Autismikirjon oirekuva

Autismikirjon häiriölle on luonteenomaista

 • puutteet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa sekä
 • rajoittuneet, toistavat ja joustamattomat mallit käyttäytymisessä ja kiinnostuksissa

Autismikirjon taustaa

 • monitekijäinen tausta
 • neurokognitiivisten toimintojen erilaisuus eli tiedon käsittelyn ja toiminnan erilaisuus
 • adaptiiviset ja kompensoivat taidot vaikuttavat toimintakykyyn
 • oireyhtymään voi liittyä erityistaitoja mutta ne eivät kuulu diagnostisiin kriteereihin
Anita Puustjärvi

Keskeiset oireet

 • vaikeudet vastavuoroisessa vuorovaikutussuhteessa
 • vaikeudet vuorovaikutuksessa tarvittavan kommunikaation käytössä
 • vaikeudet luoda, ylläpitää ja ymmärtää ikätasoisia ystävyyssuhteita
Anita Puustjärvi

Autismikirjon vaikeusaste

Vaikeusaste

 • vaikeusasteella pyritään määrittämään ydinoireiden aiheuttamaa haittaa toimintakyvylle
 • toimintakyky on kontekstisidonnainen ja siihen vaikuttavat myös mm. stressi ja motivaatio
 • vaikeusaste voi pysyä samankaltaisena eri ikävaiheissa tai se voi lievittyä tai vaikeutua iän myötä
Anita Puustjärvi

Autismikirjon varhainen tunnistaminen

Varhaiset oireet, jotka herättävät huolen

 • Lapsi ei käytä viestinnällisiä eleitä (osoittaminen, vilkuttaminen) 12 kuukauden iässä
 • Lapsi ei tuota spontaaneja kahden sanan ilmaisuja 24 kuukauden iässä.
 • Lapsi ei tuota sanoja 16 kuukauden iässä.
 • Lapsi on menettänyt saavutettuja taitoja.
 • Lapsi ei suuntaa hymyä tai osoita iloa aikuiselle kuuden kuukauden iässä.
 • Lapsi ei ääntele, hymyile tai reagoi/vastaa ilmeillä vastavuoroisesti yhdeksän kuukauden iässä.
 • Lapsi ei jokeltele 12 kuukauden iässä.

Lähde: Yliterva ym. Autismikirjon häiriön varhainen tunnistaminen ja diagnosointi Suomessa – perheiden näkemys. DUODECIM 2018:134 (20): 2047-54

Anita Puustjärvi

Huoli herää

 • huoli herää yleensä vanhemmissa tai lähisukulaisissa, joskus päivähoidossa ja vain harvoin neuvolassa
 • ensihuolen heräämisestä kestää keskimäärin 2 vuotta diagnoosiin
 • huoli saatetaan ohittaa tai jäädään seuraamaan, josko kehitys normalisoituisi
 • muut kehitykselliset viiveet voivat vaikuttaa tunnistamiseen

Autismikirjon häiriön oireet leikki-iässä

 • motoristen motoristen , kielellisten ja sosiaalisten taitojen kehityksessä usein viivettä
 • toistava, mekaaninen tai stereotyyppinen leikki; tavaroiden järjestely, pudottelu, lelujen laittaminen jonoon
 • yhteisen jaetun mielikuvitusleikin puute tai vähäisyys
 • saattaa leikkiä itsekseen, mutta ei jaa leikkiä
 • rinnakkaisleikki jatkuu tavallista pidempään
 • toiset lapset ikään kuin välineitä leikissä
 • voimakas tarve omaan reviiriin
 • vaikeus jakaa tavaroita
 • rutiinit joustamattomia
Anita Puustjärvi

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös