KESY-toimintamalli

KESY:n yhteys opetussuunnitelmaan, tavoitteisiin ja arviointiin

KESY-materiaali on syntynyt ruohonjuurella, luokassa, käytännön tarpeesta. Pitkä kokemus koulun keskusteluista johdatti etsimään sellaisia työkaluja, joiden avulla lapsen osallisuus toteutuu oikeasti eikä vain tavoitteena paperilla. Uskomme, että palaverista voi tulla lapselle, hänen huoltajalleen ja opettajalle sekä muille osallistujille miellyttävä ja jopa voimauttava kokemus. 

KESY-keskustelussa oppilas tulee nähdyksi, kuulluksi ja osalliseksi riippumatta siitä millaiset hänen kykynsä kielelliseen vuorovaikutukseen ovat. Kuvien myötä myös huoltajat, joilla on kieleen ja kommunikaatioon liittyviä rajoitteita pääsevät paremmin mukaan. 

KESY-toimintamallissa siirrytään paperiin tuijottelusta ja kirjaamisesta symbolien tukemaan verbaaliseen ja nonverbaaliseen vuorovaikutukseen, jossa katseella, asennoilla ja ilmapiirillä sekä tilanteen materiaalisilla tekijöillä on tärkeä merkitys. KESY-tuokiossa avautuu positiivinen tila oppilaan ja perheen identiteeteille. Tämä luo pohjaa yksilöllisyydet huomioivalle yhteistyölle. 

Valtakunnallisen OPS:n lisäksi tavoitteisiin, arviointiin, osallisuuteen ja koti-koulu-yhteistyöhön on tarkennuksia kunta- ja koulutasolla. Seuraaviin teksteihin on poimittu olennaisia tietoja OPS 2016:n lisäksi Oulun kaupungin arviointiohjeista (Oulun kaupungin Arvioinnin ABC 2018). 

Arvioinnin vuosikello

1-6 -luokkien kehityskeskustelut syksyllä

Arvioinnin vuosikellon mukaan 1-6- luokkien kehityskeskustelut toteutetaan syyslukukauden alussa. Huoltaja ja oppilas saavat sen rungon etukäteen nähtäväksi oppilastietojärjestelmään. Keskustelussa määritellään oppimisen edistymiseen, työskentelytaitoihin tai käyttäytymiseen liittyviä, oppimista edistäviä tavoitteita, jotka kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppiainekohtaisia tavoitteita ei merkitä oppilastietojärjestelmään, ellei siihen ole erityistä tarvetta. Tehostetun ja erityisen tuen keskustelut käydään niihin tarkoitettujen sisältöjen puitteissa ja kirjataan myös oppilastietojärjestelmään.

1-5 -luokkien arviointikeskustelut keväällä

1-5-luokkien arviointikeskustelut toteutetaan joulu-tammikuussa. Näihin keskusteluihin on olemassa keskustelurunko ja niissä on hyvä olla mukana näyttöjä osaamisesta, portfolioita, ym. tuotoksia. Keskustelun pohjana voi olla myös etukäteen täytetty itsearviointikaavake. Tässäkin keskustelussa tavoitteet päivitetään oppilastietojärjestelmän oppimissuunnitelmaan. Arviointikeskustelu auttaa oppilasta hahmottamaan ja ymmärtämään, mitä hänen on tarkoitus oppia, mitä hän on oppinut ja miten hän voi edistää oppimistaan. Keväällä oppilas saa lukuvuositodistuksen, joka on yhteenveto koko vuoden arvioinnista. 

Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävä on ohjata ja kannustaa opiskelua. Arvioinnin tulee olla monipuolista ja kohdistua oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen, ei persoonaan ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Arvioinnin tulee olla keskustelevaa ja vuorovaikutteista. Sen tulee edistää oppimista ja kehittää oppilasta itse- ja vertaisarviointiin. Siinä tulee huomioida erilaiset oppimis- ja työskentelytavat sekä huolehtia edistymisen ja osaamisen osoittamisen esteettömyydestä. 

Arvioinnissa on tärkeää tukea oppilasta oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä. Sen avulla saatavaa tietoa hyödynnetään opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa. Sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Keskustelut huoltajan ja oppilaan kanssa edistävät luottamusta ja välittävät tietoa oppilaasta. 

Lukuvuoden aikana arviointia dokumentoidaan oppilastietojärjestelmään kirjattavilla oppimissuunnitelman päivityksillä ja jatkuvan arvioinnin keinoilla. Lukuvuositodistus on näiden arviointitasojen yhteenveto. 

Kokonaistilanne hahmottuu

KESY-materiaalin avulla voidaan kartoittaa oppilaan kokonaistilanne ja löytää juuri hänelle ja hänen tarpeisiinsa sopivat konkreettiset tavoitteet syksyn kehityskeskustelussa. Näihin tavoitteisiin ja yleisiin koulunkäynnin piirteisiin palataan pitkin kouluvuotta, erityisesti vuodenvaihteen arviointikeskustelussa sekä keväällä KESY-taulun valokuvan ja oppilastietojärjestelmään kirjatun tiedon avulla.

Tehostetun ja erityisen tuen palavereihin KESY tuottaa tietoa oppilaan kokemusmaailmasta, haasteista ja vahvuuksista opetus- ja tukitoimien järjestelyiden helpottamiseksi. Opiskelun eriyttämisen tarve tavanomaista itsenäisempään ja laajempaan suuntaan tulee myös näkyviin KESY-keskustelussa ja konkretisoi mahdollisuudet yksilöllisiin järjestelyihin. 

KESY:n kuvakortit auttavat oppilasta ymmärtämään mistä keskustelussa puhutaan ja nostamaan esille hänelle merkityksellisiä asioita. Samalla kun oppilas sijoittelee kuvia, hän toteuttaa itsearviointia ja saa siitä heti palautetta. Kuvien kautta oppilaalle konkretisoituu hänen toimintaympäristönsä sekä toimet ja taidot, joita hän on jo oppinut, on parhaillaan oppimassa ja etenee oppimaan. Kesy-tuokiossa oppilas tulee hyväksytyksi siinä missä hän kokee juuri nyt olevansa ja hänen potentiaalinsa konkretisoituvat tavoitteiden asettelussa ja kannustavassa palautteessa.

Lähde: KESY-kortit. Vanhempainliitto, Valteri

Vastaa

Vieritä ylös