Mitä ovat neuropsykiatriset häiriöt?

Mihin tulisi kiinnittää huomiota?

 • lapsen toimintakyky ei vastaa ikä- tai kehitystasoa
 • kehitys ei etene odotetulla tavalla
 • esiintyy oireita, jotka vaikuttavat toimintakykyyn – tyypillisiä tai epätyypillisiä
 • esiintyy käytös- tai tunneoireita
 • arvioitava aina kehitykselliset viiveet, oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset häiriöt ja mahdolliset traumat/stressitekijät
 • usein myös ihmissuhteissa on vaikeuksia tai sosiaalisten taitojen kehitys on hidasta
 • kun lapsella epäillään tai todetaan viivettä jollakin kehityksen osa-alueella, on arvioitava huolellisesti kokonaistilanne

Neuropsykiatriset häiriöt

Aivoissa hermoverkostot toimivat eri tavalla

 • aivojen toiminta on tavanomaisesta poikkeavaa tai siinä esiintyy jonkinlaista erilaisuutta
 • erilaisuus johtaa siihen, että ihminen reagoi eri tavoin erilaisiin ärsykkeisiin tai tilanteisiin
 • tai taitojen oppiminen voi edetä eri tahtiin kuin toisilla lapsilla
 • se näkyy usein käyttäytymisessä ja erilaisten säätelytaitojen oppimisessa
 • häiriöön vaikuttaa siis neurologia eli aivojen toiminnan erilaisuus, se ei ole mitään mystistä

Neuropsykiatriset häiriöt voivat olla 
kehityksellisiä tai “hankittuja”

Kehitykselliset häiriöt

 • kehityksellisissä häiriöissä oireet ilmenevät jo lapsuuden aikana ja ne jatkuvat usein koko elämän ajan
 • osaa voidaan pitää ominaisuuksina, mutta jos niistä on haittaa, kyse on häiriöstä
 • lapsilla oirekuva muuttuu, kun taidot kehittyvät
 • oireet saattavat muuttua eri ikä- ja kehitysvaiheissa

Hankitut häiriöt

 • hankitut häiriöt syntyvät esimerkiksi aivovamman tai aivoinfarktin myötä, jolloin toimintakyky voi muuttua
 • aikuisiällä kehittyvään neurologiseen sairauteen voi liittyä tarkkaavuuden säätelyn vaikeuksia tai muistin toiminnan vaikeuksia

Kun arvioidaan, onko kyse nepsystä,

 • tulee tunnistaa neuropsykiatrinen oireilu ja
 • tuntea lapsen normaali kehitys eli tietää, mitä sen ikäiseltä lapselta voidaan odottaa

Oireet ja ilmiasu

Anita Puustjärvi

Oireista

 • oireet saatetaan havaita jo ennen kouluikää, mutta tyypillisin/tutuin ilmiasu voi liittyä tietyn ikävaiheen oirekuvaan
 • pienen lapsen oireet ovat epätarkkoja
 • haitta ilmenee toisinaan vasta vaatimustason kasvaessa
 • oireita arvioitaessa on tunnettava normaaliin kasvuun ja kehitykseen liittyvät ilmiöt ja otettava huomioon olosuhteet sekä tilanne/konteksti
 • oireet jatkuvat usein enemmän tai vähemmän toimintakykyä haittaavina koko eliniän, mutta vähenevät eri tavoin eri ikävaiheissa

Esimerkkinä keskittyminen

Näin ADHD voi ilmetä eri ikäkausina

Pieni lapsi

 • ylivilkkautta, levottomuutta, lyhytjänteisyyttä
 • vaikeutta oppia arkipäivän taitoja, koska keskittyminen huonoa
 • konflikteja syntyy, koska lapsi ei tiedä, miten pitäisi toimia

Kouluikäinen

 • levottomuutta koulussa, vaikea keskittyä
 • impulsiivisuutta monenlaisissa tilanteissa
 • aloittaa ja lopettaa harrastuksia
 • kaverisuhteissa konflikteja, kun ei ehdi ajatella, miten toimia

Nuoruusiässä

 • levottomuus vähenee, mutta muuttuu sisäiseksi levottomuudeksi
 • keskittymisen vaikeuksista yhä enemmän haittaa, koska pitäisi pystyä toimintaan ikätason mukaisesti
 • pitkäjänteisyyttä puuttuu, kun pitäisi miettiä esimerkiksi kouluttautumista

Aikuisena

 • ei enää ylivilkkautta, vaan vaikeutta saada itseään liikkeelle, ehkä jopa alivilkkautta
 • tarkkaamattomuutta, ettei saa työtehtäviä tai veroilmoitusta hoidetuksi
 • arjen asiat haasteellisia, kuten pyykkihuolto, ruokahuolto tai laskujen maksaminen

Häiriöiden samanaikaisuus

Erotusdiagnostiikasta

 • kullakin neuropsykiatrisella häiriöllä on omat erityispiirteensä, mutta samoja oireita voi olla muissakin häiriöissä
 • voivat esiintyä samanaikaisesti; yhteistä perimässä ja neurobiologisissa syissä
 • voivat altistaa muille häiriöille (esim. masennus, päihdeongelmat)
 • eivät suojaa muiltakaan häiriöiltä (esim. traumaperäiset häiriöt)
 • erotusdiagnostiikassa on arvioitava kokonaisuutta; täyttyvätkö useamman häiriön diagnoosikriteerit?

Neuropsykiatristen häiriöiden taustaa

Taustatekijöitä

Taustalla on monitekijäinen prosessi, johon voivat vaikuttaa

 • (epi)geneettiset tekijät
 • elintapojen ja ympäristön vaikutus perimän ilmenemiseen
 • sikökautiset tai synnytykseen liittyvät komplikaatiot kuten hapenpuute
 • ympäristötekijät ja myöhemmät kokemukset
 • aivojen toiminnan kehittyminen on perimän ja kokemusten yhteisvaikutuksen tulosta
 • syntymän jälkeiset tapahtumat ja kokemukset muokkaavat aivojen kehitystä, oireiden voimakkuutta ja toimintakykyä
 • taitoja opetellaan vuorovaikutuksessa – aikuisen toiminnalla merkitystä
 • riittämätön vanhemmuus ei yksin aiheuta neuropsykiatrisia häiriöitä
 • äärimmäinen vaillejääminen ja kaltoinkohtelu vaikuttaa keskushermoston kehittymiseen ja toimintaan ja lisää myös neuropsykiatristen häiriöiden riskiä

ADHD-oireisiin vaikuttavia tekijöitä

Vuorovaikutuksesta ja ruutuajasta

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös