Tukitoimien ja kuntoutuksen verkostotyö

Perhekeskus palvelujen yhteensovittamisen ja verkostotyön mahdollistavana esimerkkinä Perhekeskus223 on palvelujen toiminnallinen kokonaisuus, joka sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä sekä varhaisen tuen, hoi- don ja kuntoutuksen lakisääteisiä palveluita. Perhekeskus tarjoaa rakenteen lapsiperhei- den sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuntien sivistyspalveluiden, hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnan yhteensovittamiseksi (kuva 12 Palvelukokonaisuus224). janakkala

Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet 2022. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville

Perhekeskustoiminnan ydinperiaatteisiin sisältyy pyrkimys ennaltaehkäisevään ja var- haiseen tukeen sekä koko perheen huomioimiseen. Erityis- ja vaativan tason palvelu- jen kiinnittyminen perhekeskustoimintaan voidaan rakentaa muun muassa joustavien konsultaatiokäytäntöjen kautta. Perhekeskustoiminnassa palvelut järjestetään usein verkostomaisesti.

Verkostoasiakkuudet ovat kehityksellisen ja kuntoutuksellisen tuen järjestämisen tilan- teissa tavallisia. Perhekeskustoiminnassa lasten kehityksellinen tuki ja lääkinnällinen kun- toutus integroituvat lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuteen, jolloin saumat- tomien palveluketjujen muodostuminen helpottuu ja koko perheen tarvitsema tuki voi- daan toteuttaa perhelähtöisesti eri palvelujen yhteistoiminnassa. Perhekeskustoimintaan voi sisältyä erilaisia monialaisia työryhmä- ja verkostotyörakenteita, vastuutyöntekijämal- leja ja palveluohjausta asiakaslähtöisen palvelujen yhteensovittamisen ja verkostotyön toteuttamiseksi käytännön työssä.

Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet 2022. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö

STM:n ”Yhtenäisissä kiireettömän hoidon perusteissa”225 on linjattu perusterveydenhuol- lon ja erikoissairaanhoidon välistä työnjakoa. Lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelu asemoituu perustasolla sosiaali- tai terveyskeskuksiin ja erityistasolla erikoissairaanhoi- toon lasten kehityshäiriöistä sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista vastaaville erikoisaloille. Toiminnan painopisteen tulisi olla perustasolla, jonne erikoissairaanhoito tarjoaa riittävän konsultaatiotuen.

Perusterveydenhuollon vastuut ja tehtävät

Perusterveydenhuollossa tulisi erottaa ja tunnistaa lasten normaalin kehityksen variaatiot ja lievät poikkeamat vaikeammista kehityshäiriöistä sekä aloittaa viipymättä vaikeusas- teesta riippumatta tukitoimet yhteistyössä lapsen lähiympäristön eli kodin, varhaiskasva- tuksen sekä esi- ja perusopetuksen kanssa.

Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet 2022. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville

Kehityspoikkeavuuksien diagnostiikkaa voidaan tehdä myös perustasolla tarvittaessa eri- koissairaanhoidon konsultaatiotuella (esim. kehityksellinen kielihäiriö, sensomotoriikan vaikeudet, ADHD). Yhteistyön edellytyksenä ovat joustavat konsultaatiokäytännöt sekä toi- mivat ja turvalliset hoitovastuun siirtoprosessit.

Lasten ja nuorten erilaiset kiputilat ovat lisääntyneet.226 Suurin osa kiputiloista voi perusta- solla hoitua toiminta- tai fysioterapialla, jotka sisältävät esimerkiksi terapeuttista harjoitte- lua tai kehotietoisuus- tai rentousharjoituksia. Jos kipu uhkaa pitkittyä ja aiheuttaa liitän- näisongelmia (esim. koulupoissaoloja), tulee konsultoida erityistasoa.

Lasten ja nuorten lääkinnällinen kuntoutus järjestetään alueella sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Perustasolla tulisi olla lasten ja nuorten moniammatillisia kuntoutustyöryhmiä. Kuntoutustyöryhmän tulee soveltaa lääkinnällisen kuntoutuksen valtakunnallisiin suosi- tuksiin perustuvia hyviä kuntoutuskäytäntöjä alueen erityispiirteet huomioiden. Alueelli- sesti tulee sopia lasten ja nuorten kuntoutuksen koordinaatiovastuista perus- ja erikoissai- raanhoidon välillä.

Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet 2022. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville

Erikoissairaanhoidon vastuut ja tehtävät

Lapset tai nuoret, joilla todetaan vaikea-asteinen tai monialaista arviointia vaativa kehitys- häiriö tai sairaus, hoidetaan erikoissairaanhoidon konsultaatiotuella tai lähetetään erikois- sairaanhoitoon diagnostiikkaa ja kuntoutuksen suunnittelua varten hyvinvointialueella sovittujen toimintakäytänteiden mukaisesti.

Lasten reuman ja systeemisten sidekudossairauksien diagnostiikka, hoito ja pitkäaikais- seuranta ovat erikoissairaanhoidossa.

Edellinen oppitunti

Palaa kurssille

Seuraava oppitunti

Vastaa

Vieritä ylös