Keinoja aistihaasteiden hallintaan

Kuuloaisti

Toivon, että tämä opas auttaa ymmärtämään aistiyliherkän lapsen toimintaa ja löytämään keinoja, joilla lasta voidaan tukea toimintaan sekä vahvistaa hänen aistitiedon käsittelyään. Vaikka aistiyliherkkyys aiheuttaakin haasteita arkeen, tärkeintä on, että lapsi saa tukea häntä ympäröiviltä aikuisilta – sen merkitystä ei voida korostaa liikaa. Jos lapsen lähiaikuiset toteuttavat arjessa aktiivisesti tera- peuttisia periaatteita, lapsi pärjää paremmin kuin sellainen, joka ei saa niin aktii- visesti tukea. On tärkeää muistaa, että riittävän tuen siivittämänä lapsi voi löytää keinoja ja oppia toimintatapoja, joiden kautta menestyksekäs ja nautittava elämä on mahdollista siinä missä kenellä tahansa ihmisellä aistitiedon käsittelyn haas- teista riippumatta.

Haasteita aistitiedon käsittelyssä?

Kaikki ihmiset kokevat jonkinlaisia aistitiedon käsittelyyn liittyviä haasteita jossain vaiheessa elämäänsä. Esimerkiksi stressaantuneena saatamme reagoida hyvinkin voimakkaasti me- teliin tai ääniin, jotka normaalisti eivät häiritsisi meitä millään tavalla. Tällainen on aivan normaalia eikä tarkoita, että ihmisellä olisi aistitiedon käsittelyn häiriö. Aistitiedon käsittelyn häiriöille tunnusomaista on haasteiden kroonisuus ja se, että ne häiritsevät jokapäiväistä elämää. Jos lapsella on hankaluuksia säädellä vastaanottamiaan aistimuksia, todennäköi- semmin hänen motoristen käyttäytymismalliensa tehokkuus ja suorituskyky ovat alhaisem- pia kuin hänen ikätovereillaan keskimäärin.

Ihmisen aistijärjestelmistä tutuimmat ovat viisi perusaistia: tunto-, näkö- (visuaalinen), kuu- lo-, haju- sekä makuaisti. Lisäksi ihmisillä on lihas- ja nivelaisti, josta käytetään myös nimi- tystä proprioseptiivinen aistijärjestelmä. Se kertoo meille kehon liikkeistä ja asennoista, ja nimensä mukaisesti vastaanotamme näitä aistimuksia pääasiassa lihasten ja nivelten kaut- ta. Tasapaino- ja liikeaistitiedosta puhutaan myös käsitteellä vestibulaarinen aistijärjestel- mä. Tämän aistin kautta saamme tietoa painovoimasta, liikkeistä, tasapainosta sekä täri- nästä. Aistitiedon käsittelyyn olennaisimmin liittyvät tuntoaisti, lihas- ja nivelaisti sekä tasa- paino- ja liikeaisti. Näiden merkitys selittyy sillä, että niiden kkautta saamme vertailupisteen suhteessa ympäröivään maailmaan.

Miten aistiyliherkkyys ilmenee?

Aistiyliherkkyys ilmenee yleensä niin voimakkaasti, että sitä ei voi olla huomaamatta. Ais- tiyliherkkä lapsi reagoi aistimuksiin voimakkaammin, nopeammin ja / tai pidempikestoi- semmin kuin lapsi, jonka aistitiedon käsittely toimii normaalisti. Lapsen käyttäytymisessä voidaan havaita aktiivista aistimusten välttelyä ja niiltä puolustautumista, sillä lapsi kokee ärsykkeet epämiellyttävinä ja jopa uhkaavina. Aistiyliherkkä lapsi saattaa pitää käsiä korvil- laan suodattaakseen pois tavallisiakin arkipäivän ääniä, kuten kellon tikitys. Aistiyliherkkä lapsi kokee yleensä myös liikkeen epämiellyttävänä tai jopa pelottavana.

Kotiympäristössä näkyvät vaikeudet ilmenevät yleensä itsestä huolehtimisen eri osa- alueilla. Tyypillisesti hankaluuksia on esimerkiksi kynsien leikkaamisessa, hiusten ja ham- paiden harjaamisessa sekä peseytymisessä. Herkkyys mauille, hajuille ja ruuan koostu- mukselle aiheuttaa usein myös ruokavalion rajoittumista. Tietyt ympäristöt voivat saada lapsen pois tolaltaan ja aistiärsykkeet saattavat aikaansaada hyvin voimakkaita tunnereak- tioita.

Erilaisten tilanteiden ja toimintojen välttelemisen seurauksena aistiyliherkkä lapsi jää paitsi monesta oppimisen ja kehittymisen kannalta tärkeästä kokemuksesta. Myös sosiaaliset suhteet voivat kärsiä. Aiheesta puhuvat kirjat ja tutkimukset tuovatkin esiin, että vanhempi- en suurimpia huolenaiheita aistitiedon käsittelyn häiriöisen lapsen kohdalla on kaverisuhtei- den vähäisyys tai jopa kokonaan niiden puuttuminen. Jos lapsi ei osallistu vuorovaikutuk- seen muiden ihmisten kanssa, hän ei opi kaikkia tarvittavia sosiaalisia taitoja.

5

Mistä aistiyliherkkyys johtuu?

Aistiyliherkkyyden – kuten minkään muunkaan aistitiedon käsittelyn häiriön – kohdalla ei pystytä selvästi sanomaan, mikä tai mitkä tekijät aiheuttavat sen. Aihetta on kuitenkin jonkin verran tutkittu, ja tämänhetkisen tiedon mukaan merkittävimpiä mahdollisia taustatekijöitä on kolme:

Perimä

Oletettavasti aistiyliherkkyyden taustalla vaikuttavat perintötekijät ja sitä kautta alttius häiriön ilmenemiselle.

Sikiövaihe ja synnytys

Lapsen hermosto kehittyy sikiövaiheen aikana ja aivot ovat silloin erityisen herkät haitallisille vaikutuksille. Myös syntymähetkellä vauvan aivot ovat herkät vaurioitumaan, joten synnytyksen aikaiset komplikaatiot, kuten ha- penpuute, saattaa olla selittävänä tekijänä aistitiedon käsittelyn häiriön syn- nyssä. Yksi aistitiedon käsittelyn häiriöitä selittävä tekijä on myös keskosuus.

Ympäristötekijät

Vihjeitä ja toimintaohjeita

Kuulon avulla kaikki ovat tietoisia maailman äänistä.
Alla on lueteltu joitakin kovia tai äkillisiä ääniä, joita kaikki kuulevat. Useimpia nämä äänet eivät häiritse, mutta monet eivät pidä joistakin näistä.

 • Opettele käyttämään korvatulppia, vastamelukuulokkeita tai kuulosuojaimia tai nappikuulokkeita.
 • aikuinen välttää äänekkaiden koneiden käyttöä lapsen lähellä
 • äänitteiden soittaminen peittämään melua, joka on lapsesta ikävää
 • mahdollisuus siirtyä toiseen tilaan, kun ääniärsytys on epämiellyttävää
 • Valitse toimintojasi varten mahdollisimman rauhallinen paikka, jossa ympärilläsi ei ole paljoa ihmisiä, eikä melua.
 • Totuttele ääniin, esim. pyydä, että joku aiheuttaisi viereisessä huoneessa melua. Yritä sitten arvata, mitä sieltä kuuluu.

Selviydyt paremmin, kun opit tietämään, mitä eri äänet ovat

Kovien tai äkillisten äänien kuuleminen

lleviivaan ne äänet, jotka ovat epämukavia

 • taustaäänet, kun pitäisi kuunnella jotakin tärkeää
 • pölynimuri, sähkövatkain
 • puhelimen soiminen
 • koulun kovaääniset
 • porakoneet
 • ruohonleikkuri, moottorisaha
 • yhtäaikaa puhuvat ihmiset
 • vauvojen itku
 • ukkosen jyrinä
 • orkesterit, konsertit, musiikki-instrumentit
 • autojen äänimerkit, hätäkulkuneuvojen sireenit
 • koneiden tai moottoreiden käynnistyminen
 • ilotulitusraketit
 • ihmisten yskinen, nauraminen , huutaminen tai itkeminen
 • jokin muu:

Äänet, joita muut eivät huomaa…

On joitakin ääniä, jotka minä kuulen, mut- ta muut ihmiset eivät näytä kuulevan tai kiinnittävän niihin huomiota. Muut ihmiset sanovat niitä hiljaisiksi ääniksi, mutta ne eivät aina tunnu MINUSTA hiljaisilta.

lleviivaan äänet, jotka kuulen tavallisina enkä kovin hiljaisina.

 • linnut ja hyönteiset, sade ja tuuli
 • loisteputket, tuulettimet, jääkaapit tietokoneet seinäkellon tikitys
 • hyvin kaukana olevat lentokoneet ja moottorit
 • radion tai tv:n ääni muista huoneista
 • hiekkatiellä käveleminen
 • muissa huoneissa puhuvien tai työskentelevien äänet
 • tuulitakkien “kahina”
 • ihmisten hengitys tai kirjan sivujen kääntäminen lähellä

Useimmat ihmiset eivät kiinnitä huomiota näihin ääniin, koska ne ovat heille hiljaisia ääniä. Mutta ne, joilla on au- tismi, kiinnittävät usein huomiota tälläisiin ääniin. Jotkut näistä äänistä häiritsevät minua. Joskus nämä äänet saattavat sattua korviini tai tuntua ahdistavilta.

Joitakin minua vaivaavia tai häiritseviä, mutta muiden mielestä hiljaisia ääniä ovat:

5

Kotona, koulussa ja muissa paikoissa saattaa kuulua ääniä, jotka sattuvat korviini. Jos näin tapahtuu, se voi tuntua ahdistavalta. Ihmiset, joilla on autismi, saattavat tulla vihaisiksi tai pelokkaiksi, kun he ovat ahdistuneita. He saattavat huutaa tai itkeä. He haluavat ehkä peittää korvansa ja juosta kauemmas äänestä.

Joillekkin on kehittynyt kyky “sulkea korvansa” liian meluisassa ympäristössä. Tästä syystä usein luullaan, että kuulemme huonosti.

VIHJEITÄ JA TOIMINTAOHJEITA

7

SELVIYDYT PAREMMIN, KUN OPIT TIETÄMÄÄN, MITÄ ERI ÄÄNET OVAT.

 • Opettele käyttämään korvatulppia, kuulosuojaimia tai nappikuulokkeita.
 • Valitse toimintojasi varten mahdollisimman rauhallinen paikka, jossa ympärilläsi ei ole paljoa ihmisiä, eikä melua.
 • Totuttele ääniin, esim. pyydä, että joku aiheuttaisi viereisessä huoneessa melua. Yritä sitten arvata, mitä sieltä kuuluu.

Näkö

Vihjeitä ja toimintaohjeita

 • Aurinkolaseja voi käyttää ympäri vuoden. Jos sangoissa on näkösuojat, niin liikkeet ja valo eivät tunnu niin voimakkailta
 • lippalakin käyttö suojaa
 • häikäisysuojan käyttäminen ikkunoissa ja autossa
 • pimennysverhon käyttäminen yöllä kodissa ja nukkumatiloissa
 • sermien ja verhojen käyttäminen rajoittamaan lapsen näkemää liikettä
 • mielekkäiden ääni- ja näköaistimusten tarjoaminen lapselle
 • Voit valmistaa ”lukuikkunan”, jolloin näet vain tietyn, rajatun alueen luettavaa kerrallaan. 
 • Voit himmentää tekstejä värikalvoilla.

NÄKÖAISTI Näkeminen

Näkeminen on sitä, mitä ihmiset tekevät silmillään.
Monet autistiset lapset näkevät asioita, joita muut ihmiset eivät huomaa. Jotkut autistiset pitävät todella paljon tiettyjen asioiden katsomisesta tai katselemisesta, esim. pyörivät ja kiiltävät esineet.

Joskus näköärsykkeitä tulee samanaikaisesti liikaa, jolloin voi tuntua siltä, että kaikki “sulautuu yhteen” ja on vaikea erottaa sitä, mitä pitäisi nähdä.

Alleviivaan sen mikä minun kohdallani pitää paikkansa. Teen mielelläni näitä asioita:

 • katselen pyöriviä esineitä, kuten tuulettimia
 • katselen pinottuja tai riviin järjestettyjä esineitä
 • katselen nopeasti ohi vilahtelevia asioita (kuten kirjan sivut, hissi tai pyykit pesukoneessa)
 • katson asioita silmäkulmastani
 • pitelen käsiäni ja sormiani eri asennoissa silmieni edessä
 • tuijotan suosikkiasioitani pitkän aikaa
 • katselen tietyn muotoisia ja värisiä asioita yhtäaikaa
 • katselen kirkkaita valoja
 • hermostun tai tulen levottomaksi, jos huoneessa on liikaa tavaraa tai värejä
 • kirjojen lukeminen on minulle vaikeaa
 • pallopeleissä pelkään pallon syöksyvän vaarallisesti minua kohti
 • jotain muuta: Minulle tuttuja paikkoja, joissa on liikaa nähtävää yhdellä kertaa, ovat:

VIHJEITÄ JA TOIMINTAOHJEITA

17

 • Aurinkolaseja voi käyttää ympäri vuoden. Jos sangoissa on näkösuojat, niin liikkeet ja valo eivät tunnu niin voimakkailta
 • Voit valmistaa ”lukuikkunan”, jolloin näet vain tietyn, rajatun alueen luettavaa kerrallaan.
 • Voit himmentää tekstejä värikalvoilla.

Vastaa

Vieritä ylös