Suunnittelun lähtökohta

Suunnittelun lähtökohdat

 • On muodostettu yhdessä selkeä ymmärrys, miksi tukitoimia tarvitaan, mitä se tarkoittaa juuri tämän lapsen kohdalla ja keitä siihen osallistuu
 • Lapsi on aktiivinen toimija ja hänen näkemyksensä selvitetään hänelle soveltuvalla tavalla.
 • Lapsen ja nuoren itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Hän voi vaikuttaa tukitoimiin sisältöihin ja toteutukseen
 • Aikuisilla on vastuu lapsen tai nuoren osallistumisen mahdollistamisesta
 • Perhe kohdataan oman arkensa ja elämänsä aktiivisena toimijana ja asiantuntijana
 • Perhe on yhteistyökumppani. Lapsen tukitoimet ja kuntoutus vaikuttaa koko perheen arkeen ja elämään.
 • Perheen voimavarat, motivaatio ja perheenjäsenten mahdolliset tuen ja palveluiden tarpeet huomioidaan (perhepalvelut, lastensuojelu)
 • Suunnittelun yhteydessä nimetään vastuuhenkilö. Koordinaatiovastuuta ei jätetä perheen tehtäväksi.
 • Terveydenhuolto vastaa ensitiedon antamisesta (Kansallinen lapsistrategia kehittää toimintamallia)

Suunnittelun laatu

 • keskiössä on lapsi ja hänen ensisijainen kehitysympäristönsä, perhe
 • suunnitelman laatimiseen osallistuvat lapsen ja perheen lisäksi lapsen kehitysympäristöjen asiantuntijat esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, esiopetuksesta ja koulusta
 • suunnittelussa huomioidaan perheen voimavarat ja osaaminen sekä hyödynnetään muiden kehitysympäristöjen ammattilaisten asiantuntijuutta
 • suunnittelussa otettava huomioon nivel- ja siirtymävaiheet

Tarpeet ja tavoitteet

 • tuki ja kuntoutus perustuu lapsen tai nuoren yksilölliseen tarpeeseen, sitä ei rajata iän tai diagnoosin perusteella,
 • tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen tai ylläpitäminen
 • lapsi ja perhe ovat mukana tavoitteiden määrittelyssä
 • huomioitava myös tuki vapaa-ajan toimintaan, harrastuksiin

Yhteistyö ja koordinaatio

 • vastuutyöntekijä nimetään, vastuut kirjataan suunnitelmaan
 • kaikilla yhteistyötahoilla on selkeä käsitys, keitä tukitoimiin osallistuu ja miten
 • vastuut huomioidaan eri kehitysympäristöissä

Salassapito, tietosuoja ja tietojen siirto

 • lähtökohtaisesti tiedot aina salassapidettäviä
 • välttämättömät tiedot palvelun järjestämiseksi arvioidaan erikseen
 • tietoja voidaan lapsen/nuoren tai perheen luvalla tai laillisen edustajan luvalla siirtää muille osapuolille siinä laajuudessa kuin kyseessä olevan asian hoitaminen edellyttää
 • tietoja saavat käsitellä vain hoidon ja palvelun toteutukseen tai asian käsittelyyn osallistuvat
 • luovuttamisesta tulee tehdä kirjalliset merkinnät tietoja pyytäneen viranomaisen asiakirjoihin
 • tarkemmin sote, vaka, esi- ja perusopetus?
 • haastattelut (syksy ja kevät): muutostoive
 • aikataulut
 • tavoitteet, esim. yksi haaste ja taito kerrallaan, konkreettisia, liittyvät arjen hallintaan jne.
 • eri toimintaympäristöt: vaka/koulu + koti + harrastukset jne.
 • verkostokartta

Kolmen kysymyksen ratkaisukeskeinen työskentely

1. Mikä on muutostoive? Muutostoiveen kuvaus
2. Mitä myönteistä on jo olemassa?
3. Muutoksen portaat? Asetetaan onnistumisen kriteerit

 • mistä huomaat muutoksen?
 • – mistä muut huomaavat muutoksen?
 • – onnistumisen kriteerit määrittelevät toiminnan, mitä tulee tehdä, stepit

Vastaa

Vieritä ylös