Menetelmiä ym.

Tony Attwood, Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen, Kehitysvammaliitto, Oppimateriaalikeskus Opike, 2012

nykyaikainen yhteiskunta tarvitsee Asperger-ihmisiä ja hyötyy heidän taidoistaan

aspergerin oireyhtymää pitää tutkia lisää, erityisesti aistiherkkyyksien alueella,

 • sosiaalinen päättelykyky ja sosiaalinen kypsyys viivästyneet
 • kielellisessä ja ei-kielellisessä kommunikoinnnissa häiriöitä, etenkin keskustelussa
 • pedantti kielenkäyttö
 • äänensävy, -korkeus ja puherytmi epätavallista, sanasto ja kielioppi suhteellisen kehittynyttä
 • tunteiden ilmaiseminen ja hallinta vaikeaa, taipumus tunteiden älyllistämiseen
 • erityiset kiinnostuksen kohteet
 • kömpelyys
 • joillakin oireet jo 2-3 vuoden iässä, useammin pari vuotta myöhemmin
 • huomattavaa kehitystä 4-6 vuoden iässä kielen ja leikin alueella, halu olla tekemisissä muiden lasten kanssa
 • lapsi ymmärtää erilaisuuden yleensä 6-9-vuotiaana

Selviytymis- ja sopeutumiskeinot

 • lapsen käyttämä strategia riippuu hänen persoonallisuudestaan, kokemuksistaan ja olosuhteistaan
 • jos pitää tunteet sisällään, saattaa esiintyä itsesyytöksiä ja masennusta tai luovat oman, toisen maailman
 • ulospäinsuuntautuneet voivat muuttua ylimielisiksi ja syyttää muita vaikeuksistaan
 • tai pitävät muita ihmisiä ratkaisuna ongelmiinsa, jolloin opettelevat jäljittelemään
 • jotkut reaktiot voivat olla rakentavia, jotkut voivat johtaa psykologisiin ongelmiin
 • reaktiivinen depressio: itsekriittinen, vetäytyvä, huonoja kokemuksia
 • mielikuvitusmaailmat
 • kieltäminen ja ylimielisyys, ei tee kompromisseja
 • Jäljittely
 • jäljittelystä voi tulla huonoja seurauksia, jos jäljittelee “pahoja poikia” – miten erottaa persoonallisuushäiriöstä
 • jotkut eivät pidä itsestään
 • jotkut alkavat matkia tyttöjä, jotka ovat suosittuja, voi vaikuttaa sukupuoli-identiteettiin
 • lapsen täytyy opetella koulussa kaksi opetussuunnitelmaa: akateeminen ja sosiaalinen
 • diagnoosin hyödyt
 • koulussa tärkeää tunnistaa käytös häiriöstä johtuvaksi
 • aikuinen saattaa tuntea vihaa, kun diagnoosin saaminen vei niin kauan
  • en ole huonompi, olen erilainen
  • pyydän apua, kun tarvitsen sitä’
  • olen kärsivällinen niitä kohtaan, jotka tarvitsevat aikaa ymmärtääkseen minua
  • hyväksyn itseni sellaisena kuin olen
  • työhakemuksessa voi kuvata, miten ilmenee, käyntikorttiin lyhyt versio
  • kyselylomakkeet
  • PDA patologinen käskyjen vältteleminen
  • välttää passiivisesti yhteistyön ja sosiaalisen inkluusion koulussa ja kotona
 • Aikuisten diagnostinen arviointi

Sosiaaliset taidot

 • yksin oleminen, oppiminen onnistuu paremmin, auttaa kuormittumisen purkamisessa
 • kaverisuhteet. kerro, mitä tein oikein
 • ystävyyspäiväkirja, opettelee ystävyystaitoja

sosiaalinen tarina

 • kkuvailee tilannetta, taitoa tai käsitettä sopivien sosiaalisten vihjeiden, näkökulmien ja tavanomaisten reaktioiden suhteen tarkkaan määritellyllä tyylillä ja tavalla
 • tarkoitus antaa tarkkaa sosiaalista ja emotionaalista tietoa rohkaisevalla ja informatiivisella tyylillä, helposti ymmärrettävässä muodossa
 • tarinassa tulisi aina kuvata olemassa olevia kykyjä, joita lapsi tekee oikein, ettei tarina aina liity epäonnistumiseen
 • voidaan pitää myös keinona pitää kirjaa uusien tietojen tai taitojen käyttöön liittyvistä saavutuksista, onnistumisista
  • aikuinen pohtii lapsen kanssa , miten lapsi kokee tietyn tilanteen
  • tarinan rakenne: johdanto (aihe määritellään selkeästi), runko, jossa annetaan lisää yksityiskohtia ja tietoa, pääosa, jossa tiedot ja mahdolliset uudet ehdotukset kerrataan ja esitetään tiivistetyssä muodossa

Kiusaaminen

Mielen teoria

sosiaaliset tarinat, sarjakuvakeskustelut

Tunteiden ilmaiseminen ja ymmärtäminen

tunteiden arviointiasteikot

 • ahdistuneisuushäiriöt
 • pakko-oireinen häiriö
 • posttrautmaattinen stressioireyhtymä
 • koulukieltäytyminen
 • valikoiva puhumattomuus
 • masennus
 • vihan hallinta
 • rakkaus
  • kogninitiivinen käyttäytymisterapia
   • tunnekasvatus, tunneleikekirja, tunnetilojen havaitseminen, valokuvai, lukemista, tietokoneohjelmia
   • kiinnostuksen hyödyntäminen tunnekasvatuksessa
   • kognitiivinen uudelleenmäärittely
   • tunnetyökalupakki
   • fyysiset työkalut
   • rentoutumistyökalut
   • sosiaaliset työkalut
   • ajatustyökalut
   • harrastustyökalut
   • lääkitys

Erityiset kiinnostuksen kohteet

 • syrjäyttävät kaikki muut puuhat, toistetaan kaavamaisesti,
 • erityisharrastusten luokat: keräileminen, tiedon hankkiminen ja asianuntijuus,
 • ekkon tehtävä: ahdistuksen voittaminen, mielihyvän lähde, rentoutusmiskeinot, pyrkimys koherenssiin, fyysisen todellisuuden ymmärtäminen, vaihtoehtoisen todellisuuden luominen, käsitys omasta identiteetistä, ajan kuluttaminen, keskustelun helpottaminen, oman älykkyyden osoittaminen
 • vanhempien näkökulma
 • kliinikon näkökulma
 • ekkon rajoittaminen, poistaminen tai rakentava hyödyntäminen
 • harrastuksen säännösteleminen
 • sopimattomien harrastusten muokkaaminen tai poistaminen
 • rakentava soveltaminen: motivaatio ja oppiminen, työllistyminen,
 • milloin ekkosta sopii puhua, ongelma vai lahja
 • oppimisen prosessi

Kieli

 • kielellisten kykyjen arviointi
 • kielellista lahjakkuutta ja vaikeutta
 • keskustelutaidot
 • keinoja keskustelutaitojen parantamiseen: kirjaimellinen tulkinta, prosodia eli puheen melodia, pedanttinen puhe, kuulonvarainen havaitseminen, kielellinen sujuvuus, vieraat kielet

Kognitiiviset kyvyt

 • oppimisen prosessi
 • kykyprofiili älykkyystesteissä, oppimistaitojen profiili koulussa
 • tarkkaavuuden ongelmat, toiminnanohjaus, ongelmanratkaisutaidot, virheistä oppiminen, koulumenestys lukemisessa ja matematiikassa, heikko sentraalinen koherenssi
 • kognitiivisen kehityksen tukeminen luokassa,
  • opettajan tiedot ja persoonallisuus, kotiläksyt, suotuisan oppimisympäristön luominen
  • kotitehtävien valmisteleminen, muistiongelmat, valvonta
  • kognitiivinen tyyli, kotitehtävien vähentäminen
  • visuaalinen ajattelu, kognitiiviset kyvyt

Liikkuminen ja koordinaatio

 • kömpelyys
 • liikkumistaitojen profiili
 • motoristen häiriöiden varhainen havaitseminen
 • liikkeiden suunnittelu ja koordinointi
 • käsin kirjoittaminen
 • harjoituksia ja menetelmiä liikkumisen ja koordinaation kehittämiseksi
 • tahdosta riippumattomat liikkeet ja nykimisoireet
 • motoristen taitojen heikkeneminen
 • liikunnallinen lahjakkuus

Aistiherkkyydet

 • aistiylikuormitus
 • diagnostinen arviointi ja diagnostiset kriteerit
 • käsitteellinen viitekehys
 • arviointimenetelmät
 • ääniyliherkkyys, keinoja
 • tuntoherkkyys, keinoja
 • haju- ja makuyliherkkyys, keinoja
 • visuaalinen yliherkkyys, keinoja
 • tasapain- ja liikeaisti
 • kivun ja lämpötilan havaitseminen
 • poikkeava aistiärsykkeiden prosessointi

Elämä koulun jälkeen

 • sopivia ammatteja
 • keinoja työelämässä onnistumiseen
 • työvoimapalvelut
 • työssäkäymisen psykologinen merkitys
 • pitkäaikaiset ihmissuhteet
 • puolison valinta
 • parisuhdeongelmia
 • keinoja
 • kun vanhemmalla on oireyhtymä
 • psykoterapia, terapiaharjoituksia

Edellinen oppitunti

Palaa kurssille

Seuraava oppitunti

Vastaa

Vieritä ylös