5. Onko nuoren taitoharjoittelusta kotona hyötyä?

Toteuta SYKE-keskustelu uudelleen harjoittelun jälkeen

Kun nuori on harjoitellut uusia taitoja kotona riittävän ajanjakson, toteuttakaa SYKE-keskustelu uudelleen. Kun uuden keskustelun lopputulosta eli valokuvaa SYKE-pelipöydästä verrataan edelliseen valokuvaan, näemme, miten nuori itse arvioi omaa edistymistään. Samalla aikuinen pystyy vertaamaan omaa näkemystään taitojen harjoittelun tuloksista.

 • Vertaa aloitusvaiheen SYKE-valokuvaa uuteen valokuvaan.
 • Näkyykö korttien asettelussa muutosta parempaan? Onko se pysynyt samana? Vai onko tapahtunut muutos huonompaan?
 • Juttele nuoren kanssa, miten harjoittelu on mennyt hänen omasta mielestään.
 • Onko jotain, mitä nuori voisi tehdä toisella tavalla?
 • Onko jotain, mitä aikuiset voisivat tehdä toisella tavalla?
 • Jatketaanko taitojen harjoittelua?

Miten jatketaan?

Jos taitovalmennus ei riitä,
tarvitaan tarkempi arviointi ICF-lomakkeella.

Jos tuntuu, että omatoiminen taitovalmennus ei tunnu riittävän haasteiden voittamiseen, kannustamme toteuttamaan nuoren toimintakyvyn arvioinnin nuoren omalla ICF-lomakkeella.

Kun käytämme ICF-lomakkeita taitovalmennuksen arvioinnissa, puhumme samaa kieltä kuin varhaiskasvatuksen, opetuksen ja soten ammattilaiset. Käytämme samoja käsitteitä ja samoja arvioinnin malleja, jolloin pystymme osoittamaan toimintakyvyssä tapahtuneet muutokset yhtenevästi.

Huoltajien tai nuoren ei tarvitse tuntea ICF-luokitusta ja siihen liittyviä koodeja. Lomakkeen voi täyttää vastaamalla ICF-lomakkeen kysymyksiin.

Nuoren ICF-lomake

 • Lataa nuoren lomake oppitunnin materiaaleista.
 • Lomake sisältää apukysymyksiä, jotka helpottavat arviointia.
 • Arvioikaa toimintakykyä yhdessä nuoren kanssa asteikolla 0 – 4.
 • Jos arvio on 1-4, kertokaa muutamalla lauseella, miten haaste ilmenee arjessa.
 • 0 = ei huolta
 • 1 = tarvitsee harjoittelua
 • 2 = tarvitsee tukea
 • 3 = erityistä vaikeutta
 • 4 = ehdoton ongelma

Mitä hyötyä saamme nuoren ICF-lomakkeen täyttämisestä?

 • Huoltaja voi toimittaa ICF-lomakkeen sivistys- ja sote-palveluihin. Tällöin ammattilaiset saavat tietoa nuoren toimintakyvystä kotiympäristössä yhteisellä arviointimenetelmällä. Nuori ja ammattilainen voivat täyttää/täydentää lomaketta myös yhdessä.
 • Kun nuoren itsearviointi yhdistetään ammattilaisten arvioon ICF:n avulla, saadaan kokonaisvaltainen kuva nuoren toimintakyvystä. Yhdistämällä useita arvioita luodaan nuoren toimintakykyprofiili. Se kertoo yhdellä sivulla, missä ovat nuoren vahvuudet ja missä haasteet.
 • Nuoren täyttämä ICF-lomake voi käynnistää ammattilaisten laajemman arvioinnin, mikä voi johtaa tukitoimien ja tutkimusten käynnistymiseen.

Apua toimintakyvyn arviointiin

Oppiakseen ymmärtämään nuorta ja hänen tarpeitaan, aikuisen on tärkeää havainnoida häntä ja hänen toimintaansa arjen eri tilanteissa.

Havainnointi vaatii aikuiselta aitoa läsnäoloa, keskittymistä siihen, mitä tilanteessa tapahtuu ja avointa ihmettelyä sekä kysymyksiä.

 • Näemmekö mitkä ovat nuoren vahvuudet, eteenpäin kantavat voimavarat ja valmiudet?
 • Näemmekö kaikki tilanteeseen vaikuttavat seikat?
 • Näemmekö todella sen, mitä nuori tekee vai sen, mitä hänen pitäisi tehdä?

Mitä toimintakyky kertoo?

Toimintakyky kertoo,

 • miten ihminen toimii ja selviää siinä ympäristössä, jossa hän elää.

Mutta

 • diagnoosi ei yksin riitä kuvaamaan yksilön päivittäin kohtaamia toimintakyvyn haasteita.
 • diagnoosi ei kerro henkilön omasta kokemuksesta. Toimintakyky voi olla erilainen, vaikka henkilöillä olisi sama diagnoosi.
 • toimintakyky muuttuu yleensä ajan myötä.
 • toimintakyvyn rajoitteita voi olla, vaikka ei olisi diagnoosia.

Siksi

 • tarvitsemme kirjattua ja yhtenäistä tietoa toimintakyvystä palvelutarpeen arviointiin
 • ICF mahdollistaa yhteisen rakenteisen kirjaamisen ja kuvaamisen asiakastyössä ja sähköisissä tietojärjestelmissä.
 • Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen perusteet 2022, Kela ja THL suosittelevat ICF:n käyttöä

Kun käytämme ICF-lomakkeita taitovalmennuksen arvioinnissa, puhumme samaa kieltä kuin varhaiskasvatuksen, opetuksen ja soten ammattilaiset. Käytämme samoja käsitteitä ja samoja arvioinnin malleja, jolloin pystymme osoittamaan toimintakyvyssä tapahtuneet muutokset yhtenevästi.

Kokemus on osoittanut, että ICF nostaa esiin yksilöt,
jotka tarvitsevat enemmän tukea ja kuntoutusta.
Se auttaa ohjaamaan oikeat henkilöt
vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin.

Aikuisella tulee olla käsitys siitä, mitä havainnoidaan.
Tässä tulee ICF avuksi.

 • Tutustu ensin alla 13-17-vuotiaan havainnointiin lyhyesti. Saat nopeasti kuvan siitä, mitä tulisi havainnoida.
 • Tutustu sen jälkeen nuoren ICF-lomakkeen apukysymyksiin. Ne ovat tarkempia ja konkreettisia kysymyksiä, joihin vastaamalla pystyt täyttämään varsinaisen ICF-lomakkeen ketterästi.

13-17-vuotiaan nuoren kehityksen tarkastelu 
(ICF-CY:n koodiston mukaan)

Ikävuosina 13-17 tarkastellaan

 • suoritusten ja osallistumisen tasolla koulussa tarvittavien taitojen lisäksi mm. puhelimen, sähköpostin ja kulkuvälineiden käyttöä. Lisäksi osa-alueeseen sisältyy kotitöiden tekeminen ja ruuan laitto, toisten auttaminen sekä ihmissuhteiden luominen ja ylläpitäminen.
 • Ruumiin/kehon toiminnoissa mukaan tulevat aikaisempien ikäkausien sisältöjen lisäksi murrosikään kuuluvat kasvutekijät. Ikäkauteen kuuluvina ympäristötekijöinä mainitaan perheen ja ystävien lisäksi mm. yhteisön muut jäsenet, vertaisryhmät ja naapurit sekä ympäristön sisältämä tekniikka (esim. kommunikaatio- ja kuljetusvälineet).

Lähde:  Ellingsen, K.M. & Simeonsson, R.J. 2011. ICF-CY Developmental Code Sets.

Mitä ammattilaiset arvioivat ICF-lomakkeella?

Ammattilainen arvioi nuoren toimintakykyä seuraavien ICF:n kolmen osa-alueen mukaan

Ruumiin/kehon toiminnot

 • ensimmäiseksi on tärkeä tunnistaa neurokirjon piirteitä, joihin lapsi ei voi itse vaikuttaa
 • esimerkiksi aistisäätelyn haasteet, kipu, tunnesäätely jne.
 • vasta tunnistamisen jälkeen voimme etsiä sopivia keinoja ja korvaavia toimintoja haasteisiin

Suoritukset/taidot ja osallistuminen

 • tällä osa-alueella havainnoimme, miten neurokirjon haasteet heijastuvat suorituksiin, miten nuori pärjää arjessa
 • tutkimme, mitä taitoja ja vahvuuksia nuorella jo on ja mitä taitoja tulisi harjoitella

Ympäristötekijöiden vaikutus

 • monet ympäristötekijät vaikuttavat lapsen/nuoren toimintaan ja käyttäytymiseen välillisesti
 • sellaisia tekijöitä ovat esimerkiksi erilaiset apuvälineet, lääkkeet mutta myös ympäristön emotionaalinen tuki ja ihmisten asenteet
 • ICF-lomakkeella kysymme myös, miten nuori ja perhe ovat saaneet yhteiskunnan palveluita
 • tässä arvioimme, ovatko ympäristötekijät edistäneet vai rajoittaneet nuoren kasvua ja hyvinvointia

Oppimaa on koostanut ICF-lomakeet sekä huoltajille, nuorille että ammattilaisille:

 • huoltajien ICF-lomake eri ikäryhmille
 • nuoren itsearviointi ICF-lomakkeella
 • ammattilaisten ICF-lomake eri ikäryhmille

Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?

Neuropsykologi Riitta Valtonen
 • oireita tunnistetaan yhä paremmin, myös lievempiä
 • myös lievempiin pulmiin tulee kiinnittää huomiota
 • oireilun vaikutukset näkyvät aikuisiässä
 • pulmat lievenevät, mutta ovat pysyviä
 • miten autamme ihmisiä pysymään työkykyisinä?

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös