Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma

Tavoitteena yhteiset esitiedot (lääkäri kokoaa em. asiat valikoiden ensimmäisellä tapaamisella, kaikkea ei tarvitse kysyä, jos esim. toinen työryhmästä haastatellut vastaavat asiat). Kirjaa alla luetellut asiat tarvittavin osin.

Pathways lomakkeesta oleelliset asiat arjen toimintakyvystä ja vanhempien kokemat haasteet ja vahvuudet.

Lapsen ikä, perhetilanne. Varhaisvaiheet:

 • raskauden ja synnytyksen kulku (+rv, apgar, synt.mitat, mahd. alkuvaiheen diagnoosit)
 • –  varhaisvaiheet (motoriikan ja kielen kehitys, vuorovaikutus)
 • –  vanhempien kertomana lapsen temperamenttipiirteiden/toimintavan kuvausta
 • –  Neuvolaseurannassa tai muualla havaitut haasteet kehityksessä
 • –  Sairaudet ja lääkitykset
 • –  Lähisuvussa mahd. esiintyvät kehitykselliset pulmat
 • –  Mahdollinen hoitomuoto, aloitusikä, ryhmäkoko/aikuisten määrä ja mahdolliset varhaiskasvatuksen tukitoimet

Millä tavoin/mistä ja minkä huolen/huolien vuoksi lapsi on ohjautunut työryhmän arvioon? Mahdolliset jo tehdyt arviot ja saadut terapiat
Mahdollinen kuulon/näön tutkimus tehty kk/vv ja missä.

Arjen toimintakyky (vanhemman tuen ja ohjauksen tarve) iänmukaiset odotukset huomioiden, mm.:

 • Puheen ymmärtämisen ja tuoton taidot
 • Arkitoimet; pukeminen, syöminen, wc-asiat, nukahtaminen/uni
 • Leikkitaidot; mieleiset leikit, kaverileikki, leikin laatu (mielikuvituksellisuus) – Motoriset taidot tarvittavalla tarkkuudella; juoksu, kiipeily, hyppiminen, keinuminen, pyöräily, luistelu, jne – Valvonnan tarpeen aste; mm. impulsiivisuus
 • Tunteiden säätelyn taidot, mielenkiinnon jakaminen, tarkkaavuuden säätely, uusien taitojen opettelun mielekkyys, itseluottamus
 • Aistisäätelyn taidot (ääni-, tunto-, yms. herkkyys)

Nykytila/status: Fyysinen perusstatus, liikkuminen, valikoiden neurologinen status. Kontaktiin tulo, puheen laatu, kommunikointi. Vuorovaikutus vanhemman kanssa. Toiminta tilanteessa. Kynän käyttö tarv. Numeroiden ja kirjainten tunnistus tarv. Palapelin kokoaminen tarv. Kasvu.

2) Kuntoutussuunnitelmaosuus: Lääkäri kirjaa KUNPA-lehdelle

Suunnitelman tekoon ovat osallistuneet:

Vanhempien esiin nostamat merkittävimmät haasteet ja vahvuudet lapsen arjen toimintakyvystä.

Varhaiskasvatuksen ICF-muotoinen palaute, ryhmiteltynä vaikeusasteen mukaan. Sitä voi täydentää sanallisella palautteella.
Esim. Ehdotonta haastetta (4) tulee esiin puhumisessa (d330). Erityistä haastetta lapsella (3) on puheen ymmärtämisessä (d310) ja henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa (d720, d750). Lapsi ei pysty vielä ilmaiseman itseään puheella, mutta osallistuu mielellään toiminnallisiin leikkeihin. Hän hyötyy tukiviittomista ja kuvatuesta ja on oppinut käyttämään tukiviittomia.

Muiden toimijoiden ICF-luokituksen huomioiva palaute vastaavalla tavalla. Terapia-arvioiden yhteenveto, terapiapalautteiden yhteenveto, psykologin arvion yhteenveto.

Suunnitelma lapsen kehityksen tueksi ajalle XX.XX.XXXX- YY.YY.YYYY (1(-2) v ajaksi):

Lyhyt yhteenveto: ikä, haasteiden kuvaus, terapian ja muiden interventioiden tarpeellisuus toimintakyvyn ja osallistumisen kannalta.

Toimintakyvyn kuvaus ICF-koodein:

Osallistumisen ja suoritusten tasolla:

Kehon toimintojen tasolla:

Kokonaiskuntoutuksen päätavoite/päätavoitteet:

Osatavoitteet:
1.
2.
3. jne.

Suunnitelma:

 1. suositellaan vaativana lääkinnällisenä/lääkinnällisenä kuntoutuksena XX terapiaa XX x 45(60)min /v. Vo/koti/päiväkotikäynteinä jne. (Perustelut ja tavoitteet.) Terapian tuottaja.
 2. Muut suositukset vammaispalvelut, varhaiskasvatus
 3. Suositus <16v lapsen vammaistuesta, perustelut
 4. Suositus soveltuvasta sopeutumisvalmennuskurssista
 5. muut jatkosuunnitelmat (mahd. lähetteet, lisätutkimustarpeet)
 6. suunnitelman päivitysajankohta ja mahd. väliarvioiden tarve

Jakelu: B-tod tai yhteenveto x1 kodin kautta kelaan/suoraan kelaan, kuntoutussuunnitelmayhteenveto x4 kotiin, kodin kautta varhaiskasvatukseen ja hoitaville terapeuteille.

DIAGNOOSI(T):

Vastaa

Vieritä ylös