13-17 -vuotiaan ICF-arviointilomake

ohjeistus

RUUMIIN / KEHON TOIMINNOT

Mielentoiminnot (PL 1)

Kokonaisvaltaiset psykososiaaliset toiminnot (b122)

Elinaikana kehittyvät yleiset mielentoiminnot, joita tarvitaan niiden mielentoimintojen ymmärrykseen ja rakentavaan yhdistymiseen, jotka johtavat sosiaalisessa kanssakäymisessä tarvittavien merkityksellisten ja tarkoituksenmukaisten vuorovaikutustaitojen vakiintumiseen

Sisältää: autismi

b134 Unitoiminnot

Yleiset mielentoiminnot, joihin perustuu jaksottainen, palautuva ja valikoiva fyysinen ja henkinen irtautuminen välittömästä ympäristöstä, tyypillisine fysiologisine muutoksineen.

Sisältää: unen määrä ja nukahtaminen, unitilan ylläpitäminen ja unitilan laatu; toiminnot, jotka vaikuttavat unisykliin, kuten unettomuudessa, liikaunisuudessa ja narkolepsiassa

b140 Tarkkaavuustoiminnot

Erityiset mielentoiminnot, joihin perustuu tarkkaavuuden kohdentuminen ulkoiseen ärsykkeeseen tai sisäiseen kokemukseen tilanteen vaatiman ajanjakson ajaksi.

Sisältää: tarkkaavuuden ylläpito, tarkkaavuuden siirtyminen, tarkkaavuuden ja- kautuminen, eri henkilöiden tarkkaavuuden kohdistuminen samaan ärsykkeeseen; keskittymiskyky; häiriintyvyys

b147 Psykomotoriset toiminnot

Erityiset mielentoiminnot, joihin perustuu sekä motoristen että psykologisten tapahtumien säätely ruumiin/kehon tasolla.

Sisältää: psykomotoristen toimintojen säätely, kuten psykomotorinen hidastuneisuus, kiihtyneisyys ja levottomuus, asennon muuttaminen, katatonia, negativismi, monimielisyys, ekopraksia ja ekolalia; psykomotorisen toiminnon laatu

b152 Tunne-elämän toiminnot

Erityiset mielentoiminnot, joihin perustuvat tunnekokemus ja mielen prosessien tunnepitoiset osatekijät.

Sisältää: tunteiden tarkoituksenmukaisuus, säätely ja vaihteluala; tunnetilan ilmaisu; surullisuus, onnellisuus, rakkaus, pelko, suuttumus, viha, jännitys, ahdistuneisuus, ilo, suru; tunteiden ailahtelu; tunnetilan latistuminen

b1521 Tunteiden säätely

Mielentoiminnot, joihin perustuu tunnetilan kokemisen ja näkymisen säätely.

b156 Havaintotoiminnot

Erityiset mielentoiminnot, joihin perustuu sensoristen ärsykkeiden tunnistus ja tulkinta.

Sisältää: kuulo-, näkö-, haju-, maku-, tunto- ja visuospatiaaliset havaintotoiminnot, kuten aistiharhat tai harhakuvitelmat

b1643 Kognitiivinen joustavuus

Mielentoiminnot, joihin perustuu menettelytapojen muuttuminen ja mielessä olevien toimintamallien vaihtuminen erityisesti ongelmanratkaisun yhteydessä.

B1646 Ongelmanratkaisu

Mielentoiminnot, joihin perustuu yhteen sopimattoman tai ristiriitaisen tiedon tunnistus, analysointi ja yhdistyminen ongelman ratkaisemiseksi.

b180 Itsen ja ajan kokemisen toiminnot

Erityiset mielentoiminnot, joihin perustuu tietoisuus omasta identiteetistä, omasta kehosta ja omasta asemasta suhteessa todelliseen ympäristöön ja aikaan.

Sisältää: kokemus itsestä, kehonkuvasta ja ajasta

B1802 Ajan kokeminen

Erityiset mielentoiminnot, joihin perustuvat ajan pituuden ja ajan kulumisen subjektiiviset kokemukset.

Sisältää: poikkeamat, kuten jamais vu ja déjà vu

189 Erityiset mielentoiminnot, muu määritelty ja määrittelemätön

esim. ekkot, erityiset kiinnostuksen kohteet

Aistitoiminnot ja kipu (PL 2)

b210 Näkötoiminnot

Aistitoiminnot, joihin perustuu valon aistiminen sekä optisen ärsykkeen muodon, koon, hahmon ja värin aistiminen.

b230 Kuulotoiminnot

Aistitoiminnot, joihin perustuu äänien läsnäolon kuuluminen sekä äänien sijainti- paikan, korkeuden, kuuluvuuden ja laadun erottuminen.

b235 Tasapainoelintoiminnot (vestibulaariset toiminnot)

Sisäkorvan aistitoiminnot, joihin perustuu asento, tasapaino ja liike. Sisältää: asento- ja asentotuntotoiminnot; kehon ja liikkeen tasapainotoiminnot

b250 Makuaistitoiminto

Aistitoiminnot, joihin perustuu kitkeryyden, makeuden, happamuuden ja suo- laisuuden aistiminen.

Sisältää: makutoiminnot; vajavuudet, kuten makuaistin menetys tai heikentynyt makuaisti

b255 Hajuaistitoiminto

Aistitoiminnot, joihin perustuu tuoksujen ja hajujen aistiminen.

Sisältää: hajutoiminnot; vajavuudet, kuten hajuaistin puute tai heikentynyt haju- aisti

b260 Asentoaistitoiminto

Aistitoiminnot, joihin perustuu ruumiin/kehon eri osien keskinäisen aseman aisti- minen.

Sisältää: asentotunto- ja liiketuntotoiminnot

b265 Kosketusaistitoiminto

Aistitoiminnot, joihin perustuu pintojen ja niiden rakenteen tai laadun aistiminen.

Sisältää: kosketustoiminnot, kosketustuntemukset; poikkeamat, kuten puutunei- suus, tunnottomuus, pistely, harha-aistimus, liika-aistimus

Ei sisällä: lämpö- ja muiden ärsykkeiden aistitoiminnot (b270)

b270 Lämpö- ja muiden ärsykkeiden aistitoiminnot

Aistitoiminnot, joihin perustuu lämmön, tärinän, paineen ja terveydelle haitallisten ärsykkeiden aistiminen.

Sisältää: herkkyys aistia lämpö, tärinä, ravistelu tai värähtely, pintapaine, syvä- paine, polttamisen tunne tai terveydelle haitallinen ärsyke

Ei sisällä: kosketusaistitoiminnot (b265); kipuaistimus (b280)

b2702 Paineaistimus

Aistitoiminnot, joihin perustuu ihoa vasten olevan tai iholle tulevan pai- neen aistiminen.

Sisältää: poikkeamat, kuten kosketusherkkyys, puutuneisuus, tunnottomuus, tuntoherkkyys, harha-aistimus ja pistely

b2703 Terveydelle haitallisen ärsykkeen aistimus

Aistitoiminnot, joihin perustuu kivuliaan tai epämiellyttävän tuntemuksen aistiminen.

Sisältää: poikkeamat, kuten alentunut kiputunto, korostunut kiputunto, kivulloisuus, puuttuva kiputunto ja kivulias tunnottomuus

b280 Kipuaistimus

Epämiellyttävän tuntemuksen aistimus, joka on merkkinä jonkin ruumiin rakenteen mahdollisesta tai todellisesta vaurioitumisesta.

Sisältää: yleistynyt tai paikallinen kipuaistimus yhdessä tai useammassa ruumiin/kehon osassa, kipu yhdellä ihotuntoalueella, pistävä kipu, polttava kipu, tylppä kipu, särkevä kipu; poikkeamat, kuten lihassärky, tunnottomuus ja kipuherkkyys

Pääluokka 3 Ääni – ja puhetoiminnot

b330 Puheen sujuvuus- ja rytmitoiminnot

Toiminnot, joihin perustuu puhevirta ja -tahti.

Sisältää: puheen sujuvuus, rytmi, nopeus ja sointitoiminnot; prosodia ja painotus; poikkeamat, kuten änkytys, sokellus, bradylalia (hidaspuheisuus) ja takylalia (nopeapuheisuus)

Ei sisällä: kieleen liittyvät mielentoiminnot (b167); puheäänitoiminnot (b310); ääntämistoiminnot (b320)

Pääluokka 5 Ruoansulatus-, aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmän toiminnot

b510 Ravinnonottotoiminnot

Toiminnot, joihin perustuu kuiva-aineiden tai nesteiden otto suuhun, niiden käsittely suussa ja vienti suun kautta elimistöön.

Sisältää: imemis-, jauhamis- ja pureskelutoiminnot, ravinnon käsittely suussa, syljeneritys, nieleminen, röyhtäisy, regurgitaatio, sylkeminen ja oksentaminen; vajavuudet, kuten nielemishäiriö, ruoan vetäminen henkeen, ilman nieleminen, liiallinen syljeneritys, kuolaaminen ja riittämätön syljeneritys

Ei sisällä: ruoansulatusjärjestelmään liittyvät aistimukset (b535)

SUORITUKSET JA OSALLISTUMINEN

Pääluokka 1 Oppiminen ja tiedon soveltaminen

Perusoppiminen (d130-d159)

d160 Tarkkaavuuden kohdentaminen

Keskittyminen tarkoituksellisesti erityisiin ärsykkeisiin, kuten häiritsevien äänien poissuodattamiseen.

d175 Ongelman ratkaiseminen

Ratkaisujen löytäminen kysymyksiin tai tilanteisiin tunnistamalla ja analysoimalla asioita, kehittämällä vaihtoehtoja ja ratkaisuja, arvioimalla ratkaisujen mahdollisia vaikutuksia ja toteuttamalla valittu ratkaisu, kuten ratkaistaessa kahden ihmisen välistä kiistaa.

Sisältää: Yksinkertaisen ja monimutkaisen ongelman ratkaiseminen Ei sisällä: ajatteleminen (d163); päätöksen tekeminen (d177)

D2303 Oman toimintatason hallitseminen

Toimien ja käyttäytymisen toteuttaminen päivästä toiseen toistuvien toimenpiteiden tai tehtävien vaatimien voimavarojen ja ajan järjestämiseksi.

D2304 Päivittäin toistuvissa tehtävissä ja toimissa tapahtuviin muutoksiin sopeutuminen

Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien keskeyttäminen ja vaihtaminen uusien vaatimusten myötä tai tavanmukaisista toiminnoista siirtyminen uusiin toimintoihin päivittäin toistuvien tehtävien suorittamiseksi.

D2401 Stressin käsitteleminen

Yksinkertaisten tai monimutkaisten ja koordinoitujen toimien toteuttaminen tehtävän suorittamiseen liittyvästä paineesta, hätätilanteista tai stressistä selviytymiseksi.

Pääluokka 3 Kommunikointi

D3102 Monimutkaisten puhuttujen viestin ymmärtäminen

Monimutkaisten puhuttujen viestien suorien ja epäsuorien merkitysten ymmärtäminen.

d315 Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen

Eleillä, symboleilla ja piirroksilla välitettyjen viestien suorien ja epäsuorien merkitysten ymmärtäminen, kuten sen ymmärtäminen, että lapsi on väsynyt, kun hän hieroo silmiään, tai että hälytyskellojen soiminen tarkoittaa tulipaloa.

Sisältää: kehon kielen, yleisten merkkien ja symbolien, piirrosten ja valokuvien ymmärtäminen

d350 Keskustelu

Ajatusten ja ideoiden vaihtamisen aloittaminen, ylläpitäminen ja lopettaminen yhden tai usean tutun tai vieraan ihmisen kanssa muodollisissa tai epämuodol- lisissa tilanteissa puhumalla, kirjoittamalla, käyttämällä merkkejä tai muita kielel- lisiä keinoja.

Sisältää: keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja lopettaminen; keskustelemi- nen yhden tai usean henkilön kanssa

Liikkuminen (PL 4)

d470 Kulkuneuvojen käyttäminen

Kulkuneuvojen käyttäminen matkustajana, kuten liikkuminen autolla, linja-autolla, rikshalla, eläimen vetämällä kulkuneuvolla, taksilla, junalla, raitiovaunulla, metrolla, laivalla tai lentokoneella.

Sisältää: ihmisvoimalla kulkevan kulkuneuvon käyttäminen; yksityisen tai julkisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon käyttäminen

Ei sisällä: liikkuminen välineiden avulla (d465); ajaminen (d475)

Itsestä huolehtiminen (PL5)

Välttämättömyyshyödykkeiden ja -tarvikkeiden hankkiminen (d610-d629)

Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet


d720 Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus

Vuorovaikutussuhteiden ylläpitäminen ja suhteiden hoitaminen asiayhteyteen ja sosiaaliseen tilanteeseen sopivalla tavalla, kuten säätelemällä tunteita ja mielijohteita, kontrolloimalla kielellistä ja fyysistä aggressiivisuutta, toimimalla itsenäisesti vuoro- vaikutussuhteissa ja noudattamalla sosiaalisia sääntöjä ja sopimuksia.

Sisältää: ihmissuhteiden luominen ja niiden päättäminen; käyttäytymisen säätelemi- nen vuorovaikutussuhteissa; sosiaalisten sääntöjen mukainen vuorovaikuttaminen; sosiaalisen tilan säilyttäminen

Sisältää: ihmissuhteiden luominen ja niiden päättäminen, käyttäytymisen sääteleminen vuorovaikutussuhteissa, sosiaalisten sääntöjen mukainen vuorovaikuttaminen, sosiaalisen tilan säilyttäminen

d760 Perhesuhteet

Sukulaisuussuhteiden luominen ja ylläpitäminen, kuten ydinperheessä, laajenne- tussa perheessä, kasvatus- tai adoptioperheessä ja ottolapsi-ottovanhemmat suh- teessa sekä kaukaisemmissa sukulaisuussuhteissa, kuten suhteissa pikkuserkkuihin tai holhoojiin.

Sisältää: vanhemman suhde lapseen, lapsen suhde vanhempaan, sisarussuhteet ja laajennetun perheen jäsenten väliset suhteet

Pääluokka 8
Keskeiset elämänalueet

Opetus ja koulutus

Työ ja työllistyminen

Taloudellinen elämä

Pääluokka 9
Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Pääluokka 1

Tuotteet ja teknologiat

Vastaa

Vieritä ylös