Käytöstavat

KÄYTÖSTAVAT- määritelmä

Ihminen on yhteisönsä jäsen, jossa vastaa itse omista toimistaan sekä sanomisistaan. Yhteisen elämän sekä kanssakäymisen sujumiseksi tarvitsemme myös yhteisiä käyttäytymissääntöjä sekä -tapoja, joita kaikki noudattavat. Hyvä tapa saa aikaan myönteistä ilmapiiriä, auttaa poistamaan kommunikaation tiellä olevia esteitä ja sujuvoittaa asioita. Hyvät tavat toimivat määrittävinä tekijöinä kohdatessamme toisia. Osaammeko huomioida toisten oman tilan, tervehtiä tai tarvittaessa antaa omaa rauhaa? (Valonen 2014, 11–12.) Hyvien käytöstapojen pohjalla on ajatus toisten huomioimisen sekä kunnioittamisen tärkeydestä. Hyvät tavat ovat osa jokapäiväistä elämää ja niiden tulisikin olla läsnä arjessa jatkuvasti. (Laitinen & Jauhiainen 2000, 48.) Hyvien käytöstapojen perusasioita ovat muun muassa kiittäminen ja huomaavaisuus, anteeksi pyytäminen, sovitusti paikalle saapuminen sekä kohtelias käytös. Hyviin käytöstapoihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat lausahdukset: ole hyvä, hyvää päivänjatkoa sekä mitä kuuluu. (Valonen 2014, 21–31.)

LÄHTEET :

Laitinen, M. & Jauhiainen, M. 2000. Tavat ja kulttuurit koulutodellisuudessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

Valonen, H. 2014. Hyvä käytös. Kaikki mitä tulee tietää. Helsinki: Auditorium.

62

11.1.TERVEHTIMINEN

Keskustele opetettavasta taidosta

Keskustelkaa yhdessä tervehtimisen merkityksestä; missä tilanteissa tervehditään, miksi ja miten?

Havainnollista ja selitä taitoa

Miettikää yhdessä erilaisia tervehtimistapoja eri tilanteisiin. Minkälaisia käytöstapoja/ohjeita kuuluu tervehtimiseen? Miten eri kulttuuritaustat vaikuttavat tervehtimiseen? Mitä tunteita tervehtiminen tai tervehtimättä jättäminen aiheuttaa?

Harjoituta taitoa

 • Luottamusharjoituksia, opetellaan katsomaan toista silmiin esim. Pareittain peiliharjoitus, toinen tekee liikkeitä ja toinen matkii peilinä
 • Tervehdysleikki: kuljetaan tilassa musiikin tahtiin, kun musiikki pysähtyy otetaan pari ja tervehditään häntä. Leikkiä on helppo varioida esim.tervehditään eri tyyleillä.
 • Bussi tulee -harjoitus: seisotaan ringissä katseet piirin keskustaan, osallistujat katsovat maahan, leikinvetäjä huutaa bussi tulee, jolloin jokainen hakee katsellaan toisen osallistujan katseen. Mikäli katseet kohtaavat, pääsevät bussin kyytiin ja siirtyvät pois. Vahvista taitoa
 • Sovitaan ryhmän kanssa että viikon ajan tervehditään ryhmän jäseniä yhteisesti sovitulla tavalla.
 • Taidon karttuessa sovitaan kotitehtäväksi että jokainen tervehtii viikon aikana jotakin tuntematonta ihmistä kuten kaupan kassa, bussikuski.
 • Käydään keskustelua miltä tervehtiminen tuntuu, onko ryhmäläisten suhtautuminen muuttunut, mitä vaikeaa tervehtimisessä saattaa olla?

63

11.2. KIITTÄMINEN

Keskustele opetettavasta taidosta

Keskustellaan yhdessä kiittämisen merkityksestä; missä tilanteessa kiitetään, miksi ja miten?

Havainnollista ja selitä taitoa

Mietitään yhdessä erilaisia kiittämistapoja eri tilanteisiin. Millä sanoilla voi kiittää? Voiko kiitoksen välittää sanattomasti? Mikä vaikutus kiittämisellä tai kiittämättä jättämisellä voi olla?

Harjoituta taitoa

• Mietitään kiitollisuuden aiheita
o Leikkaa lehdistä kuvia ja liimaa ne pahville kiitollisuuden kartaksi o Kuvakorttien kautta pohditaan mistä asioista olemme kiitollisia

• Lahjan anto-harjoitus: osallistujat seisovat piirissä, jokainen hakee piirin keskeltä omalla vuorollaan mielikuvituslahjan vieruskaverilleen, kaveri kiittää lahjasta sanoin “Kiitos olen aina halunnut tällaisen……” ja määrittelee minkä lahjan on mielestään saanut.

Vahvista taitoa

• • •

Kiitä kaveria-harjoitus: laitetaan jokaisen osallistujan selkään paperi, jossa lukee “Kiitos että olet….” ja jokainen lisää oman positiivisen asian kaverista.
Viedään kiittäminen arkipäivään, jokainen harjoittelee kiittämistä omassa elämässään.

Pohditaan yhdessä kiittämistilanteita ja mitä tunteita ne ovat herättäneet? Onko kiittämisellä ollut jotakin vaikutusta?

64

11.3. ANTEEKSI PYYTÄMINEN JA ANTEEKSI ANTAMINEN

Keskustele opetettavasta taidosta

keskustelkaa anteeksi pyytämisestä ja anteeksi antamisesta. onko anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen aina helppoa? Milloin se voi olla vaikeaa? Miksi on tärkeää antaa/pyytää anteeksi? Miltä tuntuu, kun antanut toiselle anteeksi? mitä voi seurata siitä, että ei anna anteeksi toiselle?

Havainnollista ja selitä taitoa

Anteeksi pyytämisessä tavoitteena oppia/harjoitella toisen ihmisen huomioonottamista ja empaattisuutta. oppia näkemään omien tekojen vaikutukset ja miksi pyytää anteeksi.

Anteeksi antamisessa tavoitteena oppia hyväksymistä, myötätuntoa ja armollisuutta. Päästämään irti asioista, joille ei voi mitään. harjoitellaan asian käsittelyä tilanteiden jäsentämisellä, syiden ja seurauksien hahmottamisella.

Harjoituta taitoa

Näytellään tilanteita, joissa toinen pyytää ja antaa anteeksi. pysäytetään tilanne (still-kuva) ja toiset voivat antaa ohjeita näyttelijöille miten pitäisi toimia.

Vahvista taitoa

Huomioidaan anteeksi pyytämistä/antamista koulun arjessa. Materiaalivinkit:
http://www.kidsskills.org/fin/vastuunportaat/

11.4. OHJEEN NOUDATTAMINEN

Keskustele opetettavasta taidosta

Keskustelkaa ohjeen noudattamisen taidosta. Voi keskustella myös laeista ja liikennesäännöistä. Miksi taito on hyödyllinen? Onko ohjeita helppo aina noudattaa? Onko

65

kaikkia ohjeita aina noudattava? Kenen ohjeita pitää noudattaa? Onko joskus tilanteita, että ohjeita ei kannata noudattaa?

Havainnollista ja selitä taitoa

 • Jotta voi noudattaa ohjeita, kuuntele mitä sinulle kerrotaan.
 • Jos et ymmärtänyt ohjeita, kysy asiasta.
 • Mieti onko ohjetta hyvä noudattaa.
 • Kertaa ohjeet mielessäsi.
 • Noudata ohjeita ja tarkista menikö suoritus oikein. Harjoituta taitoa Tehkää lapuille lyhyitä ohjeita (esim. Mene vessaan ja pese kätesi. Hae hyllystä kirja ja istu tuolille lukemaan. Pyyhi taulu ja palaa paikallesi.) Työskennellään pareittain. Toinen lukee ohjeen ja toisen tehtävä on kuunnella ja noudattaa ohjetta. Yhdessä arvioidaan miten ohjeen noudattaminen sujui. Vahvista taitoa Annetaan positiivista palautetta ohjeiden noudattamisesta. 11.5 RYHMÄSSÄ TOIMIMINEN Keskustele opetettavasta taidosta Keskustellaan miksi on tärkeää opetella toimimaan ryhmässä? Mitä taitoja tarvitaan ryhmässä toimimisessa? Mitä ryhmän toiminnalle tapahtuu jos kaikki eivät toimi yhteisesti sovitulla tavalla? Havainnollista ja selitä taitoa Mietitään yhdessä millä tavoin voimme yhdessä sopia ryhmän säännöistä ja toimintatavoista? Pohditaan minkälaisia eri rooleja ihmisillä on ryhmässä? Mitä taitoja ja asioita vaaditaan ryhmän jäseniltä?

66

Harjoituta taitoa

• Laaditaan ryhmän yhteiset säännöt
o Jokainen kirjoittaa lapulle oman säännön ja niistä kootaan yhteiset säännöt
o Ryhmän kanssa valmistetaan kuvakortteja/sanakortteja esim.kuuntelen,

odotan, annan puheen vuoron, osallistun. Jokaisen kerran alussa ryhmäläiset valitsevat oman kortin millä sitoutuu ryhmän toimintaan sillä kerralla. Kortit voidaan koota seinälle yhteiseksi sopimukseksi.

• Ryhmäyttämisharjoitteet, harjoitellaan ryhmässä toimimista
o Matonkääntö; ryhmä seisoo maton päällä, yritetään kääntää matto toisin päin

niin, ettei osallistujien jalat koske maton ulkopuolelle.
o Osallistujat ovat piirissä, katse keskustaan päin, puhua ei saa, tarkoituksena

on että ryhmä astuu yhtäaikaisesti askeleen kohti piirin keskustaa
o Osallistujat ovat piirissä, katse keskustaan päin, tarkoituksena on sanoa numerot järjestyksessä 1-> niin että jokainen osallistuja sanoo vuorollaan

numeron, puhumatta muiden kanssa yhtä aikaa. (Lisää harjoitteita Aalto, M. 2000. Ryhmästä ryppääksi.)

Vahvista taitoa

 • Perustetaan kuvitteellinen firma/yritys: Ryhmä valitsee itse roolit (esim.johtaja, kirjanpitäjä, työläinen jne.), ryhmä suunnittelee firman logon, minkälainen firma on, mitä firman jäsenet tekevät, toimintasuunnitelman. Esitellään firmat toisille ja pohditaan eri rooleja.
 • Keskustellaan oman ryhmän sen hetkisestä tilanteesta. Pohditaan mikä on hyvää ja missä on kehittämisenpaikkoja. Valitaan yhteisesti muutama kehittämiskohde johon kaikki sitoutuvat. Sitoutumista voidaan vahvistaa askartelemalla esim.avaimenperät helmistä, yksi helmi kuvastaa yhtä kehittämiskohdetta. Kehittämiskohteisiin on hyvä palata myöhemmin uudelleen ja päivittää tilanne. Yhdessä toimimisen edellytyksenä ovat yhteiset toimintamallit, jotka kuitenkin jättävät jokaisen yksilön sekä ryhmän luovuudelle riittävästi tilaa. Ryhmässä toimiessaan lapsi tarvitsee erityisesti niitä kaveritaitoja, jotka mahdollistavat erilaisissa ryhmissä toimimisen tarkoituksenmukaisella tavalla.

67

Vastaa

Vieritä ylös