Suunnittelupalaveri

Tammenterho

– tehtäviä, harjoituksia, pohdintoja, keskusteluja
– valmennus on ajattelu- ja työskentelytapa, jossa valmentaja ohjaa valmentautujaa löytämään itse omat keinonsa ja voimavaransa. Ohjaa häntä kohti omaa osaamistaan. Auttaa määrittämään tavoitteensa ja saavuttamaan ne. löytyy potentiaali, valmennettavan paras toimintakyky

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen ja elämän hallintaa, ihmissuhdetaitoja ja itsetuntoa kehittävä, ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänlaatua edistävä kasvatusmenetelmä. soveltuu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.

Ratkaisukeskeisyys, ei ongelmakeskeistä, hyvä yhdistää muut hoitomuodot, kuten terapia, kuntoutus ja lääkitys

 • Valmennuksen käytännöt
 • Valmennuksen tavoitteet ja niissä edistymisen toivottava aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa
 • Lapsen tai nuoren ollessa kysymyksessä näistä sovitaan myös hänen vanhempiensa kanssa
 • tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin, esimerkiksi arjen hallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin
 • valmentaja tukee aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista, antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämisessä
 • valmennussuhteessa ei käsitellä syvällisesti asiakkaan mahdollisia psyykkisiä vaikeuksia, vaan suhteen pyrkimyksenä on selkeästi tukea arjen sujumista paremmin
 • asiakas ja valmentaja ovat tyypillisesti yhteydessä useamman kerran viikossa. yhteydenpito voi koostua tapaamisista sekä puheluista, sähköposti- ja tekstiviesteistä. tavat ja taajuus sovitaan yksilöllisesti
 • valmentaja voi käydä myös päiväkodissa, koululla, opiskelupaikassa ja työssä ohjaamassa ja tukemassa siellä ilmenevien ongelmien ratkaisemista
 • valmennus ei muodosta yhtä tarkasti määrättyä menetelmäkokonaisuutta vaan tarvittavat keinot määritellään tapauskohtaisesti
 • arvot ja asenteet – 
 • oppimisen portaat –huom. neuro-ope
 • potentiaalin näkeminen asiakkaassa, vaikuttaa itsetuntoon

Tarkentavat kysymykset

 • Mikä voisi auttaa?
 • Mikä on auttanut tähän asti?
 • Mitä teit, kun sujui paremmin?
 • Mitä neuvoisit parhaalle ystävällesi?

Voimavarakysymyksiä
Tavoitekysymyksiä
Tavoite ihmekysymyksellä
Tavoite asteikon avulla
Tavoite vertauksen avulla

Muutoskeinojen löytäminen

Keinot poikkeuksista
Kenot suunnitelmista
Keinot eri tavalla tekemisestä
keinot selviytymisestä

Tunnustelut

Selventävät tunnustelut – Mitä tarkalleen ottaen tarkoitat? Voitko selittää uudelleen? Kerrotko lisää?

Motivoivia kysymyksiä 

Tekemistä koskeva kysymys,
lopputulosta koskeva kysymys
Hyötyä koskeva kysymys
Uhkaa koskeva kysymys
Pakkoa koskeva kysymys

Ratkaisukeskeinen keskustelu 1

 • Aiheen liittyminen ja työskentelytavan selvittäminen, miten voin olla hyödyksi asiakkaalle
 • ongelman arvostava kuunteleminen, määrittely, esiintymistiheys, vaikeusasteikko, tapahtumien kulku, aikaisemmat ratkaisuyritykset ja niiden tulokset
 • poikkekukset –  uudet toistuvat, myönteiset poikkeukset
 • tavoitteet: oleellinen tieto: tavoitteen määrittely, motirvaatio – kuinka paljon asiakas on valmis näkemään vaivaa tavoitteen saavuttamiseksi, luottamus- miten asiakas luottaa tavoitteen saavuttamisen mahdollisuuteen
 • työskentely – voimavaroja nostetaan esiin kysymyksillä, taidot ja kyvyt, aikaisemmat onnistumiset, pienet askeleet – mikä on pienin muutos
 • palaute asiakkaalle – myönteisesti vahvistava palaute, tunnustuksen antaminen, tulkinnat, uudelleen määrittelyt
 • lopettaminen – esim. seuraavasta tapaamisesta sopiminen

Myöhempien keskustelujen rakenne

 • keskittyminen muutokseen, joka on tapahtunut edellisen istunnon jälkeisenä aikana
 • ellei muutosta ole tapahtunut, mitä tehty ettei tilanne muutu pahemmaksi
 • jos tilanne huonompi kuin ennen, onko tämä pohjalukema vai voiko tilanne vielä huonontua
 • jos tehtävän suorittamista on yritetty, pyydä kuvaus, miten meni
 • ellei tehtävää suoritettu, mitä tehty sen sijaan, usein asiakas unohtaa, että on tehnyt, jos ei tehnyt, onko tilaa myöhemmälle korjaukselle, jos päätti olla tekemättä, kannattaako enää antaa
 • jos nopea muutos on tapahtunut, varoita liiallisesta luottavaisuudesta
 • ellei mikään näytä toimivan, laajenna ja syvennä asian tulkitsemista uudelleen
 • jos tuntuu että tavoite saavutettu ja jatkuu 3-4 viikkoa, lopetetaanko, ei vaan tehdään lisää

Ratkaisukeskeiset perusolettamukset

 • tulevaisuuteen suuntautuminen ja tavoitteellisuus
 • voimavarojen ja toiveikkuuden nostaminen keskipisteeksi
 • edistys tapahtuu pienin askelin
 • tasavertaisuus ja yhteistyö, arvostaminen, myönteisyys
 • luovuuus, leikillisyys ja huumori keskusteluissa ja ajattelussa
 • ongelmiin on monia vaihtoehtoisia ratkaisuja

Ihannehahmo – Voimahahmo

VALMENNUSPROSESSI

1. Ennen valmennuksen aloittamista

 • selvitä valmennuksen järjestelyihin liittyvät asiat
 • tiedustele asiakkaan päällimmäisiä odotuksia ja toiveita valmennukselle
 • käy lyhyesti läpi, mitä valmennus on ja miten se toimii
 • kerro valmennukseen liittyvät eettiset periaattet
 • arvioi esitietojen perusteella valmennuksen sisältö, kesto, kustannukset ja muut käytännön asiat
 • mikäli yhteistyö tuntuu mielekkäältä, tee sopimus

2. Valmennusprosessia aloitettaessa

 • kartoita asiakkaan tilanne
 • huomioi olemassaolevat voimavarat ja resurssit
 • selvitä, mitä asiakas tarvitsee saavuttaakseen toivomansa
 • mieti, miten prosessi voidaan toteuttaa
 • määrittele eri vaihtoehdot etenemiselle

3. Valmennettaessa

 • täsmennä tavoite
 • käykää keskusteluja
 • valmistele ja anna harjoituksia
 • laadi kotitehtäviä
 • anna harjoitella arjessa

4. Valmennuksen edetessä

 • mieti, mistä tiedetään, että valmentautuja saavuttaa tavoitteitaan
 • mistä tiedetään, että tavoite on saavutettu
 • anna palautetta
 • arvioi työskentelyä
 • mieti seuraavia askeleita
 • palaa vaiheeseen 3

5. Valmennuksen päättyessä

 • keskustelkaa valmennuksen hyödyistä ja vaikuttavuudesta
 • kiitä ja kannusta
 • suunnitelkaa varasuunnitelma turvaksi
 • haasta jatkamaan onnistuneiden muutosten myötä

TAVOITTEET

Tavoitteen muotoileminen

 • mitä haluat ongelman sijaan?
 • tavoitteen konkretisointi – kuvaile yksityiskohtaisesti, millaista on, kun tavoite on toteutunut
 • miten tavoite sopii omaan elämäntileeseesi? Onko se oma tavoite vai jonkun muun tavoite?
 • kerro, mitä hyötyä sinulle on tavoitteen saavuttamisesta, onko siitä hyötyä myös muille?
 • onnistumisen varmentaminen – mitä kykyjä ja taitoja tarvitaan? onko sinulla niitä? pitäisikö hankkia joitain taitoja lisää? asteikolla 1-10 , kuinka valmis olet panostamaan tähän? mikä saisi sinut ponnistelemaan vielä enemmän?
 • ensimmäinen askel/osatavoite- mitä teet ensin? mikä on ensimmäinen osatavoite?
 • kannustus – miten kannustat ja palkitset itseäsi osatavoitteen saavuttamisesta?
 • mitä ajattelet jos tavoite ei toteudu?
 • mikä auttaa parhaiten eteenpäin?

Tavoitteen suunnat

 •  ongelmasta ratkaisuun
 • poissaolosta läsnäoloon
 • loppumisesta alkamiseen
 • haitasta hyötyyn
 • suuresta pieneen – tavoite riittävän pieni, jotta se toteutuu
 • abstraktista konkreettiseen

Tavoitteen määrittelyssä ei käytetä sanoja ei, älä, lopeta
Mistä alat tietää, että tavoitteesi on alkanut toteutua?
Mitä hyötyä tavoitteen saavuttamisesta seuraa?
Miten sen saavuttaminen vaikuttaa muihin, perheeseen, kavereihin jne?

Pohdi asteikolla 1-10 missä olet nyt. mitä on tapahtunut seuraavalla askeleella eli välitavoitteessa, jne

TEHTÄVÄTYYPIT Tehtävien on oltava tarkoituksenmukaisia (milton erickson)

 • havaintotehtävät – havainnoidaan omaa käyttäytymistä, pidä kirjaa
 • kohdentamistehtävät – pyritään muuttamaan ajattelutapaa – listaa illalla 5 onnistunutta tapahtumaa tänään
 • tutkimustehtävät – kokeile jotain uutta
 • mallittamistehtävät – ota mallia ihmisistä jotka osaavat toimia, seuraa miten he toimivat
 • ankkurointitehtävät – käytetään nimiä ja symboleja (ankkureita), jotka muistuttavat
 • monimieliset tehtävät – tiilen pesu
 • kytkytehtävät

PALAUTE JA ARVIOINTI

 • hampurilaispalaute – posit. palaute + korjattavia asioita + yleisvaikutelma hyvä
 • samauttaminen – ääni, kehon kieli, toisen tunnetilan kommentoiminen

Vastaa

Vieritä ylös