 • Lapsi ja perhe tasavertaisia toimijoita
 • Osallisia oman elämänsä ratkaisuissa
 • Koordinointi siirtyy perheeltä ammattilaiselle
 • Taitovalmennus kotona -kurssi perheille
 • Tiedonkulku paranee
 • Tuen saanti kotiin helpottuu
 • Ymmärrys vaikutuksista kasvaa
 • Ammattilaisten työkalut tutuiksi
 • Strukturoitu toimintamalli tukee vanhemmuutta
 • Perheiden stressi vähenee

Seuraava askel on ICF-datan tallentaminen

Pirkko Kortekangas, neurokirurgi, johtava asiantuntija UNA Oy
 • yhteinen tiedon tallennusmalli
 • kansainvälinen malli kehitetty
 • varastointi hyvinvointialueen asiakastietovaranoon
 • data tallennettu datana eikä asiakirjoina
 • monialaisen yhteistyön suostumus

Sisote-yhteistyön digitaalinen vahvistaminen

 • ICF-viitekehys käyttöön sekä sivistys- että sote-palveluissa
 • henkilöstölle nepsy- ja ICF-koulutusta
 • operatiivisen sisote-yhteistyön toimintamallien määrittely
 • anonyymin neurokirjon tiedon kerääminen kuntakohtaisesti ja koko hyvinvointialueella tiedolla johtamisen tarkoituksiin
 • toimintakykytietoon liittyvät it-ratkaisut
  • monialaisen yhteistyön suostumus
  • asiakastietovaranto

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös