13-17 -vuotiaan ICF-arviointilomake

 • täyttämisohjeet
 • apukysymykset
 • tavoitteet, siirretään suunnitelmaan / taitokirjaan
 • kirjataan taidot ja menetelmät, ketterästi
 • suunnitelma syntyy helposti
 • keinot löytyvät oppimaasta
 • Kun SYKE-keskustelu käyty, aikuiset kokoavat oppilaan tarjoamat tiedot (valokuva) ja aikuisten havainnot yhteen ICF-lomakkeelle. Lomake koostuu alla esitellyistä koodeista ja kuvauskohteista.
 • Tässä näet, Mitä arvioidaan? ICF-koodit
 • Kuka arvioi: Oppilaan arvio ja aikuisten arvio. Yhdistetään lomakkeelle.
 • Ympäristötekijät: aikuinen arvioi

SUORITUKSET JA OSALLISTUMINEN

Pääluokka 1. Oppiminen ja tiedon soveltaminen

d138 Tiedon omaksuminen

 • Onko oppilas kiinnostunut ihmisistä, asioista, tapahtumista?
 • Kyseleekö hän? Miksi? Mitä? Miten?
 • Miten oppilas käytti oppituntikortteja KESY-keskustelussa?
 • Nousiko niissä haasteita joissain tietyissä oppiaineissa?
 • Liittyikö haasteisiin taitoja, joita tulisi vahvistaa?

d140 Lukemaan oppiminen

 • Onko oppilaan lukutaito ikätasoista?
 • Onko oppilaalla hyvä kirjaintuntemus, äännetietoisuus ja tunnistaako hän kirjain-äänne
  -vastaavuuden?
 • Onko sanantunnistaito automatisoitunut?
 • Onko oppilas sujuva lukija?
 • Tunnistatko luki-vaikeuksia?

d145 Kirjoittamaan oppiminen

 • Hallitseeko oppilas kirjoitustaidon ikätasoisesti?
 • Toimiiko silmä-käsi -koordinaatio?
 • Miten on hallussa kynänkäyttötaito ja oikea kynäasento?
 • Onko oppilas innokas kirjoittaja?

d150 Laskemaan oppiminen

 • Ovatko oppilaan laskutaidot ikätasoiset?
 • Onko laskemisen perustaidot hallussa?
 • Onko havaittavissa laskemiseen liittyviä haasteita?

d160 Tarkkaavuuden kohdentaminen

 • Onko helppoa saada oppilaan huomio?
 • Pystyykö oppilas keskittymään vaikka ympärillä häiritseviä tekijöitä?
 • Osaako oppilas vaihtaa huomion kohdetta joustavasti? Ei esimerkiksi juutu johonkin toimintaan tarpeettoman pitkäksi aikaa.
 • Mitä oppilaan huomion saamiseksi vaaditaan?

d166 Lukeminen

 • Hallitseeko oppilas kirjoitetun kielen ymmärtämisen ja tulkitsemisen ikätasoisesti?
 • Miten onnistuu ääneen lukeminen? Hiljaa lukeminen? Luetun ymmärtäminen?
 • Onko oppilas innokas lukija?
 • Onko merkkejä luki-vaikeuksista?

d170 Kirjoittaminen

 • Hallitseeko oppilas kirjoittamisen prosessiin liittyvät taidot? Sanojen käyttäminen asianmukaiseisssa merkityksissä? Tavanomaisten lauseiden rakentaminen?
 • Kuinka oikeinkirjoitus, välimerkit ja taivutusmuodot ovat hallussa?
 • Entä monimutkaisten merkitysten ja abstraktien ajatusten ilmaiseminen?

d172 Laskeminen

 • Hallitseeko oppilas yksinkertaiset numeeriset laskutoimet?
 • Entä monimutkaisemmat laskutoimet?
 • Onko hänellä ikätasoiset laskutaidot?

d175 Ongelman ratkaiseminen

 • Löytääkö oppilas helposti ratkaisuja arjen yksinkertaisiin ongelmiin?
 • Onko oppilas kiinnostunut ratkomaan monimutkaisempia ongelmia?
 • Miten syntyy päätöksenteko useamman vaihtoehdon välillä?

d177 Päätöksen tekeminen

 • Miten oppilas toimii, kun on tarve tehdä valintoja erilaisten vaihtoehtojen joukosta?
 • Esimerkiksi tietyn tuotteen valitseminen ja ostaminen?
 • Miten hän toimii, jos hänen tulee valita yksi suoritettava tehtävä monien joukosta ja suorittaa se loppuun?

Pääluokka 2. Yleisluonteiset tehtävät

d220 Useiden tehtävien tekeminen

 • useiden tehtävien suorittaminen loppuun
 • itsenäisesti ja ryhmässä
 • Miten oppilas suoriutuu useiden tehtävien vaiheittaisesta suorittamisesta?
 • Entä samanaikainen tehtävien suorittaminen monimutkaisten tehtävien osina?
 • Miten oppilas suoriutuu tehtävän aloittamisessa, suorittamisessa ja lopettamisessa?
 • Miten hän hallitsee tehtävän suorittamiseen tarvittavan ajan, tilan ja tarvikkeiden järjestämisessä?
 • Pystyykö oppilas jatkamaan tehtävän suorittamista tauon jälkeen?
 • Eteneekö toiminta hyvin työskennellessä itsenäisesti? Entä ryhmässä?

d230 Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen

 • toistuvien tehtävien hallitseminen ja suorittaminen loppuun
 • oman toimintatason hallitseminen
 • Miten sujuu aamutoimet?
 • Pukeutuminen? Aamiainen?
 • Kouluun lähtö ajoissa?
 • Hallitseeko oppilas oman toimintatasonsa eli ajankäytön ja omat voimavarat toistuvien tehtävien suorittamisessa?
 • Miten oppilas suhtautuu toistuvien toimien äkillisiin muutoksiin?

d240 Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen

 • Miten oppilas toimii stressaavissa tilanteissa?
 • Miten oppilas käyttäytyy, kun edessä on vaativa koe?
 • Onko jonottaminen tai vuoron odottaminen stressaavaa?
 • Hermostuuko helposti liikenteessä?

Kommunikointi

d315 Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen

 • eleillä, symboleilla ja piirroksilla välitettyjen viestien suorien ja epäsuorien merkitysten ymmärtäminen
 • Ymmärtääkö oppilas kehon kieltä? Esimerkiksi lapsi on väsynyt, kun hieroo silmiään
 • tai että hälytyskellojen soiminen tarkoittaa tulipaloa?

d330 Puhuminen

 • suorien ja epäsuorien merkityksien ilmaiseminen puhutuilla viesteillä
 • asian tai tarinan kertominen suullisesti
 • Tuoko oppilas omia ajatuksiaan esille?
 • Osaako oppilas ilmaista ajatuksiaan, toiveitaan ikätovereilleen?
 • Tarvitseeko oppilas aikuisen tulkitsemaan omia ajatuksiaan?

Keskustelu (d350)

 • keskustelun aloittaminen
 • ylläpitäminen
 • lopettaminen
 • yhden tai useamman henkilön kanssa
 • Osaako oppilas aloittaa keskustelun esimerkiksi katsekontaktilla tai esittelemällä itsensä? Tai avaamalla keskustelun jostain aiheesta?
 • Hahmottaako oppilas, milloin lopettaa keskustelu?
 • Löytääkö oppilas sopivan tavan ilmaista keskustelun päättymisen?

Liikkuminen

d415 Asennon ylläpitäminen

 • Samassa asennossa pysyminen tilanteen edellyttämällä tavalla
 • kuten istuma- ja seisoma-asennon ylläpitäminen työssä tai koulussa.
 • Pystyykö oppilas ylläpitämään istuma-asentoa?
 • Onko hänellä vaikeuksia pysyä paikallaan?
 • Kykeneekö oppilas seisomaan jonossa?
 • Onko oppilaalla motorisia haasteita?

d455 Liikkuminen

 • Onko oppilas liikunnallinen?
 • Harrastaako hän urheilua?
 • Onko liikkumisessa haasteita?

Pääluokka 5. Itsestä huolehtiminen

d540 Pukeutuminen

d550 Ruokaileminen

d530 WC-käynnit

 • Onko itsestä huolehtimisessa toiminnanohjauksen haasteita?
 • Onko pukeutumistaito hallussa?
 • Pukeutuuko oppilas tarkoituksenmukaisesti ja loogisesti?
 • Ruokaileeko oppilas omatoimisesti?
 • Onko hygienian taidot hallussa?

Pääluokka 7. Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet

d720 Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus / Sosiaaliset taidot

 • ihmissuhteiden luominen
 • käyttäytymisen sääteleminen
 • sosiaalisten sääntöjen noudattaminen
 • sosiaalisen tilan säilyttäminen
 • Onko oppilaan kaverisuhteet vähäisiä tai haasteellisia?
 • Onko oppilas arka tai eristäytyvä, ei mene rohkeasti tilanteisiin?
 • Onko oppilaalla vaikeuksia ymmärtää kirjoittamattomia sääntöjä tai sanattomia viestejä?
 • Tulkitseeko oppilas kieltä kirjaimellisesti, mikä vaikeuttaa toimimista toisten kanssa?
 • Toimiiko oppilas itsenäisesti vuorovaikutussuhteessa?
 • Noudattaako hän sosiaalisia sääntöjä arjessa?
 • Säilyttääkö oppilas sosiaalisen tilan toisiin nähden?

Pääluokka 8. Keskeiset elämänalueet

d820 Kouluopetus

 • opetussuunnitelmien mukaisten vaatimusten oppiminen peruskoulussa ja lukiossa
 • osallistuminen säännölliseen kouluopetukseen
 • yhteistyö muiden oppilaiden kanssa,
 • opettajien ohjeiden noudattaminen
 • opiskelu ja siihen liittyvien tehtävien ja projektien loppuunsaattaminen
 • Mitä koulunkäynnin ja oppimisen haasteita nousi esiin KESY-korteissa ja keskustelussa?
 • Onko oppimisvaikeuksia?
 • Esiintyykö paljon poissaoloja?
 • Miten oppilas toimii opetustilanteissa?
 • Millainen oppija hän on? Oppiiko hän lukemalla? Kuuntelemalla? Visuaalisesti?

Pääluokka 9. Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä

Vapaa-aika

d920 Virkistäytyminen ja vapaa-aika

 • osallistuminen vapaa-ajan toimintaan
 • sosiaalinen kanssakäyminen
 • Onko vapaa-aika voimaannuttavaa? Miten oppilas rentoutuu vapaa-ajalla?
 • Millainen merkitys on sosiaalisella medialla ja pelaamisella?
 • Onko oppilaalla seurustelusuhteita?
 • Nouseeko sukupuoli ja seksuaalisuus esiin keskustelussa?
 • Entä päihteet?

RUUMIIN / KEHON TOIMINNOT

Pääluokka 2. Mielen toiminnot

b110 Kokonaisvaltaiset mielentoiminnot

 • tietoisuuden tila
 • vireystila
 • shutdown, meltdown
 • Onko oppilaalla voimakkaita tunnereaktioita?
 • Pääseekö hän yli tunnekuohuista?
 • Jumittuuko oppilas?
 • Vetäytyykö oppilas joskus omaan kuoreensa (shutdown)?
 • Ovatko tunnereaktiot joskus hallitsemattomia (meltdown)?
 • Liittyykö tunnereaktioon väkivaltaisuutta?
 • Miten oppilas reagoi, kun ei saa tahtoaan läpi?

b134 Unitoiminnot

 • unen määrä
 • nukahtaminen
 • unen ylläpitäminen
 • unen laatu
 • Onko oppilaalla haasteita nukahtamisessa?
 • Saako hän riittävästi unta?
 • Tapahtuuko yöheräilyä?
 • Onko vuorokausirytmi säännöllinen?
 • Miten digilaitteiden käyttö vaikuttaa uneen?

b152 Tunne-elämän toiminnot

 • tunteiden tarkoituksenmukaisuus
 • tunteiden säätely
 • tunnetilan ilmaisu
 • tunteiden ailahtelu
 • Syntyykö vuorovaikutuksessa usein väärinymmärryksiä ja/tai tunteenpurkauksia?
 • Pystyykö oppilas kontrolloimaan kielellistä ja fyysistä aggressiivisuutta?
 • Osaako oppilas kertoa tunteistaan?
 • Onko oppilaalla itsesäätelyn haasteita?

b156 Havaintotoiminnot

 • Miten hyvin oppilas tunnistaa ja tulkitsee sensorisia ärsykkeitä (kuulo, näkö, haju, maku, tunto, avaruudellinen hahmottaminen)?
 • Miten hyvin oppilas pärjää muistipeleissä?
 • Hahmottaako oppilas palapeliä?
 • Eksyykö oppilas helposti?

Pääluokka 2. Aistitoiminnot ja kipu

Aistimuksiin reagointi; tunto, kuulo, näkö, liike, maku, haju

 • Miten oppilas reagoi aistiärsykkeisiin?
 • Kirkkaisiin valoihin? Välkkyviin valoihin?
 • Tunnistaako kuuman ja kylmän?
 • Onko oppilas kosketusherkkä?
 • Herkkä koville äänille?
 • Onko oppilas valikoiva syömisen suhteen?
 • Onko kivun aistiminen noussut esiin?

b235 Tasapainoelintoiminnot (vestibulaariset toiminnot)

 • Pitääkö oppilas keinumisesta?
 • Ovatko portaat haasteellisia?
 • Onko tasapainon pitäminen hankalaa?

b280 Kipuaistimus

 • Miten oppilas reagoi kipuun?
 • Miten hän reagoi, jos kaatuu ja satuttaa itsensä?

b7602 Tahdonalaisten liikkeiden koordinaatio

 • Miten oppilaan oikea/vasen -koordinaatio toimii?
 • Miten hyvin toimii näön avulla tapahtuvien liikkeiden koordinaatio?
 • Esimerkiksi liikkuminen mallin mukaan hyödyntäen silmä-käsi/silmä-jalka -koordinaatiota?

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

 • Onko ympäristötekijä lapsen hyvinvointia edistävä vai rajoittava?
 • Aikuinen arvioi vaikutusta oppilaan ikätason huomioiden.

Tuotteet ja teknologiat (PL 1)

e1100 Elintarvikkeet

 • Onko oppilaalla ruokaan liittyviä haasteita?
 • Allergiat?
 • Vaikuttavatko tottumukset syömiseen?
 • Vaikuttaako ruuan koostumus syömiseen?
 • Entä ruuan lämpötila?

e1101 Lääkkeet

 • Onko oppilaalla lääkehoitoa? Miten se vaikuttaa?

e115 Päivittäisen elämän apuvälineet

 • välineet
 • tuotteet
 • teknologiat
 • Hyötyykö oppilas aistituotteista?
 • Onko painoliivistä apua?
 • Stressileluista?
 • Hypistely- ja puruleluista? jne
 • Käyttääkö muita päivittäisiä apuvälineitä?

Kommunikoinnin erityistuotteet (e1251)

 • Hyötyykö oppilas kommunikoinnin apuvälineistä?
 • Onko hänellä kommunikaatiotaulu käytössä?
 • Onko kuvakortit käytössä?
 • Käytetäänkö piirtämisen tai kirjoittamisen apuvälineitä?
 • Onko silmälasit, kuulokoje käytössä?
 • Käyttääkö oppilas tablettia kommunikointiin?

Opetustuotteet (e130)

 • Onko oppilaalla käytössä oppimista edistäviä välineitä tai menetelmiä?
 • Onko päiväohjelma ja oppitunnit strukturoitu?
 • Onko kuvastruktuuri käytössä?
 • Tietokone?
 • Opetusteknologiaa?

Pääluokka 3. Fyysisen, emotionaalisen tuen määrä

e310 Lähiperhe
e325 Ikätoverit / kaverit / ryhmä

 • Miten lähiperheen tuki auttaa oppilaan kehityksessä?
 • Miten sisarukset tukevat?
 • Saako oppilas tukea ikätovereiltaan?
 • Miten hän pärjää kavereiden kanssa? Ryhmässä?

e360 Koulun työntekijät
e340 Henkilökohtainen avustaja, koulunkäynninohjaaja
e355 Terapeutit

 • Saako oppilas tukea kaikilta koulun työntekijöiltä samalla tavalla?
 • Jos oppilaalla on koulunkäynninohjaaja, miten hänen toimintansa vaikuttaa toimintakykyyn?
 • Jos oppilaalla on terapeutteja, näkyykö terapioiden vaikutus koulussa ja kotona?

Pääluokka 4. Asenteet

e425 Ikätovereiden asenteet
e455 Henkilökunnan asenteet

 • Miten ikätovereiden asenteet ilmenevät ja miten ne vaikuttavat oppilaan toimintakykyyn?
 • Miten koulun henkilökunnan asenteet ilmenevät ja miten ne vaikuttavat oppilaan toimintakykyyn?

Pääluokka 5. Palvelut, hallinto ja politiikat

e589 Terveys – palvelut, hallinto ja politiikka

 • Miten hyvin oppilas ja perhe on saanut tarvitsemiaan palveluja?
 • Miten saadut palvelut ovat vaikuttaneet oppilaan kehitykseen?
 • Miten palveluiden puute on vaikuttanut?

Vastaa

Vieritä ylös