Varhaiskasvatuksen taitovalmennuksen pikaohje

PIKAOHJEET VARHAISKASVATUKSEN TAITOVALMENTAJILLE
LAAJEMMAT OHJEET SEURAAVISSA MODUULEISSA

1. Toteuta KESY-keskustelu vasu-keskustelujen yhteydessä

Toteuta lapsen tilannekuvan dokumentointi KESY-korteilla ennen vasu-keskustelua. Lapsi kertoo korttien avulla omat vahvuutensa ja haasteensa. Keskustele päätteeksi lapsen kanssa tavoitteista eli mitä taitoja hän on halukas harjoittelemaan. Korttipöytä eli lapsen oma tilannekuva tavoitteineen dokumentoidaan valokuvalla. Huoltaja voi olla mukana lapsen keskustelussa. Vaihtoehtoisesti keskustele hänen kanssaan erikseen.

2. Toteuta toimintakyvyn arviointi

Täytä KESY-keskustelun jälkeen varhaiskasvatuksen ICF-lomake

 • Kutsu mukaan myös muita työntekijöitä havainnoimaan lasta.
 • Pyydä heitä antamaan omat arvionsa ICF-lomakkeella.
 • Kokoa kaikkien havainnot yhdelle ICF-lomakkeelle keskiarvon mukaan.
 • Vaihtoehtoisesti tehkää arviointi kaikki yhdessä samalla kertaa. Helpompaa ja nopeampaa.

Laadi toimintakykyprofiili

 • Lopuksi koosta arvioiden pohjalta lapsen toimintakykyprofiili. Se kertoo yhdellä sivulla lapsen kokonaistilanteen.
 • Voit toimittaa toimintakykyprofiilin neuvolaan, perhekeskukseen tai sote-keskukseen huoltajan luvalla. Se voi vauhdittaa tutkimusten tai palveluiden saamista.

HUOM: Tutustu toimintakykymobiiliin. Se sujuvoittaa toimintaa vielä enemmän ja säästää aikaa!

3. Tee taitovalmennuksen suunnitelma

Kirjaa vahvuudet, haasteet ja valmennuksen tavoitteet lapsen vasuun

 • Kirjaa lapsen vasuun keskeiset asiat KESY-keskustelusta ja toimintakyvyn arvioinnista ICF-lomakkeella.
 • Tutustu haasteiden ja taitojen tunnistamiseen seuraavissa moduuleissa ja kirjaa suunnitelmaan harjoiteltavat taidot ICF-luokituksen mukaan.
 • Lisää suunnitelmaan taitovalmennuksen vastuuhenkilöt – esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja -työpari, joka toimii yhteistyössä huoltajien kanssa.
 • Liitä mukaan lapsen ICF-lomake ja toimintakykyprofiili.

Esittele suunnitelma kaikille lapsen lähipiirin aikuisille ja sitouta heidät

Esittele valmis suunnitelma huoltajille ja kaikille lapsen kanssa toimiville aikuisille. Varmista, että kaikki aikuiset tutustuvat suunnitelmaan ja tukevat lasta yhteisesti sovitulla mallilla. Voit jopa pyytää aikuisilta allekirjoituksen sitoutumisesta suunnitelmaan.

Rakenna lapselle oma Taitokirja yhdessä lapsen kanssa

KESY-keskustelun jälkeen lapsella on mielessä, mitä taitoja hän haluaa opetella. Rakenna lapsen kanssa hänelle oma Taitokirja, johon kirjataan opeteltavat taidot ja johon lapsi saa itse valita kuvat tai piirtää ne. Taitokirjoja voi rakentaa myös ryhmässä.

4. Ohjaa lapsen taitojen harjoittelua arjessa

Valmennuksen toteuttaminen

Varhaiskasvatuksen työntekijöinä teillä on hallussa paljon menetelmiä ja keinoja erilaisten taitojen harjoitteluun. Tämän kurssin työkalupakista löydätte lisää menetelmiä ja keinoja nimenomaan neurokirjoon liittyvien taitojen harjoitteluun.

Suunnitelman toteuttamisen tulisi olla ketterää, sillä kaikki keinot ja menetelmät eivät sovi kaikille. Siksi keinoja on syytä vaihtaa tarvittaessa.

Toteuttakaa taitojen harjoittelua lapsen kanssa yksi taito kerrallaan. Taidon oppiminen tai valmennuksen työkalujen käyttö voi kestää vain lyhyen aikaa. Muutoksista, uusista keinoista ja taitojen oppimisesta tulisi tehdä vasuun merkinnät. Taitokirjaan lisätään tiedot onnistumisista.

Muistakaa koordinoida taitovalmennusta huoltajien kanssa.

Kun lapsi on oppinut yhden taidon, otetaan seuraava taito harjoitteluun.

5. Tee vaikuttavuuden arviointi

Uusi KESY-keskustelu ja täytä uusi ICF-lomake
Arvioi tuloksia ja päivitä suunnitelma

Toteuta KESY-keskustelu ja päivitä ICF-lomake sekä suunnitelma puolivuosittain vasu-keskustelujen yhteydessä.

Seuraa lapsen toimintakykyprofiilin muutoksia

Toimintakykyprofiilin muutosten seuraaminen on tärkeää. Voit todeta huolen merkkejä jo varhain rakenteellisen ICF-työkalun avulla. Toisaalta, kehitystä voi tapahtua nopeastikin, joten uudet taidot on hyvä kirjata sitä mukaa, kun oppimista tapahtuu.

ICF on Maailman terveysjärjestön (WHO) kehittämä kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus. ICF:n avulla luotu toimintakykyprofiili antaa kokonaisvaltaisen kuvan lapsen toimintakyvystä. Se kertoo, miten lapsi toimii ja selviää arjessa.

ICF on työväline, jolla luodaan yhteinen ymmärrys, miten lasta voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Käyttämällä ICF-luokitusta moniammatillisessa yhteistyössä ammattilaisten laatimat tukisuunnitelmat ovat  yhdenmukaisia,  tasalaatuisia ja perhelähtöisiä. Sen avulla ammattilaiset voivat yhdessä

 • määritellä tuen tavoitteita
 • seurata tuen vaikuttavuutta
 • koota tietoa lapsen toimintakyvystä

Varmista ICF-lomakkeiden tiedonsiirto

Varmista, että lapsen taitovalmennukseen liittyvät tiedot ja ICF-lomakkeet siirtyvät esiopetukseen ja sieltä alkuopetukseen.

Muista arvioida toimintakykyprofiilin avulla,
onko tarvetta järjestää moniammatillinen palaveri.

Tutustu laajempaan taitovalmennuksen esittelyyn
seuraavissa moduuleissa.

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös