Autismikirjon oirekuva ja hoito

Tämän oppitunnin tarkoituksena on tarjota tietoa autismikirjon häiriöstä oirekuvasta. Oppituntiin sisältyy tekstiä, kaavioita ja 5 videota.

 • Autismikirjon häiriöt 2:26
 • Autismikirjon diagnosointi 3:30
 • Autismikirjon vaikeusaste 3:00
 • Autismikirjon taustasyitä 2:49
 • Tunne-empatian taustaa 3:53

Videoiden kokonaiskesto 15:38

Autismikirjon häiriölle on luonteenomaista

 • puutteet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa sekä
 • rajoittuneet, toistavat ja joustamattomat mallit käyttäytymisessä ja kiinnostuksissa

Autismikirjon taustaa

 • monitekijäinen tausta
 • neurokognitiivisten toimintojen erilaisuus eli tiedon käsittelyn ja toiminnan erilaisuus
 • adaptiiviset ja kompensoivat taidot vaikuttavat toimintakykyyn
 • oireyhtymään voi liittyä erityistaitoja mutta ne eivät kuulu diagnostisiin kriteereihin

Keskeiset oireet

 • vaikeudet vastavuoroisessa vuorovaikutussuhteessa
 • vaikeudet vuorovaikutuksessa tarvittavan kommunikaation käytössä
 • vaikeudet luoda, ylläpitää ja ymmärtää ikätasoisia ystävyyssuhteita

Autismikirjon diagnosointi

Autismikirjon häiriön vaikeusaste

Vaikeusaste

 • vaikeusasteella pyritään määrittämään ydinoireiden aiheuttamaa haittaa toimintakyvylle
 • toimintakyky on kontekstisidonnainen ja siihen vaikuttavat myös mm stressi ja motivaatio
 • vaikeusaste voi pysyä samankaltaisena eri ikävaiheissa tai se voi lievittyä tai vaikeutua iän myötä

Autismikirjon varhainen tunnistaminen

Varhaiset oireet, jotka herättävät huolen

 • Lapsi ei käytä viestinnällisiä eleitä (osoittaminen, vilkuttaminen) 12 kuukauden iässä
 • Lapsi ei tuota spontaaneja kahden sanan ilmaisuja 24 kuukauden iässä.
 • Lapsi ei tuota sanoja 16 kuukauden iässä.
 • Lapsi on menettänyt saavutettuja taitoja.
 • Lapsi ei suuntaa hymyä tai osoita iloa aikuiselle kuuden kuukauden iässä.
 • Lapsi ei ääntele, hymyile tai reagoi/vastaa ilmeillä vastavuoroisesti yhdeksän kuukauden iässä.
 • Lapsi ei jokeltele 12 kuukauden iässä.

Lähde: Yliterva ym. Autismikirjon häiriön varhainen tunnistaminen ja diagnosointi Suomessa – perheiden näkemys. DUODECIM 2018:134 (20): 2047-54

Huoli herää

 • huoli herää yleensä vanhemmissa tai lähisukulaisissa, joskus päivähoidossa ja vain harvoin neuvolassa
 • ensihuolen heräämisestä kestää keskimäärin 2 vuotta diagnoosiin
 • huoli saatetaan ohittaa tai jäädään seuraamaan, josko kehitys normalisoituisi
 • muut kehitykselliset viiveet voivat vaikuttaa tunnistamiseen

Autismikirjon häiriön oireet leikki-iässä

 • motoristen , kielellisten ja sosiaalisten taitojen kehityksessä usein viivettä
 • toistava, mekaaninen tai stereotyyppinen leikki; tavaroiden järjestely, pudottelu, lelujen laittaminen jonoon
 • yhteisen jaetun mielikuvitusleikin puute tai vähäisyys
 • saattaa leikkiä itsekseen, mutta ei jaa leikkiä
 • rinnakkaisleikki jatkuu tavallista pidempään
 • toiset lapset ikään kuin välineitä leikissä
 • voimakas tarve omaan reviiriin
 • vaikeus jakaa tavaroita
 • rutiinit joustamattomia

Autismikirjon häiriön taustasyitä

Neurokognitiiviset poikkeavuudet

Särö peilisolujärjestelmässä

Anita Puustjärvi: Tunne-empatian taustaa

Hoidosta ja kuntoutuksesta

Varhain alkava, monimuotoinen, tavoitteellinen ja riittävän 
pitkäjänteinen kuntoutus parantaa toimintakykyä

 • sensitiivinen ja palkitseva sosiaalisen vuorovaikutuksen tukeminen
 • toimintakyvyn tukeminen, elämänhallinnan ja selviytymistä tukevien taitojen kehittäminen
 • perheen jaksamisen tukeminen

Oireenmukainen lääkehoito

 • oksitosiini voi parantaa tunneilmaisujen tunnistamista, empatiakykyä ja mentalisaatiota
 • uniongelmien hoitoon on tulossa uusi melatoniinivalmiste
 • käytösoireissa ensisijaisia ovat psykososiaaliset keinot
 • musiikkiterapian tehosta ristiriitaisia tuloksia
 • tutkimusnäytön vähäisyys ei tue ruokavaliohoitoja tai ravintolisien käyttöä autismioireiden hoidossa

Tunne- ja sosiaalisten taitojen kehityksen tukeminen

Tunnetaitojen vahvistaminen

Tunteiden nimeäminen

 • tunnekuvat, tunnemittari
 • peili, videointi
 • pelit (esim. tunne-etsivät)
 • jaetut tunnekokemukset

Tunteiden säätelyn opetteleminen

 • rauhoittumis- ja rentoutumiskeinot
 • muut tunteiden säätelyn keinot

Sosiaalisten taitojen vahvistaminen

 • sosiaalisten tilanteiden selittäminen ja toimintamallien opettelu
 • sosiaaliset sarjakuvatarinat, rooliharjoitukset, draama
 • toisen näkökulmaan tutustuminen
 • lukeminen, elokuvat

Autismi- ja Aspergerliitto on julkaissut runsaasti oppaita lapsen ja perheen tukemiseen. Löydät niitä täältä.

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös