Hahmotusvaikeudet

Selviytymiskeinoja oppimisvaikeuksiin

Ulkoiset keinot

Ei pyritä muuttamaan yksilön kognitiivisia taitoja. Hyväksytään, että yksilöllä on toimintakykyrajoitteita. Keinoja

 • Ympäristön muokkaaminen
 • Odotusten muuttaminen
 • Erityisten opetusmetodien käyttä

Sisäiset keinot

Tavoitteena yksilön muutos. Keinoina

 • Taitojen kehittäminen
  • Häiriintyneiden taitojen harjaannuttaminen
 • Strategioiden opetus
  • Vaikeuksien kompensaatio

Sisäisillä keinoilla tarkoitetaan suoria toimenpiteitä, joila pyritään vaikuttamaan henkilöön, jolla vaikeus on. Niillä yritetään muuttaa yksilön toimintakykyä tai toimintatapaa. Ulkoisilla keinoilla muokataan ympäristöä paremmin tukemaan oppimista.

Sisäiset keinot perustuvat neuropsykologiseen oppimiskäsitykseen. Sen mukaan harjoitus muuttaa taitojen edustuksia aivoissa eli hermosto mukautuu harjoittelun myötä: aivot oppivat ja samalla ylemmäntasoisilla kognitiivisilla taidoilla voidaan ottaa haltuu alemmantasoisia taitoja. Tähän perustuu se, että sisäisiin keinoihin perustuva harjoittelu voidaan jakaa niihin, jotka pyrkivät vaikeuden suoraan harjaannuttamiseen ja niihin, jotka kehittävä häiriöön nähden korkeammantasoisia aivotoimintoja eli keinoja, joiden avulla vaikeuden kanssa on helpompi selvitä.

esim. avaruudellisen hahmottamisen harjoittelu rakentelutehtävillä, toisesta tavasta esimerkki, metatietoisuuden lisääminen visuaalisen tarkkaavuuden vaikeuksista ja siihen liittyvä harjoittele esim. oman työn tarkistamisen opetteleminen.

Metakognitiivinen tieto on ymmärrystä tiedonkäsittelyyn vaikuttavista asioista ja erilaisten toimintatapojen vaikutuksista. esim. erilaiset strategiat. Sisäisten keinojen vahvuutena on se, että oikein ajoitettuina ja toteutettuina niiden avulla on mahdollista muuttaa yksilön toimintakykyä niin, etät tulevaisuudessa oppiminen ja toiminta helpottuvat. mutta vaikkutus edellyttää pitkää ja systemaattista työtä.

Joskus käytössä on ollut vain ulkoisia keinoja. kun keinot muuttuvat, esim opettaja tai koulu vaihtuu, ongelmat palaavat ehkä suurempina. mikäli käytetään vain ulkoisia tukemisen keinoja, ei ole odotettavissakaan, että yksilössä tapahtuisi muutoksia. yksilöllistetty matematiikka ei poista hahmotusvaikeuksia. Sisäiset ja ulkoiset keinot eivät voi koskaan korvata toisiaan.

Sisäisten keinojen avulla saavutetaan usein pysyvämpää muutosta ja ne ovatkin harjoittelussa keskeisiä. jos esim älylliset taidot heikot, ulkoiset keinot voivat olla ainoa tapa.

Sisäiset keinot: Hahmotushäiriöiden suora harjaannuttaminen

 • mikä hahmottamisessa häiriintynyt
 • kuinka vaikea-asteisesti
 • minkiäikäinen lapsi
 • miten lapsen muu kehitys on edennyt
 • harjaannuttamisen lähtökohta hierarkiassa mahdollisimman alhaalla, silloin laajimmat toimintkykyvaikutukset
 • harjaannuttaminen kohdistettava siihen missä ongelma sijaitsee
 • samalla vahvistetaan toiminnanohjausta eli nostetaan visuaalinen prosessointi tietoisemmalle tasolle
 • toiminnanohjaus on sisäistä puhetta

 • toiminnanohjaus on jonkinlaista strategiaopetusta
 • strategiaopetus tarkoittaa, etät lapselle opetetaan, miten jokin asia tehdään
 • mitä monimutkaisemmasta tehtävästä on kysymys, sitä tärkeämmäksi nousee toiminnanohjauksen rooli

Strategiaopetuksessa käytetään usein mallittamista, malli siirretään vaiheittain lapsen taidoksi

 • aikuinen esittelee mallin
 • aikuinen tekee tehtävän mallin mukaisesti
 • lapsi tekee tehtävän aikuisen antaman mallin mukaisesti
 • lapsi tekee tehtävän aikuisen kielellistämän ohjeen mukaan ja
 • lapsi tekee tehtävän ilman aikuisen mallia

vaiheittaisuus mahdollistaa riittävän toiston ja kerrallaan harjoiteltavien strategioiden määrä on mahdollisimman pieni

Visuaalisen tarkkaavuuden häiriö

 • erilaiset etsintätehtävät tyypillisiä
  • tiedetään mitä etsitään
  • etsittävä asia pitää löytää tai päätellä

Hierarkinen järjestys

 1. Tehtävät, joissa etsitään yhdestä kuvasta yksi asia, joka on ennalta määrätty
  • Etsi samanlainen kuvasta
 2. Tehtävät, joissa etsitään yhdestä kuvasta useampia asioita, jotka on ennalta määrätty
  • Etsi samanlaiset kuvasta
 3. Tehtävät, joissa etsitään yhdestä kuvasta yksi asia, jota ei ole ennalta määrätty
  • Mikä kuvasta puuttuu?
 4. Tehtävät, joissa etsitään yhdestä kuvasta monta asiaa, joita ei ole ennalta määrätty
  • Mitä kuvasta puuttuu?
 5. Tehtävät, joissa vertaillaan kahata kuvaa, jotka eroavat toisistaan yhdellä tavalla
  • Miten kuva eroaa toisesta?
 6. Tehtävät, joissa vertaillaan kahta kuvaa, jotka eroavat toisistaan useammalla tavalla
  • Miten kuvat eroavat toisistaan

Metatiedon mukaan ottaminen on oleellinen osa minkä tahansa kognitiivisen häiriön kuntoutusta. Sillä tarkoitetaan harjoittelijan tietoisuutta ongelmasta. Metataidot jaetaan metatietoon ja metataitoon.

Metatieto tarkoittaa pulmakohdan tai ongelma-alueen tiedostamista: Minulta helposti asioita huomaamatta. Teen usein huolimattomuusvirheitä.

Metataito tarkoittaa niitä konkreettisia tapoja ja toimintoja, joilla tietty ongelma voidaan toteuttaa niin, että suoriutumisen ongelmakohdat tulevat huomioiduksi. Eli konkreettinen kyky muuttaa omaa toimintaa. Metataito kehittyy metatiedon kautta, joten ensin metatieto haltuun. TArkistan aina tehtävät tehtyäni ne. Etenen systemaattisesti, jotta mitään ei jäisi huomaamatta.

Kolmas tärkeä osa on toiminnanohjauksen mukaan ottaminen. eli ne konkreettiset prosessit, jotka voivat olla metakognitiivisen taidon osina. johdonmukaisuus ja strategisuus. sisäinen puhe.

tee-kerro, kerro-tee / kuvataan ensin ulkoisella puheella

Vastaa

Vieritä ylös