Varhaiskasvatuksen ICF-lomakkeen arviointikysymykset

koodit ja apukysymykset

OSALLISTUMINEN

Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet (PL7)

Sosiaaliset taidot / Henkilöiden välinen vuorovaikutus (d720)

 • Onko lapsella hyvä kontakti lähi-ihmisiin?
 • Saatko itse lapseen helposti kontaktin?
 • Ottaako lapsi kontaktia vieraisiin ihmisiin?
 • Osaako lapsi toimia itsenäisesti vuorovaikutussuhteessa?
 • Pystyykö lapsi kontrolloimaan kielellistä ja fyysistä aggressiivisuutta?
 • Noudattaako hän sosiaalisia sääntöjä arjessa?
 • Syntyykö vuorovaikutuksessa usein väärinymmärryksiä ja/tai tunteenpurkauksia?
 • Säilyttääkö lapsi sosiaalisen tilan toisiin nähden?

Leikki (d9200)

 • Pitääkö lapsi leikkimisestä?
 • Leikkiikö hän yksin vai muiden kanssa?
 • Osallistuuko lapsi lautapeleihin, palapeleihin tai muihin peleihin?
 • Leikkiikö lapsi ikätason mukaisesti?
 • Ilmeneekö lapsen leikeissä juonellisuutta eli onko lapsella mielessä jokin idea?
 • Leikkiikö lapsi itsekseen iänmukaisesti?
 • Tuoko lapsi leikkiin mielikuvitusta?
 • Oppiiko lapsi pelejä?
 • Noudattaako lapsi leikissä ja peleissä sääntöjä?
 • Miten hyvin onnistuu vapaamuotoinen leikki?

Ohjattu toiminta / esiopetus (d815)

 • Pystyykö lapsi osallistumaan ohjattuun toimintaan vai tarvitseeko hän tukea osallistuakseen?
 • Osallistuuko lapsi mielellään ohjattuun toimintaan hankkiakseen uusia taitoja?
 • Pitääkö lapsi erilaisista kynätehtävistä, askartelusta, jumpasta, musiikista jne.?
 • Miltä näyttää koulutaitojen kehitys ikään suhteutettuna?

SUORITUKSET / TAIDOT

Oppiminen ja tiedon soveltaminen (PL 1)

Jäljitteleminen (d130)

 • Jäljitteleekö lapsi muiden sanomisia ja tekemisiä?
 • Oppiiko lapsi katsomalla, mitä muut tekevät?
 • Jäljitteleekö lapsi näkemiään eleitä tai ilmeitä, jotka liittyvät johonkin tunnetilaan?
 • Matkiiko lapsi aikuisen toimintoja, esimerkiksi hiusten harjaamista, pöydän pyyhkimistä tai puhumista puhelimeen?
 • Miten hyvin lapselta onnistuu aakkosten jäljitteleminen?

Kielen omaksuminen (d132)

 • Oppiiko lapsi helposti uusia sanoja?
 • Pyrkiikö lapsi käyttämään oppimiaan uusia sanoja?
 • Käyttääkö lapsi lauseita?
 • Miten pitkiä lauseita lapsi käyttää?
 • Ovatko lauseet oikein muodostettuja?

Käsitteiden omaksuminen (d137)

 • Ymmärtääkö lapsi peruskäsitteitä?
 • Tunteeko lapsi värejä? Lukumääriä?
 • Käyttääkö hän kuvailevia sanoja? Sijaintikäsitteitä?
 • Käyttääkö lapsi yläkäsitteitä?
 • Käyttääkö lapsi tämäntyyppisiä käsitteitä puheessaan?
 • Kyseleekö lapsi?

Taitojen hankkiminen (d155)

 • Miten hyvin lapsi hallitsee perustaitoja?
 • Tarvitseeko lapsi paljon tukea ja ohjeita perustaitojen hallintaan?
 • Sujuuko ruokailuvälineiden käyttö?
 • Miten hän käsittelee leluja?
 • Miten pelien pelaaminen sujuu?

Tarkkaavuuden kohdentaminen (b160)

 • Onko helppoa saada lapsen huomio?
 • Osaako lapsi vaihtaa huomion kohdetta joustavasti? Ei esimerkiksi juutu johonkin toimintaan tarpeettoman pitkäksi aikaa.
 • Mitä lapsen huomion saamiseksi vaaditaan?

Yleisluonteiset tehtävät (PL 2)

Yksittäisten tehtävien tekeminen (d210)

 • Tehtävän tekeminen alusta loppuun, yksin tai ryhmässä
 • Osaako lapsi suorittaa itsenäisesti yksinkertaisen ja tutun tehtävän (esim. palapelin kokoaminen)?
 • Miten lapsi suoriutuu tehtävän aloittamisessa, suorittamisessa ja lopettamisessa?
 • Miten lapsi hallitsee tehtävän suorittamiseen tarvittavan ajan, tilan ja tarvikkeiden järjestämisessä?
 • Pystyykö lapsi jatkamaan tehtävän suorittamista tauon jälkeen?
 • Eteneekö lapsen toiminta hyvin työskennellessä itsenäisesti? Entä ryhmässä?

Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen (d230)

 • esim. ulos siirtyminen, ruuan hakeminen, astioiden pois vieminen
 • Osaako lapsi suorittaa itsenäisesti useamman peräkkäisen tehtävän loppun? (Esimerkiksi lopettaa leikki ja siirtyä syömään)
 • Osaako lapsi suunnitella ja toteuttaa ruuan hakemisen ja viemisen omalle pöydälle?
 • Osaako lapsi viedä käytetyt astiat niille osoitettuun paikkaan?
 • Pystyykö lapsi suunnittelemaan ja toteuttamaan pukeutumisen eri vaiheet, kun ollaan lähdössä ulos?
 • Osaako lapsi suunnitella ja toteuttaa päivälepoon liittyvät toimet?

Kommunikointi

Puhuttujen viestien ymmärtäminen (d310)

 • Ymmärtääkö lapsi lyhyet käskyt, esim. “Nyt lopetetaan!”?
 • Ymmärtääkö lapsi pidemmät ohjeet, esim. “Anna minulle nukke ja ota itsellesi auto.”?
 • Ymmärtääkö lapsi ei-tilannesidonnaista kieltä?
 • Ymmärtääkö lapsi leikinlaskua, hassuttelua?
 • Ymmärtääkö lapsi kielellisiä vihjeitä (kielellinen päättely)?

Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen (d315)

 • Ymmärtääkö lapsi eleitä, esimerkiksi osoittamista, tai ilmeitä?
 • Katsooko lapsi mielellään kuvia tai valokuvia?

Puhuminen (d330)

 • Ilmaiseeko lapsi itseään ääntelemällä?
 • Käyttääkö lapsi yksittäisiä sanoja
 • Puhuuko lapsi lausein?
 • Puhuuko lapsi selvästi?
 • Osaako lapsi säädellä äänensä voimakkuutta tilanteen mukaan?
 • Puhuuko lapsi sujuvasti?
 • Osaako lapsi pyytää
 • herättää huomion
 • kommentoida
 • kieltäytyä
 • kysyä
 • kertoa
 • ilmaista tarpeitaan ja tunteitaan
 • käyttää sosiaalista kieltä (kiittää, tervehtiä, pyytää anteeksi)?

Liikkuminen (PL 4)

Asennon ylläpitäminen (d415)

 • istuminen
 • jonossa seisominen
 • Pysytyykö lapsi ylläpitämään istuma-asentoa?
 • Kykeneekö lapsi seisomaan jonossa?
 • Pystyykö lapsi vaihtamaan asentoa?
 • Kykeneekö lapsi seisomaan yhdellä jalalla pitämättä mistään kiinni?
 • Pystyykö lapsi hyppimään tasajalkaa eteenpäin?

Käden hienomotoriikan käyttäminen (d440)

 • Onko lapsen kätisyys selkeä?
 • Pystyykö lapsi tarttumaan ja pitämään kiinni pienistä esineistä?
 • Pystyykö lapsi poimimaan pöydältä sormiaan käyttämällä pieniä kolikoita tai nappuloita?
 • Osaako lapsi käyttää kynää, saksia ja ruokailuvälineitä?

Käveleminen (d450)

 • Onko lapsen kävely suuntatietoista, kävelyrytmi vaikiintunut? Onko käsissä myötäliikkeitä?
 • Onko kävely joustavaa, sujuvaa ja rentoa?
 • Pystyykö lapsi kävelemään varpaillaan?
 • Pystyykö lapsi kävelemään epätasaisessa maastossa? Jaksaako kävellä?

Liikkuminen (d455)

 • Liikkuuko lapsi mielellään? Hyppii, kiipeilee, juoksee?
 • Osaako lapsi tehdä kuperkeikan?
 • Miten sujuu esteiden väistäminen juosten?

Itsestä huolehtiminen (PL 5)

Pukeutuminen (d540)

 • Pystyykö lapsi pukemaan itse vaatteet?
 • Pukeeko lapsi vaatteet tarkoituksenmukaisesti ja loogisessa järjestyksessä?

Ruokaileminen (d550)

 • Miten omatoimisesti lapsi ruokailee?
 • Osaako lapsi juoda mukista tai lasista?
 • Miten lapsi käyttää ruokailuvälineitä?
 • Osallistuuko lapsi erilaisiin ruokailutilanteisiin?

WC:ssä käyminen (d530)

 • Pystyykö lapsi tunnistamaan vessahädän ja menemään vessaan?
 • Pystyykö lapsi suoriutumaan vessakäynnistä tarkoituksenmukaisesti?
 • Osaako hän pestä kädet vessakäynnin jälkeen?

KEHON TOIMINNOT

Näkötoiminnot (b210)

 • Onko näkö tarkistettu neuvolassa?
 • Onko lapsi kiinnostunut näkemästään?

Kuulotoiminnot (b230)

 • Onko kuulo tarkistettu neuvolassa?
 • Kuunteleeko lapsi ympäristön ääniä uteliaana?
 • Kuuleeko lapsi sinua kehottamatta?

Havaintotoiminnot (b156)

 • Miten hyvin lapselta onnistuu sensoristen ärsykkeiden tunnistaminen ja tulkinta (kuulo, näkö, haju, maku, tunto, avaruudellinen hahmottaminen)?
 • Osaako lapsi tunnistaa muistileikissä, mikä tavara/kuva puuttuu joukosta?
 • Hahmottaako lapsi palapeliä?
 • Eksyykö lapsi helposti?

Mielentoiminnot (PL 1)

Tunteiden säätely (b1521)

 • Onko lapsella voimakkaita tunnereaktioita?
 • Pääseekö lapsi yli tunnekuohuista?
 • Miten lapsi reagoi, kun ei saa tahtoaan läpi?

Tietoisuustoiminnot, muu määritelty / shutdown, meltdown (b1108)

 • Vetäytyykö lapsi omaan kuoreensa (shutdown)?
 • Ovatko tunnereaktiot joskus hallitsemattomia (meltdown)?
 • Liittyykö tunnereaktioon väkivaltaisuutta?

Unitoiminnot (b134)

 • Onko lapsella haasteita nukahtamisessa?
 • Saako lapsi riittävästi unta?
 • Onko lapsen päivälevossa haasteista?
 • Tapahtuuko yöheräilyä?
 • Onko vuorokausirytmi säännöllinen?

Aistitoiminnot (PL 2)

Aistimuksiin reagointi; tunto, kuulo, näkö, liike

 • Miten lapsi reagoi aistiärsykkeisiin?
 • Miten lapsi reagoi kirkkaisiin valoihin? Välkkyviin valoihin?
 • Tunnistaako lapsi kuuman ja kylmän?
 • Onko lapsi kosketusherkkä?
 • Onko lapsi herkkä koville äänille?
 • Pitääkö lapsi keinumisesta?
 • Onko kivun aistiminen noussut esiin?

Tahdonalaisten liikkeiden koordinaatio (b7602)

 • Miten lapsen oikea/vase -koordinaatio toimii?
 • Miten hyvin toimii lapsen näön avulla tapahtuvien liikkeiden koordinaatio?
 • Esimerkiksi liikkuminen mallin mukaan hyödyntäen silmä-käsi/silmä-jalka -koordinaatiota?

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

 • Onko ympäristötekijä lapsen hyvinvointia edistävä vai rajoittava?
 • Aikuinen arvioi ympäristötekijöitä lapsen näkökulmasta.

Tuotteet ja teknologia (PL 1)

Elintarvikkeet (e1100)

 • Onko lapsella ruokaan liittyviä haasteita?
 • Allergiat?
 • Vaikuttavatko tottumukset lapsen syömiseen?
 • Vaikuttaako ruuan koostumus lapsen syömiseen?
 • Entä ruuan lämpötila?

Päivittäisen elämän apuvälineet (e115)

 • Hyötyykö lapsi aistituotteista?
 • Onko painoliivistä apua?
 • Stressileluista?
 • Hypistely- ja puruleluista? jne
 • Käyttääkö muita päivittäisiä apuvälineitä?

Kommunikoinnin erityistuotteet (e1251)

 • Hyötyykö lapsi kommunikoinnin apuvälineistä?
 • Onko lapsella kommunikaatiotaulu käytössä?
 • Onko kuvakortit käytössä?
 • Käytetäänkö piirtämisen tai kirjoittamisen apuvälineitä?
 • Onko silmälasit, kuulokoje käytössä?
 • Käyttääkö lapsi tablettia kommunikointiin?

Opetustuotteet (e130)

 • Onko lapsella käytössä oppimista edistäviä välineitä tai menetelmiä?
 • Onko päiväohjelma ja oppitunnit strukturoitu?
 • Onko kuvastruktuuri käytössä?
 • Tietokone?
 • Opetuslelut?

Fyysisen, emotionaalisen tuen määrä (PL 3)

Lähiperhe (e310)
Ikätoverit / kaverit / ryhmä (e325)

 • Miten lähiperheen tuki auttaa lapsen kehityksessä?
 • Miten sisarukset tukevat lapsen kehitystä?
 • Saako lapsi tukea ikätovereiltaan?
 • Miten lapsi pärjää kavereiden kanssa? Ryhmässä?

Varhaiskasvatuksen työntekijät (e360)
Henkilökohtainen avustaja (e340)
Terapeutit (e355)

 • Saako lapsi tukea kaikilta varhaiskasvatuksen työntekijöiltä samalla tavalla?
 • Jos lapsella on henkilökohtainen avustaja, miten se vaikuttaa lapsen toimintakykyyn?
 • Jos lapsella on terapeutteja, näkyykö terapioiden vaikutus varhaiskasvatuksessa ja kotona?

Asenteet (PL 4)

Ikätovereiden asenteet (e425)
Henkilökunnan asenteet (e455)

 • Miten ikätovereiden asenteet ilmenevät ja miten ne vaikuttavat lapsen toimintakykyyn?
 • Miten henkilökunnan asenteet ilmenevät ja miten ne vaikuttavat lapsen toimintakykyyn?

Vastaa

Vieritä ylös