Skenaariotyön tuloksista

Skenaarioiden vertailua

 • Hiljaisen lapsen ja nuoren palvelupoluissa (polut 1–3) edullisimman ja kalleimman palvelupolun kokonaiskustannusten erotus on noin 1,23 miljoonaa euroa. 
 • Tulistuvan lapsen ja nuoren palvelupoluissa (polut 4 ja 5) erotus on noin 1,84 milj. euroa.

Asiakaspalvelupolkuskenaariolaskelmien valossa kansantaloudellinen kustannussäästö edullisimman palvelupolkuskenaarion ja kalleimman skenaarion välillä on siten noin 123–184 miljardia euroa, kun huomioidaan, että neuropsykiatrisia oireita ja piirteitä on arvioitu esiintyvän noin 100 000:lla alle 18-vuotiaalla henkilöllä. Kustannussäästö on hyvin merkittävä ja korostaa sisote-palveluiden, tukien ja hoitojen kehittämisen on tärkeyttä kansantalouden näkökulmasta.

Opinnäytetyön palvelupolkuskenaariot ja kustannuslaskenta luovat pohjan kustannustehokkuuden ja nepsy-palveluiden vaikuttavuuden arvioinnille. Palveluiden ja tukien kustannukset antavat ainoastaan tietoa niiden kustannuksista, mutta ei toimenpiteiden onnistumisesta. Tämän vuoksi tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, miten tuotetut palvelut ja tuet näyttäytyvät toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisessa niin organisaation kuin asiakkaan näkökulmasta. Tähän tarvitaan vaikuttavuuden arviointia.

Kun palvelujärjestelmä toimii oikein

Skenaario 5.

Miksi tavoitteet saavutettiin?

 • varhainen tunnistaminen
 • yksilöllinen tuki
 • osallisuuden vahvistaminen
Mia Tikkakoski
 • tuen tarve tunnistetaan varhain
 • tukitoimet ja palvelut käynnistetään heti
 • aikuisilla erityisosaamista
 • tehdään verkostomaista yhteistyötä
 • yhteisesti sovitut toimintatavat jalkautetaan verkostopalavereista päiväkotiin ja kotiympäristöön
 • lapsi saa kuntoutusta ja diagnoosin
 • erikoissairaanhoidossa vain tutkimukset ja lääkehoito
 • koulussa kaksi nepsy-eritysopettajaa, yksilöllinen tuki
 • murrosiän haasteisiin tarvitaan moniammatillista apua
 • apu paikallisesti ja kolmannen sektorin vertaistuki
 • tuen tarpeita ratkotaan heti kun niitä ilmenee

Mitä tarvitsemme neurokirjon palvelujärjestelmän kehittämiseksi?

Tietoa ja koulutusta

 • Tietoa neurokirjosta ja tuen tarpeista
 • Koulutusta
 • Neurokirjon henkilöiden osallisuutta

Palvelumuotoilu ja skenaariotyöskentely

 • Nykytilan kriittinen tarkastelu
 • Skenaarioiden laatiminen ja tutkiminen
 • Vision laatiminen, yhteinen näkemys tavoitetilasta.
  • Keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin näkökulma?
 • Mikä on missio eli polku tavoitetilaan?
  • Mitä toimia ja päätöksiä tarvitaan sen saavuttamiseksi?
  • Välitavoitteet?
 • Vision ja mission vuoropuhelu
 • Skenaarioiden korjaaminen uuden tiedon pohjalta

Tarkastellaan

 • Mitkä ovat hyvin toimivan neurokirjon palvelujärjestelmän avaintekijöitä sisote-palveluissa?
 • Mitkä tekijät hillitsevät kustannuksia?
 • Mitkä tekijät kasvattavat kustannuksia?
 • Monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön merkitys?
 • Miten arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta?
 • Mitä tietoja tulisi toimittaa palvelujärjestelmän kehittäjille? Strategiaan?
 • Miten neurokirjon palvelupolkua ja palvelujärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään?

SIVISTYSPALVELUT

SOSIAALIPALVELUT

TERVEYSPALVELUT

 • kolmiportainen tuki
 • varhaiskasvatus
  • lapsen vasu
 • opetus
  • pedagoginen arvio
   • oppimissuunnitelma
  • pedagoginen selvitys
   • HOJKS
 • sosiaalihuoltolain palvelut
 • muut
  • vammaispalvelut
  • lastensuojelu
  • perhetyö
 • perusterveydenhuolto
  • neuvola
  • koulu-/opiskeluterveydenhuolto
  • terveysasemat
 • erikoislääkärin konsultointi
 • erikoissairaanhoito

Vastaa

Vieritä ylös