Yläkoulun ja toisen asteen taitovalmennuksen pikaohje

PIKAOHJEET YLÄKOULUN JA TOISEN ASTEEN TAITOVALMENTAJILLE
LAAJEMMAT OHJEET SEURAAVISSA MODUULEISSA

 1. Nuoren itsearviointi SYKE-keskustelun avulla.
 2. Toimintakyvyn arviointi ICF-lomakkeella
 3. Taitovalmennuksen suunnitelma ICF-viitekehyksessä
 4. Valmennuksen toteutus nuoren arjessa
 5. Vaikuttavuuden arviointi

1. Toteuta nuoren itsearviointi SYKE-keskustelulla

 • Toteuta nuoren SYKE-keskustelu, jossa kartoitatte nuoren vahvuuksia ja haasteita.
 • Keskustele päätteeksi nuoren kanssa tavoitteista eli missä asioissa hän tarvitsee harjoittelua.
 • Dokumentoi korttipöytä eli nuoren tilannekuva tavoitteineen valokuvalla.

2. Tehkää nuoren toimintakyvyn arviointi yhdessä ICF-lomakkeella

Täytä SYKE-keskustelun jälkeen nuoren kanssa yhdessä ICF-lomake

 • Käyttäkää arvioinnin apuna SYKE-keskustelun valokuvaa ja nuoren ICF-lomakkeen ohjeita.
 • Keskittykää erityisesti mahdollisiin neurokirjon haasteisiin, jotka heijastuvat arjen toimintakykyyn.
 • Jos mahdollista, pyydä arviointiin mukaan muita nuoren lähellä olevia.

Laadi toimintakykyprofiili

 • Koosta arvioiden pohjalta nuoren toimintakykyprofiili. Se kertoo yhdellä sivulla nuoren kokonaistilanteen.
 • Voit toimittaa toimintakykyprofiilin kouluterveydenhuoltoon, perhekeskukseen tai sote-keskukseen nuoren/huoltajan luvalla. Se voi vauhdittaa tutkimusten tai palveluiden saamista.

HUOM: Tutustu toimintakykymobiiliin. Se sujuvoittaa toimintaa vielä enemmän ja säästää aikaa.

3. Laatikaa yhdessä nuorelle taitovalmennuksen suunnitelma
toimintakykyprofiilin pohjalta

Suunnitelman voi tehdä digitaalisesti tai perinteisesti

Tutustukaa myös NäytönPaikka -digipalveluun

Kirjatkaa suunnitelmaan

 • Haasteet löytyvät toimintakykyprofiilista ICF-koodilla, laittakaa priorisointijärjestykseen
 • Opeteltavat taidot löytyvät ICF-apulomakkeesta ICF-koodilla
 • Harjoitukset ja keinot löytyvät seuraavista moduuleista taidon nimen ja ICF-koodin mukaan
 • Määritelkää, mistä tunnistamme, että taito on hallussa
 • Keille kerrotaan? Miten kannustetaan? Miten juhlistetaan?
 • Aikataulu

Onko tarvetta moniammatilliselle palaverille?
Tarvitaanko heti sote-palveluita?

Terveyskeskus

4. Tue nuoren taitojen harjoittelua arjessa

Valmennuksen toteuttaminen

Soten ja sivistyksen työntekijöinä teillä on hallussa paljon menetelmiä ja keinoja erilaisten taitojen harjoitteluun. Tämän kurssin työkalupakista löydätte lisää menetelmiä ja keinoja nimenomaan neurokirjoon liittyvien taitojen harjoitteluun.

Suunnitelman toteuttamisen tulisi olla ketterää, sillä kaikki keinot ja menetelmät eivät sovi kaikille. Siksi keinoja on syytä vaihtaa tarvittaessa.

Toteuttakaa taitojen harjoittelua nuoren kanssa yksi taito kerrallaan. Muutoksista, uusista keinoista ja taitojen oppimisesta tulisi tehdä asiakirjoihin ja nuoren taitosuunnitelmaan merkinnät.

Muistakaa koordinoida taitovalmennusta huoltajien kanssa.

5. Tee vaikuttavuuden arviointi

Järjestä uusi SYKE-keskustelu ja täytä uusi ICF-lomake
Arvioi tuloksia ja päivitä suunnitelmaa

Toteuta SYKE-keskustelu ja päivitä ICF-lomake säännöllisesti tarpeen mukaan.

Seuraa toimintakykyprofiilin muutoksia

Toimintakykyprofiilin muutosten seuraaminen on tärkeää. Voit todeta huolen merkkejä jo varhain rakenteellisen ICF-työkalun avulla. Toisaalta, kehitystä voi tapahtua nopeastikin, joten uudet taidot on hyvä kirjata sitä mukaa, kun oppimista tapahtuu.

ICF on Maailman terveysjärjestön (WHO) kehittämä kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus. ICF:n avulla luotu toimintakykyprofiili antaa kokonaisvaltaisen kuvan lapsen toimintakyvystä. Se kertoo, miten nuori toimii ja selviää arjessa.

ICF on työväline, jolla luodaan yhteinen ymmärrys, miten lasta voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Käyttämällä ICF-luokitusta moniammatillisessa yhteistyössä ammattilaisten laatimat tukisuunnitelmat ovat  yhdenmukaisia,  tasalaatuisia ja perhelähtöisiä. Sen avulla ammattilaiset voivat yhdessä

 • määritellä tuen tavoitteita
 • seurata tuen vaikuttavuutta
 • koota tietoa lapsen toimintakyvystä

Varmista ICF-lomakkeiden tiedonsiirto

Varmista, että nuoren taitovalmennukseen liittyvät tiedot ja ICF-lomakkeet siirtyvät nuoren mukana eteenpäin.

Muista arvioida toimintakykyprofiilin avulla,
onko tarvetta järjestää moniammatillinen palaveri.
Tarvitaanko sote-palveluita?

Tutustu laajempaan taitovalmennuksen esittelyyn
seuraavissa moduuleissa.

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös