ICF-luokitus

ICF-viitekehys on Oppimaan taitovalmennuksen perusta. Se tarjoaa kansainvälisen luokituksen taitojen ja haasteiden tunnistamiseen ja taitovalmennuksen toteuttamiseen.

ICF-viitekehys

Toimintakyky on yläkäsite, joka kattaa kaikki ruumiin/kehon toiminnot, suoritukset sekä osallistumisen
• Toimintarajoitteeet on yläkäsite, joka kattaa ruumiin/kehon vajavuudet ja suoritus- ja osallistumisrajoitteet
• Terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila (WHOn määritelmä), ei vain sairauden poissaoloa

ICF-koodeja on mukana ICD-10:n seuraavassa versiossa, ICD-11:ssä
• Ne löytyvät ns. toimintakykyominaisuuksina (functional properties), jotka on määritelty noin sataan kuntoutusta vaativaan sairauteen, tautiin tai vammaan

WHO kehittää kansainvälistä terveyden toimenpiteiden luokitusta (International Classification of Health Interventions)
• Tavoitteena on, että sen avulla voi kuvata kaikki lääketieteellisen hoidon, hoitotyön, kuntoutuksen, sosiaalityön ja terveyden edistämisen toimenpiteet
• Toimenpiteiden kohteiden (target) määrittely perustuu ICF-luokituksen käsitteisiin, koska toimenpiteet suuntautuvat aina jonkin toimintarajoitteen hoitoon tai kuntoutukseen, lisäksi toimenpiteen määrittelyyn kuuluu menetelmä (mean) ja toiminto (action).

Vammaissopimus ja ICF
• Vammaissopimuksen mukainen ICF:n käyttäminen edellyttää asiantuntemusta toimintakyvyn arvioinnissa
• Oleellista on osata valita asiakkaan kannalta relevantit kuvauskohteet ja sisällyttää tarvittavat ympäristö- ja yksilötekijät
• Tavoitteena on kuvata vammaisen henkilön kokemus toimintakyvystään ja sen rajoitteiden seurauksista sekä siitä, mitä tekijöitä hän itse pitää tärkeimpinä, kun ratkaisuja haetaan
• On huomioitava osallisuuden periaatteen ja ihmisoikeuksien toteutuminen kuvaamisprosessissa ja tilastoinnissa

ICF-luokitus jakautuu kahteen osaan
Osa 1: Toimintakykyä ja toimintarajoitteita kuvaava osa sisältää
• ruumiin/kehon toiminnot (b) ja rakenteet (s)
• suoritukset ja osallistuminen (d)

Toimintakykyä ja toimintarajoitteita kuvaava osa
• Kehon toiminnoissa ja rakenteissa on kahdeksan toisiaan vastaavaa pääluokkaa, joilla kuvataan elinjärjestelmien fysiologisia ja psykologisia toimintoja tai kehon/ruumiin anatomisia osia

Kehon toiminnot

 1. Mielentoiminnot
 2. Aistitoiminnot ja kipu
 3. Ääni- ja puhetoiminnot
 4. Sydän ja verenkierto-, veri-, immuuni- ja hengitysjärjestelmän toiminnot
 5. Ruoansulatus-, aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmän toiminnot
 6. Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamisjärjestelmän toiminnot
 7. Tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot
 8. Ihon ja ihoon liittyvien rakenteiden toiminnot

Kehon rakenteet
1. Hermojärjestelmän rakenteet

 1. Silmä, korva ja niihin liittyvät rakenteet
 2. Ääneen ja puheeseen liittyvät rakenteet
 3. Sydän ja verenkierto-, immuuni- ja hengitysjärjestelmän rakenteet
 4. Ruoansulatus-, aineenvaihdunta- ja
  umpieritysjärjestelmän rakenteet
 5. Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamisjärjestelmän rakenteet
 6. Liikkeeseen liittyvät rakenteet
 7. Ihon rakenne ja ihoon liittyvät rakenteet

Suorituksissa ja osallistumisessa on yhdeksän pääluokkaa, jotka kattavat kaikki elämän alueet

 1. Oppiminen ja tiedon soveltaminen
 2. Yleisluontoiset tehtävät ja vaateet
 3. Kommunikointi
 4. Liikkuminen
 5. Itsestä huolehtiminen
 6. Kotielämä
 7. Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet
 8. Keskeiset elämänalueet
 9. Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä

Osa 2: Kontekstuaalisia tekijöitä kuvaava osa
• Kontekstuaalisia tekijöitä kuvaava osa käsittää
• ympäristötekijät (e)
• yksilötekijät (pf)
• Ympäristötekijöiden viisi aihe-aluetta sisältävät sen fyysisen, sosiaalinen ja asenneympäristön, jossa ihminen elää

Ympäristötekijöiden osa-alue
• Viisi aihe-aluetta sisältävät sen fyysisen, sosiaalinen ja asenneympäristön, jossa ihminen elää.

 1. Tuotteet ja teknologiat
 2. Luonnonmukainen ympäristö ja ihmisen tekemät ympäristömuutokset
 3. Tuki ja keskinäiset suhteet
 4. Asenteet
 5. Palvelut, hallinto ja politiikat

Yksilötekijöitä ovat mm. ikä, sukupuoli, elämäntyyli, tavat, koulutus ja ammattitaito. Laajan sosiaalisen ja kulttuurisen vaihtelun vuoksi yksilötekijöitä ei ole luokiteltu.

Vastaa

Vieritä ylös