Neuvolan havainnot lapsen toimintakyvystä

Terveydenhoitajan havainnot

Tästä materiaalista löytyy koostelomake terveydenhoitajien käyttöön lapsen toimintakyvyn kuvaamiseen yhtenevällä kielellä lääkärin, kuntoutustyöntekijöiden ja varhaiskasvatuksen kanssa. Lapsen ikäkausitarkastuksen yhteydessä tehdyn LENE-arvioinnin tulokset on helppo siirtää koostelomakkeeseen tiivistetyssä muodossa. Hankkeessa varhaiskasvatuksen asiantuntijat kokivat tärkeänä, että he saavat terveydenhoitajan laatiman tomintakyky- kuvauksen käyttöönsä ikäkausitarkastuksen jälkeen samassa muodossa kuin heiltä on lähtenyt lapsen toimintakyvynkuvaus.

Alla koostelomakkeet: 4v. suomeksi ja ruotsiksi 5v. suomeksi ja ruotsiksi

Neuvolalääkärin ohjeet

Tämä materiaali on kehitetty ICF lastenkuntouksessa hankkeessa lääkärin käyttöön kuntoutussuunnitelman laatimisen tueksi. Lähtökohtana ICF-pohjaisen kuntoutussuunnitelman laatimisessa on asiakkaan aktiivinen osallistumien kuntoutuksen suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen.

Kuntoutussuunnitelmapalaverin keskustelua helpottaa, mikäli kaikki toimintakyvyn arviointiin osallistuneet kuntoutustyöntekijät ovat laatineet arviointinsa tuloksista tiiviin toimintakykykuvauksen tai toimintakykyprofiilin ennen palaveria. Samoin varhaiskasvatuksen toimintakykykuvaus on hyvä olla saatavilla ennen palaveria.

Mikäli näin on toimittu, lääkärin on mahdollista jo etukäteen koota itselleen tietoa lapsen toimintakyvystä ja käydä tarkentavaa keskustelua kuntoutussuunnitelmapalaverissa. Kuntoutuspalaverin jälkeen asiakkaan toimintakyvystä tehdään yhteenveto ja toimintakykytaulukon voi liittää kuntoutussuunnitelmaan.

Ohjeistuksessa on myös ehdotus kuntoutussuunnitelman kirjaamiseen.

olennainen tieto niin arjen toimintakyvystä kuin sen taustalla olevista suoritustason ja kehon toimintojen

Lisäksi on oleellista koota

haasteista yhteisessä viitekehyksessä ja yhteisellä kielellä

Lääkärin ohje

– toimintakykykuvaus, yhteenveto
– ehdotus kuntoutusuunnitelman sisällöstä

Listan käyttö ja lausunto

 • Tulosta yhteenvetokaavake työkaluksi ennen kuntoutusuunnitelmapalaveria (sivut 2-3, asetus: 2 sivua arkille)
 • Voit koota ennen kuntoutusuunnitelmapalaveria em. yhteenvetokaavakkeen vasemmalle sivulle itsellesi valmiina olevista toimintakykyarvioista (tt, pt, psl, vaka, nvla) itsellesi hahmotelman siitä, missä toimintakyvyn osa-alueilla lapsen merkittävimmät haasteet ja vahvuudet ovat
 • kokonaiskuntoutuksen toimintakykykuvaukseen (em. tulosteen oikealla sivulla) koottavien haasteiden vaikeusasteen määrittely tehdään moniammatillisessa yhteistyössä vanhempien kanssa kuntoutusuunnitelmaa laadittaessa. Vahvuudet voidaan tuoda näkyviin tarkenteella 0.
 • Toimintakyvyn (osallistuminen, suoritukset ja kehon toiminnot) haasteen taso kuvataan numeroasteikolla 0-4 (0= ei ongelmaa, 1= lievä, 2=kohtalainen, 3=erityinen, 4=ehdoton).
 • Huomioi, että kokonaiskuntoutuksen yhteenvedossa / toimintakykykuvauksessa tarkenne voi olla eri kuin yksittäisessä arviossa. Esim. testituloksen mukainen arvio tai suoriutuminen kahden kesken aikuisen kanssa (vs ryhmätilanne) voi olla eriasteinen haaste kuin yhteenvedossa, jossa kuvataan haaste arkiympäristössä (kotona / varhaiskasvatuksen ryhmätilanteissa).
 • Kokoa haasteet (ja vahvuudet eli tarkenne 0) kokonaiskuntoutuksen tiiviiseen yhteenvetoprofiilliin. Suoritusten osalta kuvaa haasteen vaikeusaste tarkenteella pääluokkatasolla, mutta lisää kyseiset koodit pääluokkaotsakkeen kohdalle. Esim. PL3 Kommunikointi: d310, d330. Tämän voi liittää kuntoutusuunnitelmaan.
 • Koosta moniammatillisen arvion pohjalta kuntoutuksen yleisluontoisempi päätavoite sekä tarkemmat ja konkreettisemmat osatavoitteet, jotka toteutuessaan lisäävät lapsen mahdollisuuksia osallistua ikätasoiseen toimintaan ja edistää toimintakykyä arjessa
 • Terapiakohtaiset tarkemmat tavoitteet voi kirjata myös terapian suosituskohtaan
 • Kuntoutussuunnitelmassa tulisi olla
  – voimassaoloaika
  – lyhyt yhteenveto lapsen tilanteesta
  – kuvaus oleellisista toimintakykyyn vaikuttavista haasteista (tarkenne 3 tai 4) suoritusten ja osallistumisen sekä kehon toimintojen tasolla. – kokonaiskuntoutuksen pää- ja osatavoitteet
  – suositukset ja suunnitelmat
  – jakelu – kokonaiskuntoutuksen toimintakykyprofiili liitetiedostona

Vastaa

Vieritä ylös