Alakoulun taitovalmennuksen pikaohje

PIKAOHJEET ALAKOULUN TAITOVALMENTAJILLE
LAAJEMMAT OHJEET SEURAAVISSA MODUULEISSA

1. Toteuta KESY-keskustelu oppilaan
kehityskeskustelujen yhteydessä

Toteuta oppilaan tilannekuvan dokumentointi KESY-korteilla esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä. Oppilas kertoo korttien avulla omat vahvuutensa ja haasteensa. Keskustele päätteeksi oppilaan kanssa tavoitteista eli mitä taitoja hän on halukas harjoittelemaan. Korttipöytä eli oppilaan oma tilannekuva tavoitteineen dokumentoidaan valokuvalla. Huoltaja voi olla mukana lapsen keskustelussa. Vaihtoehtoisesti keskustele hänen kanssaan erikseen.

2. Toimintakyvyn arviointi

Täytä KESY-keskustelun jälkeen alakoulun ICF-lomake

 • Voit kutsua mukaan myös muita työntekijöitä havainnoimaan oppilasta.
 • Pyydä heitä antamaan omat arvionsa ICF-lomakkeella.
 • Kokoa kaikkien havainnot yhdelle ICF-lomakkeelle keskiarvon mukaan.
 • Vaihtoehtoisesti tehkää arviointi kaikki yhdessä samalla kertaa. Helpompaa ja nopeampaa.

Laadi toimintakykyprofiili

 • Lopuksi koosta arvioiden pohjalta oppilaan toimintakykyprofiili. Se kertoo yhdellä sivulla kokonaistilanteen.
 • Voit toimittaa toimintakykyprofiilin kouluterveydenhuoltoon, perhekeskukseen tai sote-keskukseen huoltajan luvalla. Se voi vauhdittaa tutkimusten tai palveluiden saamista.

HUOM: Tutustu toimintakykymobiiliin. Se sujuvoittaa toimintaa vielä enemmän ja säästää aikaa.

3. Tee taitovalmennuksen suunnitelma

Kirjaa vahvuudet, haasteet ja valmennuksen tavoitteet oppilaan asiakirjoihin

 • Kirjaa oppilaan asiakirjoihin keskeiset asiat KESY-keskustelusta ja toimintakyvyn arvioinnista ICF-lomakkeella.
 • Tutustu haasteiden ja taitojen tunnistamiseen seuraavissa moduuleissa ja kirjaa suunnitelmaan harjoiteltavat taidot ICF-luokituksen mukaan.
 • Lisää suunnitelmaan taitovalmennuksen vastuuhenkilöt – esimerkiksi luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja -työpari, joka toimii yhteistyössä huoltajien kanssa.
 • Liitä mukaan lapsen ICF-lomake ja toimintakykyprofiili.

Esittele suunnitelma oppilaan lähipiirin aikuisille ja sitouta heidät

Esittele valmis suunnitelma huoltajille ja oppilaan kanssa toimiville aikuisille. Varmista, että aikuiset ovat tietoisia suunnitelman sisällöstä ja että he tukevat oppilasta yhteisesti sovitulla mallilla.

Toteuttakaa ikätasoinen Taitokirja yhdessä oppilaan kanssa

KESY-keskustelun jälkeen oppilaalla on mielessä, mitä taitoja hän haluaa opetella. Kun oppilaan kanssa on sovittu, mitä taitoja hän ryhtyy harjoitelemaan, kysy häneltä, millaisen Taitokirjan hän haluaa. Taitokirjaan kirjataan opeteltavat taidot ja harjoitussuunnitelma. Se voi olla vihko, johon kerätään onnistumisen merkkejä. Taitokirjan voi tuunata myös puhelimeen.

4. Tue oppilaan taitojen harjoittelua koulun arjessa

Valmennuksen toteuttaminen

Koulun työntekijöinä teillä on hallussa paljon menetelmiä ja keinoja erilaisten taitojen harjoitteluun. Tämän kurssin työkalupakista löydätte lisää menetelmiä ja keinoja nimenomaan neurokirjoon liittyvien taitojen harjoitteluun.

Suunnitelman toteuttamisen tulisi olla ketterää, sillä kaikki keinot ja menetelmät eivät sovi kaikille. Siksi keinoja on syytä vaihtaa tarvittaessa.

Toteuttakaa taitojen harjoittelua oppilaan kanssa yksi taito kerrallaan. Taidon oppiminen tai valmennuksen työkalujen käyttö voi kestää vain lyhyen aikaa. Muutoksista, uusista keinoista ja taitojen oppimisesta tulisi tehdä asiakirjoihin merkinnät. Taitokirjaan lisätään tiedot onnistumisista.

Muistakaa koordinoida taitovalmennusta huoltajien kanssa.

Kun oppilas on oppinut yhden taidon, otetaan seuraava taito harjoitteluun.

5. Tee vaikuttavuuden arviointi

Järjestä uusi KESY-keskustelu ja täytä uusi ICF-lomake
Arvioi tuloksia ja päivitä suunnitelma

Toteuta KESY-keskustelu ja päivitä ICF-lomake puolivuosittain oppilaan kehityskeskustelujen yhteydessä syksyllä ja arviointikeskusteluissa keväällä.

Seuraa oppilaan toimintakykyprofiilin muutoksia

Toimintakykyprofiilin muutosten seuraaminen on tärkeää. Voit todeta huolen merkkejä jo varhain rakenteellisen ICF-työkalun avulla. Toisaalta, kehitystä voi tapahtua nopeastikin, joten uudet taidot on hyvä kirjata sitä mukaa, kun oppimista tapahtuu.

ICF on Maailman terveysjärjestön (WHO) kehittämä kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus. ICF:n avulla luotu toimintakykyprofiili antaa kokonaisvaltaisen kuvan lapsen toimintakyvystä. Se kertoo, miten oppilas toimii ja selviää arjessa.

ICF on työväline, jolla luodaan yhteinen ymmärrys, miten lasta voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Käyttämällä ICF-luokitusta moniammatillisessa yhteistyössä ammattilaisten laatimat tukisuunnitelmat ovat  yhdenmukaisia,  tasalaatuisia ja perhelähtöisiä. Sen avulla ammattilaiset voivat yhdessä

 • määritellä tuen tavoitteita
 • seurata tuen vaikuttavuutta
 • koota tietoa lapsen toimintakyvystä

Varmista ICF-lomakkeiden tiedonsiirto

Varmista, että lapsen taitovalmennukseen liittyvät tiedot ja ICF-lomakkeet siirtyvät oppilaan mukana eteenpäin.

Muista arvioida toimintakykyprofiilin avulla,
onko tarvetta järjestää moniammatillinen palaveri.

Tutustu laajempaan taitovalmennuksen esittelyyn
seuraavissa moduuleissa.

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös