13+ -vuotiaan toimintakyky

Nuoren toimintakyvyn arvioinnista…

RUUMIIN / KEHON TOIMINNOT

Pääluokka 1. Mielentoiminnot

b110 Kokonaisvaltaiset mielentoiminnot

 • tietoisuuden tila
 • vireystila
 • shutdown
 • meltdown
 • Onko nuorella voimakkaita tunnereaktioita?
 • Pääseekö hän yli tunnekuohuista?
 • Jumittuuko nuori?
 • Vetäytyykö nuori joskus omaan kuoreensa (shutdown)?
 • Ovatko tunnereaktiot joskus hallitsemattomia (meltdown)?
 • Liittyykö tunnereaktioon väkivaltaisuutta?
 • Miten nuori reagoi, kun ei saa tahtoaan läpi?

b130 Henkinen energia ja viettitoiminnot

 • henkisen energian taso
 • motivaatio
 • riippuvuudet
 • mielijohteiden hallinta
 • Onko nuori motivoitunut? Tavoittelee asioita pitkäjänteisesti?
 • Löytyykö henkistä energiaa?
 • Mielijohteiden hallinta?
 • Onko kiinnostusta aineisiin, jotka aiheuttavat riippuvuutta?

b134 Unitoiminnot

 • unen määrä
 • nukahtaminen
 • unitilan ylläpitäminen
 • unitilan laatu
 • Onko nuorella haasteita nukahtamisessa?
 • Saako hän riittävästi unta?
 • Tapahtuuko yöheräilyä?
 • Onko vuorokausirytmi säännöllinen?
 • Miten digilaitteiden käyttö vaikuttaa uneen?

b140 Tarkkaavuustoiminnot

 • tarkkaavuuden ylläpito
 • tarkkaavuuden siirtyminen
 • tarkkaavuuden jakaantuminen
 • häiriintyvyys
 • Pystyykö nuori kohdentamaan tarkkaavuuden tilanteen vaatiman ajanjakson ajaksi?
 • Pystyykö nuori keskittymään vaikka ympärillä on häiritseviä tekijöitä?
 • Osaako nuori vaihtaa huomion kohdetta joustavasti? Ei esimerkiksi juutu johonkin toimintaan tarpeettoman pitkäksi aikaa.
 • Mitä nuoren huomion saamiseksi vaaditaan?

b144 Muistitoiminnot

 • lyhytkestoinen
 • pitkäkestoinen
 • sarjamuisti
 • mieleenpalautuminen
 • työmuisti
 • Miten toimii lyhytkestoinen muisti?
 • Entä pitkäkestoinen muisti?
 • Miten onnistuu pitkäkestoiseen muistiin varastoidun tiedon palautuminen ja tietoisuuteen pääseminen?
 • Entä työmuisti, johon sisältyy sekä lyhytkestoisen ja pitkäkestoisen muistin toimintoja?

b152 Tunne-elämän toiminnot

 • tunteiden tarkoituksenmukaisuus
 • tunteiden säätely
 • tunnetilan ilmaisu
 • tunteiden ailahtelu
 • Syntyykö vuorovaikutuksessa usein väärinymmärryksiä ja/tai tunteenpurkauksia?
 • Pystyykö nuori kontrolloimaan kielellistä ja fyysistä aggressiivisuutta?
 • Osaako nuori kertoa tunteistaan?
 • Onko nuorella itsesäätelyn haasteita?

b156 Havaintotoiminnot

 • Miten hyvin nuori osaa tunnistaa ja tulkita aistimuksiin liittyviä ärsykkeitä?
 • Onko hahmotuksen haasteita? Eksymistä?

b164 Korkeatasoiset kognitiiviset toiminnot

 • päätöksenteko
 • suunnittelu ja suunnitelmien toimeenpano
 • ajan hallinta
 • oivalluskyky
 • kognitiivinen joustavuus
 • Miten hyvin nuorella on toiminnanohjaus hallussa?
 • Suunnittelu, toimeenpano, ajanhallinta?
 • Oivalluskyky ja kognitiivinen joustavuus?

Pääluokka 2. Aistitoiminnot ja kipu

Aistimuksiin reagointi

 • tunto, kuulo, näkö, liike, haju, maku
 • Miten nuori reagoi aistiärsykkeisiin?
 • Onko haasteita asennon, tasapainon ja liikkeen suhteen?

b280 Kipuaistimus

 • Miten nuori kokee kivun?
 • Liittyykö kivun kokemiseen jotain erityistä?

Pääluokka 7. Tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot

Liiketoiminnot

b765 Tahattomat liiketoiminnot

 • Esiintyykö tahattomia tai tarkoituksettomia liiketoimintoja, esim. tic?
 • Liikkeiden pakonomaista toistamista?
 • Tahatonta ääntelyä?

SUORITUKSET / TAIDOT JA OSALLISTUMINEN

Pääluokka 1. Oppiminen ja tiedon soveltaminen

d166 Lukeminen

 • kirjallisen tekstin ymmärtäminen
 • tulkitseminen
 • tiedon hankkiminen
 • Onko lukeminen sujuvaa?
 • Onko haasteita luetun ymmärtämisessä?
 • Miten sujuvaa on tiedonhankinta?

d170 Kirjoittaminen

 • kirjoittamisen prosessi
 • kielioppisäännöt
 • kirjoittamisen strategioiden käyttö
 • Miten sujuvaa on tapahtumien ja ajatusten kirjallinen muistiin merkitseminen?
 • Miten sujuvaa on esim. kirjeen kirjoittaminen?
 • Miten arvioit sanojen ja lauserakenteiden käyttöä?
 • Onko oikeinkirjoitus, välimerkit, taivutusmuodot jne. hallussa?
 • Miten hyvin on hallussa sanojen ja lauseiden käyttäminen monimutkaisten merkitysten ja abstraktien ajatusten ilmaisemiseen?

d172 Laskeminen

 • Miten hyvin nuori hallitsee ikätasonsa edellyttämät laskutoimitukset?

d175 Ongelman ratkaiseminen

 • Miten hyvin onnistuu yksinkertaisen ja monimutkaisen ongelman ratkaiseminen?
 • Miten sujuva on ongelmanratkaisuprosessi? Tunnistaminen? Analysoiminen? Vaihtoehtojen ja ratkaisujen etsiminen? Vaikutusten arviointi ja ratkaisun valinta?

Pääluokka 2. Yleisluonteiset tehtävät

d220 Useiden tehtävien tekeminen

 • Miten nuori suoriutuu useamman tehtävän aloittamisesta, suorittamisesta ja lopettamisesta?
 • Miten hän hallitsee tarvittavan ajan, tilan ja tarvikkeiden järjestämisen?

d230 Päivittäin toistuvien tehtävien tekeminen

 • Miten onnistuu päivittäin toistuvien tehtävien hallinta?
 • Päivittäin toistuvien tehtävien suorittaminen loppuun? Esim. pukeutuminen, aamiaisen syöminen, kouluun tai töihin lähteminen ja kotiin palaaminen?
 • Miten hyvin nuori hallitsee omat voimavaransa ja ajankäytön tehtävien loppuun suorittamiseksi?
 • Miten nuori suhtautuu päivittäin toistuvien tehtävien muutoksiin?

d240 Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen

 • Miten nuori toimii stressaavissa tilanteissa?
 • Miten hyvin hän hallitsee toimintansa kriisitilanteissa?

Pääluokka 3. Kommunikointi

d315 Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen

 • Miten hyvin nuori osaa lukea toisten kehon kieltä? Ilmeitä? Käsien ja kehon liikkeitä?
 • Yleisten merkkien ja symbolien ymmärtäminen? Esim. varoitusmerkit, liikennemerkit, piirrokset, kuvat, emojit jne?

d350 Keskustelu

 • Hallitsee nuori keskustelutilanteet yhden tai usean tutun tai vieraan ihmisen kanssa?
 • Keskustelun aloittaminen? Keskustelun ylläpitäminen? Keskustelun lopettaminen?

PL4. Liikkkuminen

d470 Kulkuneuvojen käyttäminen

 • Pystyykö nuori liikkumaan julkisilla kulkuvälineillä?
 • Onko nuorella haasteita liikkumisessa paikasta toiseen?

Pääluokka 5. Itsestä huolehtiminen

d510 Peseytyminen

 • Onko nuorella haasteita peseytymisessä? Esim. tuntoherkkyyttä?

d520 Kehon osien hoitaminen

 • Onko haasteita ihon, kasvojen, hiusten, hampaiden, kynsien tms. hoitamisessa?

d540 Pukeutuminen

 • Onko haasteita pukemisessa, riisuuntumisessa?
 • Entä vaatetuksen valinnassa?

d550 Ruokaileminen

 • Onko syömisessä haasteita?

d570 Omasta terveydestä huolehtiminen

 • Huolehtiiko nuori oman hyvinvointinsa ylläpitämisestä? Ruokavalio? Liikunta?
 • Terveysriskien välttäminen? Turvaseksi?
 • Säännölliset lääkärintarkastukset?

Pääluokka 6. Kotielämä

d630 Ateroiden valmistaminen

 • Pystyykö nuori suunnittelemaan ja valmistamaan aterioita itselleen ja muille?

d640 Kotitaloustöiden tekeminen

 • Miten onnistuu kodin töiden tekeminen?
 • Siivoaminen? Pyykinpesu?
 • Välineiden käyttö ja puhdistaminen?

d660 Muiden henkilöiden avustaminen

 • Samaan kotitalouteen kuuluvien henkilöiden avustaminen eri asioissa?

Pääluokka 7. Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet

d720 Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus

 • Onko nuoren kaverisuhteet vähäisiä tai haasteellisia?
 • Onko nuori arka tai eristäytyvä, ei mene rohkeasti tilanteisiin?
 • Onko nuorella vaikeuksia ymmärtää kirjoittamattomia sääntöjä tai sanattomia viestejä?
 • Tulkitseeko nuori kieltä kirjaimellisesti, mikä vaikeuttaa toimimista toisten kanssa?
 • Toimiiko nuori itsenäisesti vuorovaikutussuhteessa?
 • Noudattaako hän sosiaalisia sääntöjä arjessa?
 • Säilyttääkö nuori sosiaalisen tilan toisiin nähden?

Pääluokka 8. Keskeiset elämänalueet

d820 Kouluopetus

 • Mitä koulunkäynnin ja oppimisen haasteita nousi esiin SYKE-korteissa ja keskustelussa?
 • Onko oppimisvaikeuksia?
 • Esiintyykö paljon poissaoloja?
 • Miten nuori toimii opetustilanteissa?
 • Millainen oppija hän on? Oppiiko hän lukemalla? Kuuntelemalla? Visuaalisesti?

d825 Ammatillinen koulutus

 • Osallistuuko nuori ammatillisen koulutusohjelman kaikkiin osa-alueisiin ja opetusohjelman mukaiseen opiskeluun?
 • Onko haasteita? Oppimisvaikeuksia? Poissaoloja?

d840 Oppisopimuskoulutus (työhönvalmennus)

 • Miten osallistuminen työelämän valmennusohjelmiin onnistuu? Kuten oppisopimus, työharjoittelu ja työpaikkakoulutus?

d860 Taloudelliset perustoimet

 • Hallitseeko nuori oman rahankäyttönsä?
 • Onko laskujen maksaminen haastavaa?

Pääluokka 9. Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä

d920 Virkistäytyminen ja vapaa-aika

 • Miten nuori viettää vapaa-aikaansa?
 • Onko hänellä voimaannuttavia harrastuksia?
 • Millainen merkitys on sosiaalisella medialla ja pelaamisella?
 • Onko nuorella seurustelusuhteita?
 • Nouseeko sukupuoli ja seksuaalisuus esiin keskustelussa?
 • Entä päihteet?

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Pääluokka 1. Tuotteet ja teknologiat

e1100 Elintarvikkeet

 • Onko oppilaalla ruokaan liittyviä haasteita?
 • Allergiat?
 • Vaikuttavatko tottumukset syömiseen?
 • Vaikuttaako ruuan koostumus syömiseen?
 • Entä ruuan lämpötila?

e1101 Lääkkeet

 • Onko nuorella lääkehoitoa? Miten se vaikuttaa?

e115 Päivittäisen elämän apuvälineet

 • välineet
 • tuotteet
 • teknologiat
 • Hyötyykö nuori aistituotteista?
 • Onko painoliivistä apua?
 • Stressileluista?
 • Hypistely- ja puruleluista? jne
 • Käyttääkö muita päivittäisiä apuvälineitä?

e1251 Kommunikoinnin erityistuotteet ja teknologiat

 • Hyötyykö nuori kommunikoinnin apuvälineistä?
 • Onko hänellä kommunikaatiotaulu käytössä?
 • Onko kuvakortit käytössä?
 • Käytetäänkö piirtämisen tai kirjoittamisen apuvälineitä?
 • Onko silmälasit, kuulokoje käytössä?
 • Käyttääkö oppilas tablettia kommunikointiin?

e130 Opetustuotteet ja teknologiat

 • Onko nuorella käytössä oppimista edistäviä välineitä tai menetelmiä?
 • Onko päiväohjelma ja oppitunnit strukturoitu?
 • Onko kuvastruktuuri käytössä?
 • Tietokone?
 • Opetusteknologiaa?

Pääluokka 3. Fyysisen, emotionaalisen tuen määrä

e310 Lähiperhe
e325 Ikätoverit / kaverit / ryhmä

 • Miten lähiperheen tuki auttaa nuoren kehityksessä?
 • Miten sisarukset tukevat?
 • Saakonuori tukea ikätovereiltaan?
 • Miten hän pärjää kavereiden kanssa? Ryhmässä?

e360 Koulun työntekijät
e340 Henkilökohtainen avustaja, koulunkäynninohjaaja
e355 Terapeutit

 • Saako nuori tukea kaikilta koulun tai oppilaitoksen työntekijöiltä samalla tavalla?
 • Jos nuorella on koulunkäynninohjaaja, miten hänen toimintansa vaikuttaa toimintakykyyn?
 • Jos nuorella on terapeutteja, näkyykö terapioiden vaikutus koulussa ja kotona?

Pääluokka 4. Asenteet

e425 Ikätovereiden asenteet
e455 Henkilökunnan asenteet

 • Miten ikätovereiden asenteet ilmenevät ja miten ne vaikuttavat nuoren toimintakykyyn?
 • Miten koulun henkilökunnan asenteet ilmenevät ja miten ne vaikuttavat nuoren toimintakykyyn?

Pääluokka 5. Palvelut, hallinto ja politiikat

e589 Terveys – palvelut, hallinto ja politiikka

 • Miten hyvin nuori ja perhe ovat saaneet tarvitsemiaan palveluja?
 • Miten saadut palvelut ovat vaikuttaneet nuoren kehitykseen?
 • Miten palveluiden puute on vaikuttanut?

Vastaa

Vieritä ylös